Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 6.1627 Jöran Alanus Georgius Christophori, Alandus U9. * Jomalassa 12.2.1609. Vht: Jomalan kirkkoherra Kristoffer Alanus (Christophorus Sigfridi, † 1636) ja Elisabet Jöransdotter. Ylioppilas Uppsalassa 6.1627 Georgius Christopheri Ålandus. Respondentti Uppsalassa 14.12.1633, pr. teol. prof. Ol. Laurelius. Oraatio Uppsalassa 2.2.1635. Respondentti Uppsalassa 20.6.1635 pro gradu, pr. opt. ja mekan. prof. Mart. O. Nycopensis. FM Uppsalassa 27.10.1635. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1637. Preeses 6.6.1660 pro doctoratu. TT Turussa 15.6.1660. — Ahvenanmaan, Uudenmaan ja Pohjanmaan (Bothnienses) maakuntien inspehtori 1643 (vielä 1653). Teol. tiedek. promoottori 1661. — Turun lukion matematiikan lehtori 1637. Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Turun akatemian fysiikan professori 1640, kolmas teologian professori 1648, ensimmäinen 1652, samalla palkkapitäjänsä Naantalin ja Raision kirkkoherra 1648, Turun tuomiok. seurakunnan ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1652. Akatemian rehtori 1647–48 ja 1652–53. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1642. Valtiopäivämies 1642. † Turussa 15.7.1664.

Pso: 1640 Elisabet Nilsdotter († 1701).

Poika: filosofian apulainen, FM Johan Alanus 877 (yo 1652, † 1667).

Poika: ylioppilas Kristoffer Alanus 878 (yo 1652, † 1663).

Poika: Turun hovioikeuden asessori Nils Alanus 879 (yo 1652, † 1706).

Poika: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Samuel Alanus 1971 (yo 1668, † 1741).

Poika: deposiittori Karl Alanus 1972 (yo 1668, † 1680).

Poika: Turun postimestari Claes Alanus 2919 (yo 1681, † 1734).

Veljenpoika: Kristoffer Alanus 460 (yo 1644/45).

Veljenpoika: Korppoon kappalainen Anders Alanus 1965 (yo 1668, † 1685).

Sisarenpoika: ylioppilas Henrik Sundius 1372 (yo 1659/60, † 1666).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori Johan Rosskamp 634 (yo 1648, † 1702).

Vävy: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Vävy: Jokioisten kappalainen Gabriel Lepus, myöh. Lagus 1203 (yo 1657/58, † 1709).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.3.1639 f. 42 (Till Rickz och Cammerråd att låta gifua Mester Jordan [Jöran] Alano Tärepenninger i Åbo 22 dal:r Sillfuermynt), 28.2.1642 f. 343 (Confirmation för Mag. Georgio Alano Professore i Åboo på ett Bondehemman ... vthi Wårfrukyrckia Sochn och Pajmala by, som en Per be:dh åboor), 16.8.1651 f. 218 (Lijfztijdz Frijheet för M. Georgio Alano på tuu hemman), 2.11.1652 f. 591 (Collation på Pastoratet i Åbo Stadh så och att wara Primarius Professor Theologiæ i Academien der sammestädes för Magistro Georgio Alano), 14.4.1663 f. 88 (Till Professores Facultatis Theologicæ uthi Åbo, angående den opwuxne stridigheet emillan Bischopen Terserum U15 och D:m Enevaldum dersammastädes om den nye Cathecismo, som han biskopen hafwer på trycket låthit uthgå och att D. Enevald och D. Georg Alanus skole komma till Stockholm till den 18 Maij nästkommande), 8.8.1663 f. 271 (Öpet bref för Kyrkioherden i Åbo D:r Jöran Alano på ett sitt egit hemman vnder Rosstienst ... hemmanet Lemmettylä, vthi Finland, Åbo Lähn och Wirmo Sokn belägit), 22.7.1665 f. 149, 150, 151, 11.7.1667 f. 122 (För D:r Alani enkia [dygdesamme hustru Elisabeth Nilsdotter] på ett wederlagz hemman att niuta effter förre Kongl. brefs inneholdh ... det hemmanet uti Wirmå Sochn och Lauckis by beläget, som Erich Clemetson åbot hafwer, hwilket honom Alano till wederlag inerymt ähr för ett done:t heman i Lijffstijden af He:s M:t Drottningh Christinæ), 10.8.1669 f. 185, 19.11.1670 f. 509, 6.7.1671 f. 94 (Till Biskop D:r Gezelius U76 att straxt förfoga sigh hijt uthi Alani Enkias saak), 5.9.1671 f. 159 (Till Cammaren för D. Jöran Alani Enckia om hennes fordringh), 22.7.1680 f. 367 (Confirmation på tiugu T:r spanmåhl för Kyrkioheerdens i Åbo Doctor Alani Enkia), 27.9.1680 f. 453, 9.12.1686 f. 929 (Till Stats Contoiret för framledne Professorens i Åbo D:tor Alans Änckia [Elisabeth Nilsdotter] på 50 D:r S:mt), 22.3.1701 f. 217 (Till Landzhöfdingen Bure, swar, ang:de Doctor Alani Enkias innehafde lifstids förläning ... Wij see uthur Eder underdånige skrifwelse dat. d. 11 hujus hurusom Kiörkioherdens Doctor Georgii Alani Enkia nyl:n genom döden är afgången, kommandes des medelst des innehafde gratiale bestående af 20 T:r Spannemåhl åhrl:n til Oss och Cronan at hemfalla. Och som I underdånigst intercedere för bem:te Enkias Erfwingar, at de måtte få behålla til begrafnings hiälp samma Spannemåhls gratiale för innewarande åhr; Så wele Wij härmed der til hafwa gifwit Wårt Nådige bifall och samtycke), 22.3.1701 f. 218; KA mf. ES 1844 (kk 4) Mynämäen käräjät 18.–19.9.1657 s. 91 (Kyrckioheerdens uthi Åbo, Höglärde M. Georgii Alani Fullmechtige H: Marcus Georgii [Helsingius] företrädde, och inladhe uthi Rätten een Häradzdoom uthgifuen den 21 Julii A:o 1607, af innehåldh, at Sal: H: Jören Olavi hafuer köpt och sig tillhandlat tw qwarnstellen uthi Raimala åå af Oloff Jacobson och Malin Matzdotter i Raimala by för een häst á 12. D:r, twå Oxar, Rågh ½ Span och bönor 4. Capp:r, under Lämmätäläby, som wälb:te Kyrkioheerd uthi Åbo nu possiderar, såsom och at Cappellanen uthi Wirmo Sochn Wällärde H: Henricus Gregorii [Mojerus] hafuer på samma ställe upsatt en Quarn), Mynämäen käräjät 21.–22.3.1660 f. 15v (Då leedt Hans Ehrewyrdigheet Höglärde, M:r Georgius Alanus pastor uthi Åboo, och Theologiæ proffessor, wid Academien der samastädes genom sijn uthskickade, Christophorum Georgi, tilkänna gifwa, huruledes han eet hemman i Wirmo Sochn Lemmetylä be:d sigh tilhandlat hafwer, först af hustro Elisabeta Häringh [jonka puoliso Mynämäen kappalainen Claudius Georgii † 1620-luvulla], Isaak Jöransson, medh deras samarfua een halfdeell uthi samma hemman för penningar 350 D:r Kopp:r M:t föruthan Wennegåfwa, och sedan den andra halfwa deelen, af sijne medharfwingar som ähr Wyrdige och Wällärde H:r Severino, Probst och Kyrckherde i Messukylä [Messukylän kirkkoherra Severinus Matthiæ Birkelman, puoliso Elisabet Claesdotter, katso 3024], H:r Claass Alano Kyrckherde i Corpo, H:r Andrea Hinrici Kyrckherde i Hammarlandh, som Kiöpebrefwet, och cessions skriffterna dät omständeligare innehålla och förmela. Lemmettylän omisti aikoinaan Mynämäen kirkkoherra Georgius Olai († 1614), jolta edellä luetellut henkilöt olivat siis perineet osuutensa); KA mf. ES 1846 (kk 7) Mynämäen käräjät 13.–14.10.1656 (M:r Jörans Alani uthskickadhe, D: Marcus Georgij lät första gången upbiudha Lämmittylä hemman som han aff sina Swågrar för 350 D:r K: M:t kiöpt haf:r. Der emot ingen giordhe inspråk, vrt. (kk 9) Mynämäen käräjät 20.–22.6.1689 f. 51 (Lemmittylä Hemmans Skatträttighet som deras Fader 850 för 400 D: Km:t af Sahl. Doctor Georgii Alani efterlefwerska dygdesamma Matrona Hust: Elizabetha Larsdotter [Nilsdotter] sigh tillhandlat hafwer); SSHY (TMA Ulvila:2a) Erik Justanderin kirje Loimaan vapaaherrakunnan lainlukijalle Johan Simonsson Judiukselle 13.6.1660 f. 3b (vrt. Blomstedt 1955); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 23.1.1654 (Wördige M: Mårthen Stodius U4, Kyrckeherre i Nåndal och P: Professor Theologie i Abo, giorde kunnigt, igenom sijn schrifuelser at han hadhe till sigh handlat och koopt af W:ge M: Jören En stugu och een Cammar /: upsatta i gamble Prestegordz tompt /: för et 100 D: K: Penning:r). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 135, 136, 145, 163, 213, 233, 238, 239; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 83; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 11; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 44; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 157 (11.9.1664, ‡); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 3 (1.5.1701, ‡ enka); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 3 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 4 passim; Y. Blomstedt (julk.), Eräs professori Erik Justanderin kirje v. 1660. Genos 26 (1955) s. 20. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 319; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 305, 371; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 40, 74, 110; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 251; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 111; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 313; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 20 (Alanus Taulu 3); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #10; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #142–176P, 151G, 161G, 175D, 1007D, 1738G, 2016G, 2033G, 2681G, 2682G, 2684G, 2688G, 2697G, 2758G, 2797D, 2805D, 2844D, 2845D, 2871D, 3923D, 3923G, 3946D, 3957D, 4283G, 4290G, 4299G, 4301G, 4317G, 4330D, 4333D, 4333G, 4342G, 4344G, 4349G, 4353G, 4360G, 4441G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 79; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 71; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 66; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #5G, 215–259, 319G, 786, 859G, 988H, 1035, 1040, 1349, 1520, 1530, 1534G, 1678G, 1711G, 1849D, 1850D, 2058D, 2069G, 2069, 2113G, 2115G, 2124, 2214, 2346R, 2625H (‡), 2734R, 3085H, 3139G, 3393, 3396D, 3453, 3455G, 3491G, 3779, 4001, 4255H, 4260H (prom. TT 1660), 4262H (prom. TT 1660); Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 205.

Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 8.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Alanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U9>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.