Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1706 Jöran Strömner Georgius Andreæ, Alandus 4942. * noin 1685. Vht: Finströmin Bastön vuokraaja Anders Jöransson († ~1707) ja Karin Mattsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1706 Ströömnær Georg. Aland _ 263. Boreaalisen osakunnan jäsen 26.10.1706 [1706] Georgius Strömner Alandus d. 26 Octobris. — Finströmin Bastön vuokraaja 1708. Jahtivouti Ahvenanmaalla (1714). Metsänvartija Turun läänissä (1720). Asui sittemmin loisena Sundin Sandössä. † Sundissa 5.2.1748.

Pso: 1709 Margareta Östling († 1747).

Appi: jahtimestari Karl Östling 1735 (yo 1664/65, † 1723).

Serkku: Vormsin kirkkoherra Matias Hysing 4874 (yo 1705, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; HYK ms., Bor. osak. matr. #290; KA mf. ES 3501, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 100, 1706–1714, f. 152–165 (18.3.1708, perinnönjako isän jälkeen); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Sundin talvikäräjät 1695 (Arrendatoren Anders Jöransson i Bastöö), Finströmin käräjät 13.–15.2.1695 (Lendzmannen Johan Hysing föredrog Rätten huru såsom dess hustrus Broder Carol: Jöransson 1689 om wåhren låtit wärfwa sig under hans Excellences H:r Bielkens Regemente, och samme åhr tillijka med Regementet Marserat till Rysslandh, och lembnat effter sig en dehl af sitt arf, hwilket des Broder Anders Jöranss:n under sin antwarningh emottagit, Men nu mehra berettar Hysingh sig hafwa hört, att denne hans Swåger skall wara med döden afgången, hwarom han till nästa wåhrdag will gud wijdare underrättelse af Rullorne försäkradt införskaffa, Begiärandes nu Emedler tijd, att denne hans Swåger Anders Jöransson på Bastöö måtte påläggias oprätta, oppå all des qwarlåtenskap, och egendom, ett richttigt Inventarium som han oppå anfordran Edel: kunde bestyrka); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Finströmin ja Getan käräjät 11.–12.2.1697 (Då Cronones Ländzman Wählförståndig Johan Hysingh föredrog Rätten at såsom dess Swåger een Ung dräng Carl Jöransson ben:d allaredan för Åtta Åhr sedan skall wara här ifrån Landet till Stockholm förrest och sedermehra begifwit sig under wärfdt Folck och hans Grefl:e Excell: Biälckens Regemente hwilcka han Fölgdt uth till Ungern därest och samma Regemente skall sedermehra wara totaliter ruinerat, så ehuruwähl Hysing som och denne Carls Broder Arrendatoren Wälbet:de Anders Jöransson på Bastöö skall hafwa medh flijt låta sökia i Rullarna jembwähl och nu några Åhr bordt åth i Stockholm af een och annan som kummit ifrån Tijdzlan och dhe Ortter dijt Carl förrest sport och noga efterfrågat om han ännu woro at förmodandes i Lijfwet, men Lijkwähl hafwa dhe eij kunnat få någon kundskap eller wissheet här om. Altfördy anhåller Hysing och hans Hustrus half Syskon at den Qwarlåtenskap som hans Broder Arrendatoren emottagit och skall mästedehlen stå i föhrwahr i Finströms Kyrckia måtte Wederböranderne och dem emellan dehlas och jämkas, emedan dhe eij hafwa någon förhopning mehr om dess åtherkombst), Sundin käräjät 29.–31.3.1698 (Ländzman Johan Hysing (katso 4874) nu mehra är igenom döden afgången ... Arrendatoren och Enckians [Illia Jöransd:r] Broder Ehrlig och Wälbet:de Anders Jöransson på Bastöö), Finströmin ja Getan käräjät 7.–9.2.1700; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Finströmin ja Getan käräjät 17.–18.8.1706 s. 714 (Å arrendatorens ifrån Bastöö Anders Jöranssons wägnar instälte sig Gewaldiern Samuel Österman); KA mf. ES 3239 (Åland 14) Finströmin ja Getan käräjät 21.–24.1.1707 s. 132 (Arrendatoren på Bastöö Wählachtadh Anders Jöransson beswärade); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Finströmin ja Getan käräjät 21.–24.1.1708 s. 44 (Jöran Strömmer på Bastöö), 71 (Arrendatorens på Bastöö Sahl: Anders Jöranssons Enkia dygdesamma hustru Karin Matzdotter ... Sahl: Arrendatoren Anders Jöransson såssom Kyrkiowärdh), Finströmin ja Getan käräjät 20.–21.8.1708 s. 332 (Gevaldiern S:r Samuel Österman klagade att Sahl: Arrendatorens på Bastöö Anders Jöranssons Enkia hustru Karin Matzdotter honom förledne wåras widh hållit Arfskifte, då han till förmyndare för hennes Omyndige döttrar förordnad war, misstänkt som skulle han uhr en Eek Kista och in Divisa Massa tagit 20 D:r K:m:t och länt Per Larsson i Ängöö att der medh Curem des gäldh till Sterbhuuset, och der medh wehlat slå widh medh dess Son Jöran Strömmer), 351; KA mf. ES 3240 (Åland 15) Finströmin ja Getan käräjät 26.–27.1.1709 s. 83 (Länsman S: Carl Hysing ingaf widh upropet en skrift, af Sahl: Arrendatorens Anders Jöranssons Enkia hustru Karin Matzdotter på Bastöö, dessmedelst hon sin uhrsächt giör, att hon för denne gången eij kan swara dess Måg Lars Erichsson Bergman, angående något Arf, som han påstår än efter Sahl: Anders Jöransson odeelt wara, aldenstund hon icke i Laga tijdh och 14 dagar för Tinget blifwit stemdh); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Finströmin ja Getan käräjät 12.–13.1.1710 s. 70 (Gevaldiern Samuel Österman (vertaa 507) kärde till sin Swägerska på Bastöö Karin Matzdotter ang:de 15 Bohlweder som hans Antecessor Matrimonii Abram Jönsson lemnat hoos hennes Sahl: Man Arrendatoren på Bastö Anders Jöransson), 70 (Såssom desse efterfölliande tillstå sigh wara Arrendatoren Jöran Strömner skyldige efter hans Sahl: faders Rest Book), 92 (Arrendatoren på Bastö S: Jöran Strömner producerade en Attest af Capiteinskan Wälborne Frun Christina Gyllenflög dess medelst hon betygar att bem:te Strömner för sine Syskon bör wara närmast till besittia Bastöö Arrende så länge han fullgiör dess Sahl: faders Contract och att dess Moder Arrendatorskan hustru Karin Matzdotter sielf begärt blifwa gården quitt och den honom updragit, anhölt fördy Strömner om Rättens Stadfästelse derpå; hwar emoth uplästes ett Bref som hustru Karin Matzdotter underteknadh tillskrifwit der utj hon nekar sigh gifwit der till något Ja el:r samtyckie eij heller medh dess Son giordt Contract uthan allenast uplåtit honom gården på ett åhr till Nästkommande wår, och der han eij skulle kunna gå i Landh der medh, må han eij täncka der widh förblifwa; hwar emoth Strömner protesterade att han eij må stötas från Arrendet, och att hon af dess Mågh [Hindrik] Kullman blifwer till sådant intahlt); KA mf. ES 3241 (Åland 16) Finströmin ja Getan käräjät 6.–7.6.1711 s. 161 (För detta Gevaldiern S:r Samuel Österman instälte sigh nu medh dess wederpart Sochne Skrifwaren S:r Hindrich Kullman, som till Winter Tinget stemdh war, men då för dhe i Protocollet annoterade orsaker absenterade, anhållandes att Såssom Kullman eij welat tillställa honom något nöijachtigt quittens angående des Hustrus Kirstin Andersdotters Arf, dett han såssom hennes tillordnade Förmyndare honom tillstält, eij heller honom förnöija welat för dess reese omkostnadh och beswär widh Förmynderskapetz förwaltande, som han nu till 54 D:r 15 öre K:m:t efter inlagdh Reckningh fordrar; dy anhölt han dett Kullman genom laga doom der till förplichtas må), 175; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Finströmin ja Getan käräjät 11.–12.6.1714 s. 35 (Skallfougden Jöran Strömmer ingaf på H:r Jäghmästarens wälbetrodde Carl Östlingz wägnar een Specification på dem som A:o 1713 både medh folck och näth Skallgångne försummat, anhållandes att dhe medh Laga straff måge ansedd warda), Saltvikin käräjät 17.–18.6.1714 s. 67. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 335 (LXVII). — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5496 (1720, Jöran Strömer, Skogwachtare fr. Åbo län).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Strömner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4942>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.