Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1644 Henrik Neostadius Henricus Matthiæ, Neostadensis 422. Vht: uusikaupunkilainen porvari Matts Kammela ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Neostadius Henr. Matthiæ _ 23. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Henricus Matthiæ, Neostadensis. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1649 – kl. 1650. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1650 – sl. 1652. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1653 – kl. 1654. Respondentti 12.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Turun piispan amanuenssi (1653). Saarnaaja Viipurin läntisessä jalkaväkirykmentissä (Kasp. Koskullin rykm.) 1657 (ei astunut virkaan). Liedon kappalainen 1658. † hukkui Liedossa 1673.

Pso: noin 1658 Sofia Persdotter tämän 2. avioliitossa († 1695).

Poika: Nättrabyn kirkkoherra Samuel Neostadius 3063 (yo 1683, † 1728).

Pson vävy: apulaispappi Anders Tyrvenius 2010 (yo 1668/69, † 1684).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; HYK ms., Bor. osak. matr. #25; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1844 (kk 4) Pöytyän käräjät 25.6.1658 s. 57 (fordom Cappellans i Lundo Sochn, och Windala by S: herr Pååls Änkia, hustro Såphia Peers dåtter); KA mf. ES 1748 (cc 8) Liedon käräjät 27.–28.2.1674 s. 25; KA mf. ES 1750 (cc 12) Liedon käräjät 5.–7.1.1684 f. 355v (Enkian hustru Sophia Peersdotter i Windala tillijka medh sin Son Dn: Studioso Samuele Neostadio inlade utj Rätten en inventarij Lengdh af d: 26 Januarij 1674 oprättadh efter sin sidsta Man Cappellan Sal. Henricum Mathiæ Neostadium ... Sonen Samuel medh sin Syster Britha ... Mågen Sacellanus Wällärde H:r Andreas Tyrvenius exciperade här emoot att dess hustruns Elin Påhlsdotters medh dhe andre sine Swågrars och Swägerskans Möderne är ännu hoos Änckian inneståendes ...); KA mf. ES 1751 (cc 15) Liedon käräjät 13.–14.1.1687 f. 3v (Fordom Cappelans Sahl. Hendrich Neostadij änkia hustru Sophia Pers dotter som rustar för ett Crono hemman i Windala ... Lieut. Petter Lundströms [Neostadiuksen poikapuoli Petter Påhlsson Lundström palveli luutnanttina Turun läänin jalkaväkirykmentissä, katso 4873] attest af d: 10 Decemb: nästleden dheruthinnan han betygar, huru såsom för 17 åhr sedan 3 hemman i samma by igenom et olyckelig wådeeld äro alldeles afbrända, då dess Sahl. Fader sampt Moderen bem:te hustru Sophia Persd:r ...); KA mf. ES 1848 (kk 12) Liedon käräjät 7.–8.10.1695 f. 348 (arf efter dheras Sahl: Moder Sophia Peersd:r, som förledne wåras dödh blifwit); KA mf. ES 1848 (kk 13) Liedon käräjät 4.–5.2.1696 f. 189 (... löösören efter det A:o 1695 in Novembri öf:r Modrens Sahl. Sophia Peersdotters egendom, fattade Inventarium, uthan och påstår hoon till hemmanet sig wara berettigadh, Emedan hennes [Sahl. Coadjutoris H:r Anders Tyrvenij Enckia hustro Helena Påhlsdotter] Fader Sahl. H:r Påhl Wainerus [Liedon kappalainen Paulus Thomæ, † ~1657, joka mainitaan Jorma Vallinkosken väitöskirjabibliografiassa #2835D ja 2841D sukunimellä Waiwainen] uptagit och Rustat för hemmanet, men icke Stiuffadren H:r Henrich Neostadius); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 25.2.1646 (Studenten Hendrick Madzson beswärade sig öfuer Thomas Christersson och Erick Andersson een Båtzman Angara wed nampn dem hafwa öfwerfallit sig ... Ärkänner Rätten adt Thomas Christersson böther för een Pust han slagit haf:r Hendrich Madzson 6 m: till tree skiptes och Erich Angar till 6 m: för hårdragit ... men Studenten Hendrich Madzson som hafuer hållit sig otillbörligen och spellt kort i wakstugun efter som han och sielf för Rätten bekende, är honom förwegrat sin målssägande Rätt af Saakzören till wördige Consistorij Rättz wijdare förklaring); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 26.2.1648 (Matz Cammelan beswärade öfuer twenne öfwerdådige Skalkar N: Samuel Angar och Matz Kasaka Cronones Båtzmän, som i går om affton som war den 25 hujus, trengdt sigh in i hans Gårdh ...), Uudenkaupungin RO 16.12.1648 (Thomas Matzson Cammelan hade hafft legersmål medh en Person eller berychtat Pijga, Lijsbetha Eskillsdåtter be:d); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 30.8.1656 (Wördige och Wällärde Her Henricus Mathiæ Neostadius fodrade af sin bröder Thomas och Erich Matzson Cammela 4 alld:r Swart klädhe a 2 Rickz daler aldnen som dhe honom hafua tillsagt; Arfzförlijkningh halfparten huardhera j denne Sommar att betala, såsom deras egne den 18 Januarij sistförleden ingångne förlijkningz skrifft utwijser. Thomas Matzsons hustru Ellin Erichzdåtter tillsade sigh gerna willia H:r Hindrich bem:te 2 alldnar kläde, eller 4 Rikzdaler betala på denne sijdhan om nästkommande Jwledagen, lofwade och betala her Hindrich sine Expenser om han effter Jwll hennes Man, der om bemöda skulle, der hooss utfäste Erich Matzson sigh willia her Hindrich betala dee andre 2 alnar klädhe eller 4 R: daler in till Jwledagen Nästkommande, och emedler tijdh satte honom eet kiöke och halfparten af åkertäppar j Underpantt), Uudenkaupungin RO 30.8.1656 (Framstegh för Rätten Wördige och Wällärde H:r Henricus Matthiæ Neostadius och inlade j Rätten sin och sine medarfwingars Thomas Matzsons och Erich Matzsons Borgares her j stadhen underskrifne arfskifftes Förlijkningz breff, Datum Nystadh den 18 Januarij A:o 1656 tiensteligen begärandes, att Rätten detta lagligen Confirmera och stadfästa wille, dess innehåldh lydde att ...), Uudenkaupungin RO 28.11.1657 (Effter som Erich Matzon Cammela hafuer Möökränckt Karin Nilsdotter såsom han sielf för Rätten bekänt hafuer); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 21.8.1682 (Sal: Erich Cammelas gårdh), Uudenkaupungin RO 5.3.1683 (Matz Thomasson Cammela ... aflade nu sin Borgare Edh); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 31.8.1698 (Såssom Borgaren Thomas Kammela hwilken ehrachtadt att träda j ett annat giffte ... uthfäst sin Son Mattz Thomasson och dotter Kaisa Thomas dotter utj möderne effter dheras framledne Moder Sahl: Anna Thomasdotter 25 D: K: M: hwardera ... å Barnens wägnar dheras Sahl: Moders Broders hustru Lijsa Mattz dotter Danila nu närwarande intet hade något där emoth att inwända). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 222 (mainitaan eräs Henricus Matt., tuskin tämä), 386, 397, 398, 424, 468, 470, 587; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20, 40, 42, 45, 56, 70, 85, 86, 100, 114, 136, 191, 222–223; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 300, 301, 311, 317, 341, 378, 410, 422, 432, 445, 509, 518, 519. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 131, 133; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2909R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1528, 2919R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Neostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=422>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.