Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1704 Bertil Dichaeus Bartholdus, Viburgensis 4813. * noin 1680. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 27.6.1704 Dikæus Barthollus Vib _ 252. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1704 d. 27. Junii] Bartholdus Dikaeus. [E Gymnasio Viburgensi.]. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1706. — Savonlinnan pedagogi 1706. † Säämingissä 3.3.1708.

Pso: Elin Kultanus tämän 1. avioliitossa († 1749).

Pson seur. aviomies: Säämingin kappalainen Jordan Lavonius 5012 (yo 1708, † 1735).

Poika: Karl Dichaeus (* ~1707, † Haminassa 1763) oli Kymin tuomiokunnan tuomari.

Sukulainen(?): FM Samuel Dycander 4350 (yo 1698, † ~1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #402; KA mf. ES 1796 (gg 2) Räisälän käräjät 1.–2.12.1679 f. 955 (... hwarpå karlen och är i Martij Månadh 1679 blefwen dödh [på Kexholms Slott]; hwilken och bekänt på sitt yttersta för ConRectore H:r Carolo Cultano, som honom medh Herrans Högwärdiga Nattwardh besökt, att ...), Räisälän käräjät 5.–6.3.1678 f. 1075v (Kyrckieheerden wällärde H:r Ericus Molenius förekom och præsenterade Caplanens här sammastädes H:r Isaci Jackenij och Collegæ Scholæ Kexholmensis, H:r Caroli Kultani attestatum), Kiteen käräjät 16.–17.9.1675 f. 1208v (her Henrich Laurentij Cultanus, oppå Pastoris Michaelis Æschilli wägnar); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 68v (Såsom fordom Kyrckioheerdens Sahl: H:r Påhls Costiani (katso 2539) dotter, hustru Sophia Costiana (katso U1162) för detta Rechtoris wedh Ny Slått Sahl: H:r Carls Cultanj Enckia söker och fordrar hoos sin Stiufmodher hustro Helena Henrichz dotter Arf effter sinn Sahl: Fader); KA mf. ES 1799 (gg 14) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 5.–12.10.1695 f. 172 (Emedhan Fullmechtigen Wällärde H: Matthias Pardanus bewijsar opå fordom Skolmest:ns i Kexholm Sal: her Carls Cultanij arfwingars wägnar, medh Capplans H: Erichs Barckerij [Impilahden kappalainen Ericus Laurentii Barcherus] i Imbilax uthgifne Obligation af d: 16 Aug: 1683, att han är för sin kåst hoos bem:te H: Carl, då han der uti Kexholm fengzligh sutit ännu skyldig 28 d:r 24 öre k:m:t. Vertaa gg 2 f. 89, 412v). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 321 (LXIV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 56. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 291.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Dichaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4813>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.