Helsingin yliopisto

Tiedot

(1645) Anders Neostadius Andreas Jacobi, Ostrobotniensis 473. Vht: uusikaarlepyyläinen kauppias, raatimies Jakob Eriksson Elfving ja Margareta Andersdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa (1645). Stipendianomus 3.12.1645. Respondentti 26.8.1646, pr. Jöran Alanus U9. Ylioppilas Uppsalassa 9.1654 ‹Tämä?› Andreas Jacobi Bothniensis. — Koulun kollegana viisi vuotta. Suomenkielisen meriväen pappi Tukholmassa (1656). Euran kirkkoherra 1667, erotettu juopottelun takia 1677. Säkylän kirkkoherra 1680. ‡ Säkylässä 28.4.1703.

Pso: Karin Jakobsdotter († 1713).

Lanko: Kauhajoen kappalainen Eskil Stutaeus U1218 († ~1675).

Kaima: Anders (Andreas Jacobi) 465 (yo (1645)).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (3.12.1645); KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 18.–20.7.1674 f. 41 (Kyrkieheerden här i Sochnen Wällärde H:r Andreas Neostadius på Prestegårdz wegnar), Euran käräjät 19.–20.6.1678 s. 69 (H:r Andreas Neostadius förekom nu och beswäradhe sigh öfwer Matz Henrichsson i Järstä som skall han beskylt honom att hafwa bort dolt för honom för någon tijdh sedhan ett Swijn och låtit dett koka åth sitt Folck), 75 (förrige Kyrckieheerdens H:r Andreæ Neostadij ansökiandhe), 81, Euran käräjät 25.–26.11.1678 s. 121; KA mf. OS 489 (1a) Eurajoen käräjät 23.–24.7.1677 f. 96v (Kyrkioheerden uthi Eufra Wällärde H: Andreas Neostadius), Euran käräjät 2.–4.8.1677 f. 154, 165 (blef ... Ransakat om den beskylningh angående Tiufwgodz emot tagandhe Kyrckioherden i Eufra Wyrdige och Wällärde H:r Andreas Neostadius, Coadjutoren dersammastädes Wällärde H:r Johan Laihiandrum 1868 tillagdt hafwer ... Kyrckioherdens hustru Carin Jacobzd:r); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 28.–29.4.1679 s. 46; KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 20.–22.6.1683 f. 417v; KA mf. ES 1929 (mm 25) Euran käräjät 8.–9.6.1694 s. 190 (Kyrckioherden wid Säkylä Cappelgield Wördige och Wällärde H:r Andreas Neostadius anmälte Rätten sig wara sinnad att förskicka sin Son Andream till Swerige i tienst ... Attestatum); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.–14.3.1652 f. 445v (Tedde sigh för Rätten Dns: Andreas Neostadius och inlade een Suplication å Saligh Christier Christierssons omyndige Barns wägnar); KA mf. ES 2029 (rr 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.8.1653 f. 134v (H: Anders Neustadius Inlade en Skift medh Egen handh Skrifwit och Under Skrefuin, Lydandes huru såsom han försäkrer sigh Upfödha sin Swågers Sahl: Christer Christerssons Son Anders, uthan Någons Omkåstnader eller Arfs Andels Förkårtande i Skolan hålla; der emot Inlade Christer Matzon, Christers Fadher Lijka lydande reverss at han Christer Christerssons dotter medh Lijka wilkår föda och försöria Skall, och han Flickans Andel Oförrycht Skall i godh förwaringh behålla, Huilket effter deres Begäran Ad Acta och till Minnes Opfördes), Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.–6.3.1654 f. 235 (Christer Madzson och Her Anders Jacobj, bäggie på Sahl: Christer Christerssonss barns wägna och dheras förmyndare förlijktes in för Rätta om dherass arfz rätt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 23 (IV); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 96 (Västerbottniska nationen); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 61, 92; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 522, 539; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 140; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 239. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 211, 229; K. V. Åkerblom, Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620–1680. SSV 11 (1927) s. 464; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 218; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #151R, 4346G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 40; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #234R, 800G, 2661G.

Doria respondentti

Päivitetty 22.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Neostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=473>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.