Helsingin yliopisto

Tiedot

1717 Nils Bursman 5282. Kastettu Uudessakaupungissa 17.10.1699. Vht: uusikaupunkilainen raatimies Johan Nilsson Bursman († 1729) ja hänen 3. puolisonsa Brita Isaksdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1717 Bursman Nic _ 291. Ylioppilas Uppsalassa 7.3.1718 Nicolaus Bursman Neostad. Studiosus. Boreaalisen osakunnan jäsen 27.3.1723 [1723, d. 27 Mart.] Nicolaus Bursman, Holmiæ ibidem Albo Academiæ nostratis insertus A:o 1717. | Adj. Præp. in Wehmo. | 1732 Pastor in Kiulo. 1733 defunctus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.12.1729. — Vehmaan kirkkoherran apulainen 1729. Köyliön kirkkoherra 1731. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1730. † Köyliössä 8.12.1732.

Pso: 1732 Margareta Wallenius († 1776).

Appi: Vehmaan kirkkoherra, FM Jeremias Wallenius 3232 (yo 1685, † 1735).

Velipuoli: Söderby-Karlin kirkkoherra, FM Johan Bursman 4672 (yo 1702, † 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; HYK ms., Bor. osak. matr. #316; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 ([17.12].1723); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 10.4.1695 (Dett Inventarium som öfwer Sahl: Erich Uthas Sterbhuus d: 2 etc: hujus war oprättadt, bleff nu opläsit bestijgande till 9483 D:r 4 ö: k:r m:t, Och som Enckian hustru Brijta Isaachz dotter ... låfwandes j ett förr alt gifwa Ett Tusende D:r K:r M:t, Een Sängh och 25 lodh arbetat Sölfwer, åth hwardera sina Femb Barn, Nembl: Fyra döttrar och en Son, j Fäderne, och dessutan hafwa en Moderl: Omsorgh om dheras opfostran och underhåldh j Maat och Kläder, sampt gifwa åth hwar dotter j Bröllopz Kåst 50 D:r S:r M:t och där emoth hålla Sonen till Bokliga konster), Uudenkaupungin RO 20.4.1695 (Borgaren Johan Surickala kom fram för Rätta, och sade att emedan Borgaren Sahl: Erich Utha är igenom döden afgången, medh hwilken hafft en Injuriæ Action, så frågade han af Sahl: Uthas Successore Matrimonij Rådman Johan Bursman, om han eller hans hustru wille stå stadigt wedh samma Action), Uudenkaupungin RO 18.5.1695 (Samptel: Kyrckio Rådet Öfwerlade att Rådman Johan Bursman (katso 4672) som är dhen förra Kyrckiowerdens Sahl: Erich Uthas Successor Matrimonij skall låta hämpta en Oxhöfdh Franst Wijn till Kyrckians behoof på dhen Condition att han skall där emoth få 36 d:r k:r m:t aff dhe Wijn Peng:r som kunna falla af Bönderne som lyda under dhenna Stadz Kyrckia); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 30.3.1696 (Henrich Hiander 3461 insinuerade j Rätten en Libell emoth Rådman Johan Bursman, angående en Fordran herflytande aff Fracht för en Skuta, som Bursmans Swärfader Sahl: Rådman Johan Henrichson af Hianders Swärfader Sahl: Erich Erichson Utha j sin antwahrning tagit, sampt Arff effter Hianders Swärmoders Karin Uthas Syster Michel Bengtson Lellais andra hustru Lijsa ben:d, hwilken Barnlöös dödh blifwit, medh mehra som sielfwa Skrifften, hwilken communicerades Rådman till fordersam Förklaring, uthwijsar); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 23.10.1699 (Borgarens Johan Elgmans hustru Maria Erichz dotter Utha), Uudenkaupungin RO 8.11.1699; KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 19.4.1702 (Sahl: Rådmans Oloff Snelmans Enckia hustru Margeta Kempe, beswärade sigh öfwer Rådmans Johan Bursmans käresta hustru Brijta Isaacz dotter, hwilken sidstl:e Söndagz hemma hoos sigh afklädt hennes dotter des swarta Sars kiortell, och den henne fråntagit; säijandes dett Enckian för samma kortell skulle wara Tyyf, där icke Hustru Brijtas dotter Anna, som j Wintras till Raumo gifft blefwen, den saknade kiörtelen då medh sigh tagit; Wiljandes jämbwäl rifwa Förklädet ifrån käranden, men hon dett intet gifwit ...), Uudenkaupungin RO 28.6.1702, Uudenkaupungin RO 17.9.1702; KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 17.11.1711 (Nu mera framledne Borgarens Johan Elgmans (katso 7400) Enckia Maria Erichz dotter Uta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 357 (LXXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 171, 172, 256, 341, 516, 518; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 77, 118, 167, 168, 245; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 118; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 37. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 228; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1592G (1732, suom., Maan Miehen Muisto); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Köyliö.

Doria gratulantti

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Bursman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5282>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.