Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Per Macrolander Petrus Benedicti, Nylandus 1498. Vht: Pohjan kirkkoherra Bengt Macrolander 120 (yo 1640, † 1677) ja Beata Persdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1661 [Macrolander] Petrus [Benedicti Nyl _ 68]. Respondentti 6.1668, pr. Enevald Svenonius 132. — Pohjan kappalainen 1670. † Pohjassa 1695.

Pso: 1:o noin 1677 Sofia Såger († 1684); 2:o (jo 1687) Barbro Gustafsdotter Tawast.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA mf. ES 1883 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.11.1681 f. 151v (Cappellanen i Poio Wäll:d H:r Petrus Macrolander gaf Rätten tillkenna, at han eij mechtar uthgiöra de stoora utlagor och Mundteringar för Westerby hemman, fast han der till sin bördzrätt äger, begärandes nu Laga Attestatum der opå at han sigh Lagl: der ifrån afseijer, hwilket ad notam togz med den Condition at han för hemmanet swarar till rätta fahrdagen); KA mf. ES 1884 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 11.10.1684 f. 156v (H:r Per Macrolander Caplan i Pojo gaf an dedh Corneten W: Gotthardh Johan Böningh hafwer slagit hans hustro uti H:r Pers egen Badstufwa och han intet comparerat, emedan han intet skrifteligen stembd är, hwilket ad notam togz); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.6.1685 f. 104v (Capellanen i Pojo, Wyrdigh och Wällärdhe H:r Peer Macrolander, tilstodh sigh skyldigh wara till Brukzförwaltarn Wälb: Petter Torfwest, för ett par Pistolar, Tiugu Sex D: Kop:m:t hwilka H:r Peer dömes att betala), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 12.–13.3.1688 f. 107v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 63v (Kyrkioherden Ehrwördigh och wällärdhe H:r Benedictus Macrolander inlade sin broders Cappelanens H:r Petri Macrolandri afwittringhz lengdh af d: 21 April: 1684 derest han före skrifwer sigh aff sin förra h:o Sahl: Sophia Sågers qwarlåtenskap sin dotter Greta Macrolandra effter föliandhe saker, för möderne att lefwerera willia ... H:r Kyrkioherden, som barnens förmyndare är), 66v (Cappelanen wyrdigh och wällärde H:r Per Macrolander framkom för Rätta, medh dhen berättelssen att han 1688 emottagit Cronans halfwa hemman i Dalkarby aff Capitein Wälb: Erich Göös, hwilket hemman Capitein på frijheet besutit men); KA mf. ES 1886 (ll 11) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 4.–5.6.1694 s. 258 (Effter som för Capplahn H:r Per Macrolander, ähr i förledne höstas Uppå des Capplahns bohl Dallkarby, igenom Wåd Elld afbrändt des Badstugu; Altså tillsade nu Poijo Sochn boer honom een timmerstock af hwart hemman dersammastädes, i tillkommande Winter att framföra, till Capplahns bohlet, till een Ny Badstugus Upbyggiande); KA mf. ES 1890 (ll 22) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 5.–6.6.1705 s. 424 (Arendatoren Elias Nillsson begierte att Masmestaren Simon Ransk måtte Förklara sig å des till Arendatorens framl: Swer Fader Capplan H:r Per Macrolander gifne Zedell, att han Ransk bekommit af honom 4 tunnor Strömning. Vrt. 23.–26.2.1701 s. 144 Skrifwaren Elias Nielsson från Antskog); KA mf. ES 1892 (ll 28) Tenholan käräjät 25.–27.5.1711 s. 313 (Såssom förra Arendatoren å Skogängz Ryttmestarens Wälb: Hans Gyllenlodz Frelssegård, Upbördz Skrifwaren Elias Grönholm tillstod Arende Contractet af d: 25 Junii 1706. Tenholan kastettujen 1711 mukaan Grönholmin vaimon nimi oli Catharina Macrolandra); KA mf. ES 1841 (jj 29) Koiviston käräjät 27.–30.10.1696 s. 180 (Bruukzförwalt:ns Jahan Thorwöstz betiente ifrån Joa Bruuk een wedh nampn Elias Nielsson); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 26.11.1688 (Capelan H:r Per fron Poijå förekom och upwijste een domb af 1673 hwarutj Carl Hindersson (katso 4918) finnes wara dömbd att betala för 5 åhrs Capelans rentta af Dragzwijk 2½ T:a Spanmåhl Begierandes nu till dett samma, af honom blifwa behulpen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 23; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #71. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 383; B. Aminoff, Bidrag till ätten Tawasts n:r 64 genealogi. Genos 2 (1931) s. 56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3747R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3567R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Macrolander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1498>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.