Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Staffan Costianus, myöhemmin Kostman Stephanus Pauli, Kexholmia-Carelius 2539. Vht: Hiitolan kirkkoherra Pål Costianus (Paulus Johannis, † 1692) ja Elin Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 [Costianus] Steph. Pauli Kexh. Carel _ 129. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Stephanus Pauli Costianus. Kexholm. — Sihteeri (1693).

Sisarenpoika: Sortavalan kappalainen Erik Norring U1162 († 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #126; KA valtakunnanregistratuura 30.9.1668 f. 495 (Till Landzhöfdingen öfwer Wijborgz Lähn angående Hijtola Församblingz Kyrkioherde platz ... Hijtola Församblingh sigh vthi vnderdånigheet beswärar öfwer theras, förmedelst then förres dödelige frånfälle, nu af Biskopen och Consistorio förordnade Kyrkioherde Paulus ben:d som skulle han wara them emoth theras willia och wetskap påtwungen, och therhoos i underdånigheet anhåller, att theras fordom Kyrkioherdes Sohn Sigfridh Martini motte sin Fadhers stelle förträda), 25.9.1669 f. 231 (Swar till Håffrätten i Åbo om dhen grofwa excess i Hitoila församblingh ähr begången emoth dheras Kyrckieherde [H:r Paulum Johannis]), 25.9.1669 f. 233, 6.4.1683 f. 193 (Til Landzhöfdingen Carl Falckenberg för Kyrkioherden H:r Påhl Costianus, at wara frij för 100 D:r Silf:rmyntz böther), 13.3.1689 f. 181 (Till K. Rådet och Gen. Gouverneuren Sperling om Hyttola Pastorat, katso 2018), 25.5.1689 f. 612; KA mf. ES 2001 (oo 1) Puumalan käräjät 6.3.1641 f. 82v (Tillsadhe hedherligh och wellerde Man herr Staphan Laurentij Kyrkeherde Utj Pumala nu warandhe åth fordom Kyrkeherden H:r Staphan nähr han hafuer giort Rekning medh Foudhen huadh honom tilkommer efter sin giorde tiensth i Pitkelax Fierdung för Åhr 1640 halfparten af sin tertial af först:ne Fierdung); KA mf. ES 1794 (gg 1) Tiuralan käräjät 3.–4.2.1674 f. 11v (Angaff Kyrckieherden her Påel Johannis, dett een bonde Samuel Karjalain i Kåckåila hafwer opå denne Kyrckieherdens Sahl: Faders hufwud Skåhl i Kyrckiegården Sparckat och Diffamerat), 13v (Beswärade Kyrckieherden her Påel Johannis, dett han dee Spanmåhlen, som dhe till Sofwindo Jywä kalla hoos allmogen inttet mechtig blifwa kan), Tiuralan käräjät 19.–20.2.1672 f. 211v (Förmandtes allmogen at dhe bettala dheres Kyrckieheerde Her Påel Johannis sina Resterande Rättigheeter och dagzwärcken så wijdha dhe till hans Antecessores tillförenne Uthgiordt och bettalt hafwa; Men hwad Sowindo Jyfwä som Kyrckieheerden beswärar at han intet kan mechtig blifwa, wedkommer, Så må han så wäl som Församblingen rätta sig effter Landt såthares Besluuth i Kexholm af A:o 1661); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 11.–12.3.1669 f. 512v, Tiuralan ylim. käräjät 30.3.1669 f. 525 (Angående den Excess förargellsse och förklandring som Allmogen här sammastädes emodt deeras förordnade Kyrckieheerde her Påel Johannis uthj Kyrckian och uthj Gudz Tienstz förrättande föröfwat och elliest oskiäligen sig förhållit hafwa ... Sammalunda och emodt Sigfridum Martini [jonka isä oli Hiitolan edellinen kirkkoherra Martinus Petri Auvonius] som icke allenast till alt sådant skall Uphoof och Orsaak warit ... bewijste her Påel icke med wälle, uthan Lagligen till denne försambling kommit hafwa, Såssom 1 då Prästemöthet uthj Wijborg Anno 1667 ähr hållit wordet, hafwer her Påel sig der Insinuerat, och uthaf samptlige Consistorialium hans Lärdom Lefwerne och Meriter öfwerwägat, och befunnit, att han Öfwer 20 Åhrs tijdh för een Capplan tient, och elliest wärdig honom Kyrckieheerde tiensten allereda att præstera befunnit hafwa; Såssom och pro 2:do hafwer han 2:nne ållderstigne Menniskior, sin egen Gammal modher och Swärmodher Sahl: her Larss Stephani [Kurkijoen kirkkoherra Laurentius Stephani] modher, såssom och 3 st:n fadher och modherlöse bem:te her Laurentij barn att nähra Sytha och föda, der hoos och till dett 3:die att emedan denne Sochns Fullmechtige Johan Thomasson Ahokas och Månss Muhelo, då samme gången uthj Wijborgh warit, hafwa dhe med hanssträchning å Sochnens wägnar der till samtycht ...), Nyyporin kreivikunnan käräjät 2.–3.10.1663 f. 1092v, Nyyporin kreivikunnan käräjät 9.–11.11.1663 f. 1098v (Detta icke allenast Kyrckieheerden Wällärde Her Matthias Matthiæ [Parikkalan kirkkoherra Matts Sincko (Lasonius)] och Capellanen Wällärde Her Påål Johannis in för Rätta så mundtligen som skriffteligen intygade, uthan och androm här omkringh witterligit är), Tutkinta Parikkalan pappilassa 6.10.1662 f. 1167 (Efftersom Capellanen Wällärde Her Påål Johannis, då Sochnen war under Chronan af förre Landzhöfdingarne är inrymbdt ett hemman till Capellans bool); KA mf. ES 1795 (gg 2) Tiuralan käräjät 30.1.–1.2.1683 f. 27v; KA mf. ES 1796 (gg 2) Tiuralan käräjät 24.–26.3.1681 f. 572 (Pastoris her i Tiurala Dn: Pauli Kostiani attestatum, daterat d: 11 Februarij 1677, att han har d: 8 Februarij 1670 besökt den framledne Eskell Hansson Pirhoinen medh Högwerdiga Herrens Nattward), 579 (Kyrckieheerden H:r Påhl Kostianus kerde wijdare till dhe Waldola boer af Sahl: H:r Öfwers Fockz Arfwingars Frälse, som skola Continue: häfda Prästegårdz ägor medh wälde), Tiuralan käräjät 7.–9.2.1680 f. 756v (Opå Kyrckieheerdens wällärde H:r Påhl Kostiani påminnande publicerades och förmantes almogen alfwarligen om Kyrckians och Klockstapels reparation), Tiuralan käräjät 2.–3.9.1680 f. 790, Tiuralan käräjät 1.–2.3.1678 f. 1065v (Een Borgare från Kexholm Staffan Sigfredson Meroinen kom för Rätta och kärde til Kyrckieheerden här sammastädes wällärde H:r Påhl Kostianum om 60 D:r K:m:t som han hans Son Staffan Kostman opå pant, neml: een Sölfkanna om 50 lodh eller mehr i nästförleeden wåhras 1677 ländt och försträckt hadhe, för hwilka penningar han skulle få Smör igen till 1 Skiepb: i betalning item 21½ D:r K:m:t â parte giäldh medh Kyrckieheerden sielf, hwaropå han 4 lb: 4 m: Smör i betalning fådt hadhe som han eij högre beräckna will, än dheras afftahl skall då warit hafwa, Nl: på 3 D:r K:m:t för Lijspundet); KA mf. ES 1798 (gg 8) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 11.–16.11.1689 f. 196 (Fordom Kyrckieheerdens i Jougio her Matthiæ Enckia Ingeborg Staffansdotter från Hijtola by och Tiurala Sochn, gaf klageligen tillkänna, huru som hoon genom wådhelden haar förledne Onsdagz Natt mist sin Rija full med hafra); KA mf. ES 1799 (gg 11) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 17.–23.3.1692 f. 78 (fordom Kyrkieheerdens Sahl: H:r Påels Enckia), 78v; KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 68v (Såsom fordom Kyrckioheerdens Sahl: H:r Påhls Costiani dotter, hustru Sophia Costiana för detta Rechtoris wedh Ny Slått Sahl: H:r Carls Cultanj (katso 4813) Enckia söker och fordrar hoos sin Stiufmodher hustro Helena Henrichz dotter Arf effter sinn Sahl: Fader bem:te H:r Påhl Johannis Costianum fordom Kyrckioheerde utj Tiurala Sochn, som förledne Wåhr ett Åhr sedan ähr dödh blefwen ... hennes broor Secreteraren Mons:r Stephanus Kåstman haar sinn Arfz prætension häruthinnan denne sin Syster alldeles updragit och Cederat, som hon medh hans original breff af d: 26 Julij 1692 bewijste), 84v; KA mf. ES 1799 (gg 13) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 5.–10.2.1694 f. 18v (hustro Sophia Costiana ... på sin broders Secret: Staffan Costmans wägnar); KA mf. ES 1799 (gg 14) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 28.3.–3.4.1695 f. 98 (Anbelangande hustro Sophia Påls dotters Costianæ prætension till sin Stiufmoder hustru Helena Henrichs dotter, om något Arf effter sin Fadher fordom Kyrckioherden i Tiurala Sochn Sal: her Påål Costianum ... sin yngsta dotter af den andre kullan, som ähnu omyndig och oförsorgdh ähr); KA mf. ES 1800 (gg 16) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 3.–6.3.1697 f. 87v (Opbördz Skrifwaren Mårthen Kåstman), Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 10.–13.3.1697 f. 94v (Dygdesamma h:o Gertrud Fabritia fordrade af framledne Kyrckioherdens sahl: H: Påhl Costiani Enckia dygdesamma h:o Helena Costiana 10 D: K:m:t), Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 317v; KA mf. ES 1801 (gg 21) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 13.–22.2.1702 f. 26 (Kyrkioherden Ehrewördige H:r Reinhold Holl (katso 4812) gaf Rätten tillkänna det han uti dhe 12 åhr han warit Kyrckioherde uthi Jougio försambling, eij har af dhe twenne Håfläger Arrendatoren Wälbetrodde Johan Törne (katso 4719) i Koistlax och Engälä byar innehaf:r någon Prästerättigheet åthnutit ... Arrendatoren Törne war nu eij tillstädes, uthan Mågen Mons:r Mårthen Costman); KA mf. ES 1802 (gg 27) Uukuniemen ylim. käräjät 5.–7.4.1709 f. 79 (den Tiufnad Arrendatoren Wälbetrodde Mårten Kostman föregifwer, 1704 dess då warande pijga men nu en Sålldatz if:n Kiexholmske Gvarnizon Anders Annians hustro Carin Johansdotter uthi de 4 åhr hon tient hade, uthi contante medel tidh effter annan skall stuhlet ... dess Swärfaders Arrendatoren Johan Törnes Arrende medel). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 159 (XXXVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 17.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Staffan Kostman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2539>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.