Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1705 Gabriel Lund Gabriel Jacobi, Aboensis 4862. * noin 1687. Vht: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697) ja Elisabet Thauvonius. Ylioppilas Turussa kl. 1705 Lundh Gabr. Jacobi Ab _ 255. — Turun hovioikeuden asianajaja (1710). Pakeni isoavihaa Ruotsiin ja jäi sinne. Oleskeli Karlskronassa (noin 1715) ja sittemmin Ystadissa (1722). Hovioikeudenkomissaari. ‡ Ystadissa 2.6.1732.

Pso: ~1713 Elisabet Bergstock († 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 426 (20.9.1707, Till Borgmestare och Råd i Bårgo); KA mf. ES 1728 (bb 28) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.–31.1.1708 f. 14 (Wedh dett Johan Simonsson i Tarkis sig upå ansagdh stembning nu för Rätta instelte, at swara Studenten Gabriel Lund, ang:de löhn för den tijden nästnämbde informerat den förras son Johan Johansson); KA mf. ES 1760 (cc 38) Perniön käräjät 31.1.–1.2.1710 f. 257 (Pastorens Sons Advocatens uthi den Högl: Kongl: Åbo Håff Rätt Gabriel Lundz skrifwelsse); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 6.5.1707 (Då anklagade oppå föregongen stämbning Stadz Opsyningzman Hind: Wäckman ratione officij Studenterne Gabriel Lundh och Erich Hagert 4962a sampt Köpswännerne Johan Fiandt, Marqvard Langhoff, Niclaes Jännisk, Johan Gåttman, Larss Carsberg, Carl Ingberg, och Trumpetaren Sindt, för det dhe på sidstskedde Tacksäijelse dagen om qwällen och natten föröfwat medelst grasatim gående ett oanständigt wäsende medh rop och skrikande), Porvoon RO 5.10.1707 (Dito opsattes fölliande förbudz Zedell till Studenten Gabriel Lundh. Såssom åthskillige aff Stadzens Borgerskap haf:a in för Rätta beswärat sigh, öfwer Studenten Gabriel Lundh, för det han tillijka medh sine Disciplar skall inträngia sigh uthi deras tilldelte bänckiar i Kyrkian ... Dito oplästes Consistorij Accademicij i Åbo ankombne skrifwelse aff d: 20 sidstl: Septemb:), Porvoon RO 26.10.1707 (Då kärade Stadz Opsyningzman Hind: Wäckman ratione officij till Studenten Gabriel Lundh, för det han föröfwat uthi Staden ett oanständigt wäsende), Porvoon RO 18.11.1707, Porvoon RO 20.11.1707. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326 (LXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 160, 262 (20.9.1707, Oplästes Magistratens i Borgå insände skrifwelse af d. 14 hujus ...), 400–403, 411, 417, 420; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 30 passim. — T. Hartman, Borgå stads historia (1906) s. 242–243; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 122.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Lund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4862>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.