Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1705 Matias Hysing Matthias Johannis, Alandus 4874. * noin 1684. Vht: Sundin nimismies, lääninkivalteri Johan Mattsson Hysing († 1698) ja Illia Jöransdotter tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 3.2.1700 (in cl. syntact., Matthias Johannis Hijsing Åland.). Ylioppilas Turussa kl. 1705 Hÿsing Matth. Joh. Ab‹¿› _ 255. Boreaalisen osakunnan jäsen 23.6.1705 Matthias Joh. Hysing Alandus [d. 23 Junii 1705.] | Pastor in Wormsö Esthonia +. Ylioppilas Pärnussa 21.9.1706. Vihitty papiksi Pärnussa 8.1707. — Kreivi Adam Carl de la Gardien värvätyn liivinmaalaisen jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1707. Vietti yhdeksän vuotta venäläisessä sotavankeudessa, ainakin Moskovassa (1710) ja sittemmin Pietarissa. Vormsin (Ormsö) kirkkoherra Virossa 1717. † Vormsissa 8.3.1735.

Pso: (jo 1712) Katarina.

Serkku: metsänvartija Jöran Strömner 4942 (yo 1706, † 1748).

Veljenpoika: ylioppilas Johan Paul Hysing 6136 (yo 1734, † 1739).

Isän lanko: jahtimestari Karl Östling 1735 (yo 1664/65, † 1723).

Lanko: Turun hospitaalinsaarnaaja Karl Prochman 5081 (yo 1709, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95a; HYK ms., Bor. osak. matr. #281; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Sundin talvikäräjät 1695 (Det blef effter begiäran opfördt och annoterat att Ländzmannen Wählförståndig Johan Hysing, och Arrendatoren Anders Jöransson i Bastöö uthfästat sig till Cautionister för Carl Hysing som nu förmenar sig att blif:a benådat medh Tulnärs Tiensten i Raumo Stad, hwilka befantz på Tingzlaget intygan att wara redelige och wähl behåldne, och Bofaste Män), Saltvikin käräjät 7.–9.2.1695 (Ombudzmannen på Haga gård Carl Hysing), Finströmin käräjät 13.–15.2.1695 (Lendzmannen Johan Hysing ... hans Swåger Anders Jöransson på Bastöö), Jomalan käräjät 19.–21.2.1695 (Ombudzman på Castelholm Carl Hysing); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Sundin ylim. käräjät 17.9.1697 (Till Underdån och Hörsammeste Efterlefnadh af Hans Kongl:e Maij:tz Allernådigste Befallning och Leigde Breef för Gårdz Fogden Carl Hijsingh dat: Stockholm den 5 sidstl:e Martii ... blef undersökt och ransakat Saksens Beskaffenheet, angående den Beskyllning som ber:de GårdzFogde på Castelholm Carl Hysing blef angifwen före, at hafwa warit Orsaken till den ifrån Jomala Sochn och Calmar By afledne Pijgan Brijta Erssdotters dödh), Sundin käräjät 29.–31.3.1698 (Effter som Ländzman Johan Hysing nu mehra är igenom döden afgången, hwilken lagl:n warit till Förmyndare för den omyndige Flickan Anna Larsd:r satt och tillordnat; Fördenskull och emedan Flickan är Fader och Moder Löös, dy finner Rätten skiäligt, af Kongl: Maij:tz allernådigste Förmyndare ordningh, att Arrendatoren och Enckians Broder Ehrlig och Wälbet:de Anders Jöransson (katso 4942) på Bastöö bör wara Hysingens hustro Illia Jöransd:r wedh Flickans opfostran och hwad mehra henne till lända kan j Råd och dådh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326 (LXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 51; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 217 (1702:I); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1639. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 652 (Regements-Pastor Johan Hysing, hemkom från Wladimir 1722, och blef sedermera Kyrkoherde och Prost uti Eskilstuna; mainittu Eskilstunan kirkkoherra ei tiettävästi toiminut sotilaspappina, joten tiedot ovat sekaantuneet tämän kanssa); H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 318; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 23; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 127, 144; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 105; Y. Blomstedt, Hysing-Mannerstråle. Genos 32 (1961) s. 81; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #435.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Hysing. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4874>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.