Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1705 Nils Wessman Nicolaus Erici, Pöytensis 4873. Vht: Loimaan vapaaherrakunnan amtmanni Erik Wessman († Eurassa 1686) ja Brita Hakes tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 13.12.1700 (in cl. rect. circ. infer., Nicolaus Erici Pöytens.). Ylioppilas Turussa kl. 1705 [Vestman] Nic. Erici _ 255. Boreaalisen osakunnan jäsen 23.6.1705 Nicolaus E. Westman [Pöyttenses] [d. 23 Junii 1705.] | Sacell. in Merimascu. | 1734 abiit in Moscovia. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1708. — Pöytyän pitäjänapulainen 1708. Mynämäen vt. kirkkoherra isonvihan aikana. Merimaskun vt. kappalainen 1720, vakinainen 1722, ero 1734. Muolaan kappalainen (Viipurin hiippak.) 1737 (ehkä Heinjoen kappelissa), nähtävästi erotettu 1740.

Pso: 1708 Maria Zidén († 1757).

Appi: Mynämäen kappalainen Jakob Zidenius 2525 (yo 1677, † 1706).

Serkku: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Sukulainen(?): tilanomistaja Sauvossa, ent. kihlakunnantuomari Isak Wessman 5286 (yo 1717, † 1764).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYK ms., Bor. osak. matr. #280; KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 8.–11.2.1687 s. 105 (Befal:ns på Wahe Gård Sahl: Erich Wessmans Änckia hustru Brita Hakes); KA mf. ES 1846 (kk 9) Pöytyän käräjät 2.–3.10.1690 s. 160 (Befallningzman Wäll:dt Henrich Eenqwist läth inprotocollera Sahl: Befallningzmans Erich Wessmans qwarlåtenskap ... Wedh detta tillfälle framstegh Lieutnampten Petter Lundström (katso 422), som äger Wessmans Enckia); KA mf. ES 1847 (kk 10) Pöytyän käräjät 1.–3.10.1692 s. 458, Pöytyän käräjät 16.–17.1.1693 s. 11, (... Sahl. Leutenantens Peter Lundströms egendoom), Pöytyän käräjät 16.–17.1.1693 s. 19 (Grels Grelsson i Windala fordrade af Leutenanten Sahl: Peter Lundströms Enckia hustro Britha Hakes 30 D:r K:m:t, som Sahl: Leutenanten af honom till låhns tagit ... dhe löösören, som honom Lieutenanten efter des Sahl. Fader till Arfz fallit, och hoos bem:te Grels som sitter med Sahl. Leutenantens moder, och sin Swärmoder, hustro Sophia Peersdotter i oskift boo, innestå ... Sahl. Lundströms barn); KA mf. ES 1848 (kk 11) Ylim. käräjät Aurassa 13.6.1694 f. 340–346; KA mf. ES 1848 (kk 12) Pöytyän käräjät 11.–12.2.1695 f. 182v (wådeld); KA mf. ES 1849 (kk 13) Pöytyän käräjät 10.–11.2.1696 f. 223v–226v (Saken emellan Leutenantens Sahl. Peter Lundströms omyndige döttrars, Helena och Anna Peersdöttrars Fullmechtige S:r Carl Petreus som sig å Förmyndarens Grels Grelssons i Windala wägnar insteltte kärande, och Sahl. Leutenantens Enckia dygdesamma Matrona hustro Brijta Hakes tillijka medh des Fullmechtige Rådman och Secreteraren Wäl:t Anders Prytz swarande, blef nu företagen, som wedh Inventeringen d:n 9: nästwekne Novemb: under Lag och Rätt lembnades; hwarföre medh Arfwetz fördelande i medler tijdh blef beroende, och består twister där utinnan 1:o om Enckian är berettigad till någon Mårgongåfwo eller icke, och 2:o om och huru wijda Sahl: Leutenantens Sterbhuus och arfwingar ... Så påstår S:r Petreus på Leutenantens Barns wägnar. 1:o Att Meckis Rusthåldh är bem:te Barns Möderne, så wijda dheras Sahl: Moder Anna Maria Munck som war Fordom Öfwerstens Sahl. Wälborne Anders Munckz dotter ifrån Palikais medh sin egendom skaffat Munderingen, hwarföre han 2:o Disputerar Sahl: Leutenantens senare hustrus bem:te Brijta Hakes Mårgongåfwo Bref, Daterat den 26. Februarij 1689. då och Sahl. Leutenanten senare resan wigdes, lydande, att bem:te Sahl. Leutenant denne sin senare Maka oftaberörde hustro Brita Hakes till Mårgongåfwo gif:t Mäkis Rusthåldh medh des nödtorftige Inventarium, der lijkwähl 3:o ...), Liedon käräjät 9.–10.10.1696 f. 387 (Sahl: Leutenantens Petter Lundströms Efterlefwerska dygdesamme Matrona hustro Brijta Haakz, insende till Rätten på sin Stiufdotters Anna Lundströms wägnar en skriftelig protest Dat: Mäkis den 6: hujus Emot Grels Grelsson i Windala, angående sina Stiufbarns arfz Rätt till Windala Rusthåld), Pöytyän käräjät 19.–20.10.1696 f. 413 (Elin Peersdotter Lundström); KA mf. ES 1852 (kk 22) Pöytyän käräjät 13.–14.3.1705 f. 83v (Stembning till Leutenantskan dygdesamme Matrona Britha Haakz ... Uppå Leutenantskans wägnar instälte sig Controleuren Wälbetrodde Johan Haakz till Swars, förklarandes sig på berörde sin Far Systers wägnar); KA mf. ES 1855 (kk 30) Pöytyän käräjät 30.–31.1.1711 s. 39 (Coadjutoren wed Pöitis Moder Kyrckian H:r Niels Wessman); KA mf. ES 1855 (kk 31) Maskun ja Nousiaisten käräjät 23.–27.10.1711 s. 777 (Lieutenantskans Son Coadjutoren i Pöytis Sochn H:r Niels Wessman); KA mf. ES 1856 (kk 32a) Pöytyän käräjät 20.–22.10.1712 s. 7 (Coadjutoren H:r Niels Wessman); KA mf. ES 1856 (kk 33) Ylim. käräjät Mynämäessä 28.7.1718 f. 28 (Vice Pastoren Nicolaus Wessman), 30 (Vice Pastoren H:r Nills Wessman föredrog Rätten huru såssom han 1715 Trettonde dagen warit uti Mietois Cappell att förrätta Gudz tienst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 328 (LXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 322; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 51; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #411. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 115, 137, 161; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 47; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Merimasku; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #408; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 190, 191, 205.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Wessman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4873>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.