Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1702 Johan Bursman Johannes Johannis, Neapolitanus 4672. Vht: uusikaupunkilainen raatimies Johan Nilsson Bursman († 1729) ja hänen 2. puolisonsa Anna Johansdotter Petex. Rauman triviaalikoulun oppilas? Ylioppilas Turussa kl. 1702 Burssman Joh. Neapolit _ 244. Boreaalisen osakunnan jäsen 8.6.1702 Mag. | Joh: Bursman. d. 8 Junii 1702 | Pastor in Söderby Uplandiæ. decessit 1729. Ylioppilas Uppsalassa 8.3.1705 Johannes Burssman Ostrobothniensis Studiosus ex Academia Aboënsi munitus test. Rect. Magnifici Ac. Aboëns. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.8.1708. Respondentti 30.4.1710 pro gradu, pr. Abraham Alanus 3244. FM Turussa 15.2.1712. — Sauvon kappalainen 1708, Kalannin 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Armovuodensaarnaaja Frösundassa (Uppsalan hiippak.) 1715. Söderby-Karlin kirkkoherra 1718. † Söderby-Karlissa 6.4.1726.

Pso: Elisabet Lietzen.

Serkku(?): Pyhäjärven Ul. kappalainen Henrik Strandman 4726 (yo 1703, † 1726).

Velipuoli: Köyliön kirkkoherra Nils Bursman 5282 (yo 1717, † 1732).

Poika: pankinkamreeri Johan Bursman U676 († 1761).

Poika: lääninrahastonhoitaja Emanuel Bursman U677 († 1789).

Lanko: Zachris Lietzen 3390 (yo 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; HYK ms., Bor. osak. matr. #260; KA valtakunnanregistratuura 28.2.1718 f. 457 (Kyrkioherde fullmacht för ... Johan Bursman); KA mf. ES 1933 (mm 39) Laitilan käräjät 11.–13.10.1702 s. 18 (hwarefter [Rector Scholæ uti Raumo Mag: Georg] Ståhlberg reest sin wäg åth Sillanpä, hafwandes diekn men nu warande Studenten Johan Burssman med sig i fölie); KA mf. ES 1937 (mm 49) Kalannin käräjät 5.6.1712 s. 299 (Cappellanen H:r Mag: Johan Bursmann), 301 (Rådmannen Wähl:t Johan Bursman); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.9.1669 f. 99v (Pålades Jacob Sig:dson i Hynylä, at han förfogar sigh till Raumo Stadh, wedh första åkeföret och Clarera mz Tulnären Nills Ersson, Bursman, Om någn skulldh fordran widh 10 Dal:r S:r myntz wijte); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 22.2.1686 (Johan Burssman å sin Sal: Swärfaders wägnar, katso 2307), Uudenkaupungin RO 31.3.1686 (Alldenstundh Johan Johansson Palilas (katso 2307) Förmyndare Henrich Nilsson Puskoi och Johan Henrichsson Petex, äro för någon tijdh sedan bägge genom döden afgångne), Uudenkaupungin RO 16.7.1686 (Johan Nilsson Burssman, född i Raumo Stadh, och sigh gifft her i Staden medh Rådhmans Johan Henrichssons dott:r aflade nu sin Bårgare Edh, och stälte för sigh Bårgen Matz Palila och Mårten Lappi, hwilken förmantes ihugkomma sin Edzplicht och skaffa sigh Bårgerligh gewär), Uudenkaupungin RO 28.8.1686, Uudenkaupungin RO 12.1.1687 (Advocaten utj den högl: Kongl: Håffrätt S:r Andreas Prytz, förmedelst föregången Laga Stembningh, kärde nu til Sal: Johan Henrichssons Sterbhuus arfwingar, på Regementzskrifwarens, Gustaf Swarthafras wägnar, angående en påst penningar, dhe twistat om, och såsom Sal: Johan Henrichssons Mågh Johan Burssman nu allena på Sterbhuusetz wägnar tilstädes war, kunde han intet nu så straxt sigh der å förklara, före än han bem:te sin Sal: Swärfaders handlingar opsökia och dem igenom see kunde, begierade altså dilation til d: 5 Februarij nestkommande, hwilket Burssman blef effterlåtit), Uudenkaupungin RO 16.4.1687 (Tullnärens Sahl: Thomas Bakmans Enkia, hust: Brijta Johans dott:r trädde nu för retta tillijka medh sin Swåger Bårgaren här sammestädes Johan Burssman, medh höga Cammentationer gofwo tilkänna, det Sal: Tullnären Bakman, wedh senaste Staden öfwergångne brandskada, mist en påst penningar af underhender hafde Tull opbördh, nembl: 181 d:r 12 ö: Sölf:r m:t, huilka utj en pungh i tålförs stycken warit inlagda, dem han intet bärga hinte i sitt huus ...), Uudenkaupungin RO 19.3.1688 (Förste gångon oplystes Karin Pohjalaises gårdh til Johan Burssman, för dess Sons sakören), Uudenkaupungin RO 23.4.1688 (Effterskrefne af Bårgerskapet blefwo förordnade til at bryggia, bränna, Baka och slachta, nembl: Til Bryggiare Joseph Faberman, Johan Birckholm och Jöran Laijska. Till att bränna brenwijn Johan Burssman, Mårten Lappi och Henrich Kirri. Til Bagare Jöran Rijman, Johan Surickala, Nils Lök och Gustaf Andersson. Till att Slachta Erich Uta, Matz Hirfwi och Johan Kylänhidis, hwilka förmantes lagh och Kongl: ordningar lijkmätigt, deras Embete wäl förestå), Uudenkaupungin RO 23.4.1688 (Johan Burssman opsade nu Kyrckiowärdz tiensten, och begierade at den til en annan Ehrligh man blefwe transporterat, hwilket således till wijdare blef ad notam fört), Uudenkaupungin RO 18.2.1689 (Bårgaren her i Stadhen Ehrebar och Wälförsichtigh Johan Bursman, är på underskrefne dato inkommen för Nystadz Rådhstugu Rätt, medh begieran att Petex gården (vertaa 7042), som hans Sal: Swärfader fordom Rådhmannen och Kyrckiowärden Johan Henrichsson Petex honom och sin dotter som nu Burssmans hustru är, dygdesamme hust: Anika Johans dotter i sin Wällmacht testementerat och af frij willia skänckt och gif:t hafwer, honom confirmeras kunde ... Jämwäl och till Jämbkningh emoth sin andra dotter dygdesamme hust: Brijta Johans dotter, som af Fader- och moderlig kärleek hafwer tilförende fådt Utas Gården på lijka sätt ... Finnes och under samma Witnesskrifft Johan Burssmans Swärmoders Sal: Johan Henrichssons Effterlefwerskas hustru Anika Henrichzdotters underskrifft daterat Nystadh d: 16 Decemb: 1686 ...), Uudenkaupungin RO 4.5.1689 (Såsom för detta Kyrckiowärden Johan Bursman Kyrckiowärdz tiensten opsagdt; altså blef Caplan Wördige och Wällärde H:r Jacob Eikman 1266 der till förordnadh), Uudenkaupungin RO 11.12.1689 (Bårgaren Matz Haikar ... sin Swåger Johan Burssman), Uudenkaupungin RO 15.1.1690 (Militiæ Auditeuren Wälbet:de Anders Prytz, föremedelst laga ågången citation til Sal: Rådm: Johan Henrichsson Petex Sterbhuus Interessenter, nu andre gången å sin Principals Regementzskrifwarens Wälbet:de Gustaf Hansson Swarthafras wägnar, fordrade af bem:de Sterbhuus en Påst penningar); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 15.3.1693 (Johan Bursman aflade des Rådhman Eedh å Book, som nu blef antagen till Rådhman här i Nystadh uthi Ahron Josephsons (katso 1111) ställe hwilcken Någon tijdh sedhan genom dödhen aflijden ähr); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 30.3.1695 (Oplästes dhen Transactions Skrifft af d: 29 hujus, hwar medelst Rådman Johan Bursman uthfäster åth sin Son Johan Johansson och dotter Maria Johans dotter hwardera utj Möderne Ett Tusende D:r S:r M:t, een hederligh Sängh och en Gullringh aff 4 Ducaters wicht, sampt åth dottren Femtijo D:r S:r M:t till Bröllopz kåst, och där emot hålla Sonen till Bookliga Öfningar, och dess utan som en kär Fader, opfostra kläda och föda sampt försörja dhem effter sitt Ståndh och wärde, som bem:te Skrifft ad Acta wijdare j sielfwa Bookstafwen uthwijser, hwilken Transaction Rätten ehrkände för lagligh), Uudenkaupungin RO 29.4.1695 (Rådman Johan Bursmans Stiuff dotter Maria Erichz dotter), Uudenkaupungin RO 18.5.1695 (Rådman Johan Bursman som är dhen förra Kyrckiowerdens Sahl: Erich Uthas Successor Matrimonij, katso 5282), Uudenkaupungin RO 20.11.1695 (angående Bursmans Swågers för detta Tullnärens Thomas Backmans Balance bestående af 1018 D:r 25 1/3 ö: S:r M:t); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 28.7.1697 (Rådman Wäl:t Johan Bursman inlade j Rätten en Skrifft, der utj han anhåller om Dilation utj Saken emellan sin Swåger Mattz Haickar och des hustru Brijta Johans dotter, sampt honom Rådman angående Arff, till nästkommande Decemb: månadh, emedan hans Documenter hoos dess Fullmächtige skola wara j Stockholm, för dhen Tillgift han söker på Haickars antecessoris matrimonij Sahl: Tullnärens Thomas Backmans Balance); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 18.5.1698 (Sahl: Tullnärens Thomas Backmans Balance), Uudenkaupungin RO 19.5.1698, Uudenkaupungin RO 22.8.1698 (Rådman Wäl:t Johan Bursman ... Rådmans Måg Johan Montanus, katso 1113); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 4.9.1699 (Saken emell: Borgaren Mattz Haickar och des hustru Brijta Johans dotter kärande och Rådman Johan Bursman swarande, angående Arf effter Sahl: Rådman Johan Henrichson Petex hustru Sahl: Anna Henrichz d:r företogz nu); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 12.2.1700 (Såsom Borgaren Jöran Rijman (katso 4830) wedh senaste af Probsten Ehrewyrdige H:r Magister Christian Walstenius utj denna Stadzens Församblingh d: 8 hujus håldne Visitation blefwen förordnadh Kyrckiowärdh, Så förbehölt han Rijman sigh nu dett han för den Oxhöfden Kyrckio-Wijn han af sin antecessor Rådman Johan Bursman bekommandes wore, wille giöra en Richtigh Rächning), Uudenkaupungin RO 26.3.1700 (Saken hwilken här j Rätten alt sedan Åhr 1696 anhängigh warit, emellan Rådman Wäl:t Johan Bursman och Sahl: hustru Karin Utha medh dess Mågh Henrich Hiander 3461 vice versa kärande och Swarande, blef nu företagen), Uudenkaupungin RO 9.3.1701 (Rådman Wähl:tt Johan Bursman præsenterade en Förlijkningz Skrifft honom och des Swåger Borgaren Mattz Mattson Haikar emellan d: 5 Decemb: sidstl:t Åhr 1700 af dem bägge underskrefwen oprättadh ... Saken om Arff, som Haikar af Rådman Bursman, effter bägges deras Swärfader Sahl: Rådman Johan Henrichson Petäx, och Swärmoder Sahl: hustru Anna Henrichz dotter fordrat); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 25.8.1702 (Coadjutoren H:r Simon Cannelin 3983 beswärade sigh öfwer Studenten Mons:r Christopher Hornæus 3774 som hoos Rådman Bursman præceptorerar, för dett han honom medh ohöfliga ordh samt hugg skall angrijpit); KA mf. ES 1371 (p 14) Uudenkaupungin RO 14.10.1705 (Rådman Johan Bursman föredrogh Rätten dett wara efftertänkeligit att betro dess för någon tijdh medelst döden aflidne Mågz Sahl: Johan Montani qwarlåtenskap utj dess Effterlåtne Enckias Disposition, emedan Rådman beklagade, att förutan dett hon eljest är Siuklig, hon eij heller skall wara fallen att förestå Stärbhuuset, och Ägendomen således des Omyndige dotter till afsaknadh torde distraheras; Begiärandes fördenskull att för större Richtigheet, bem:te Ägendom Ju förr ju heller inventeras och j qwarstadh sättias måtte. Och såsom bem:te Sahl: Montani Enckia och Rådman Bursmans dotter skall yrckat på sitt Möderne, såsom wore dett henne än intet tillfyllest gådtgiordt ..., katso 1113); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 2.12.1711 (Rådman Johan Bursman och Borgaren Johan Escholin emoth Erich Widman (katso 4931) om en dem tillhörig Faarkåst som Fienden j Råstock bårttagit medh mera), Uudenkaupungin RO 9.12.1711; KA mf. ES 1395 (r 3a) Rauman RO 25.4.1675 (Att wärdera Ett Skuutha anckar och 3 stycken Fällebodar, som för Sal: Nilss Bursmans Tobackz rest utt mätte ähre); KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 23.3.1678 (Tullnären Sahl: Nills Erichson Bursman); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 24.5.1680 (Förekom Johan Niellson Bursman Tullskrifware och kärde till Johan Simonson Kohna ifrån Irjante by om någon geld för Toback, som hans Syster Son Michell Simonson af Sahl: Tullnären Nils Erichson Bursman för några åhr sedan förtrodt war), Rauman RO 7.7.1680 (Förekom Tullnären Wälb:de Thomas Larsson Backman, opå Inspect: Högbet:de H: Olof Ednärs wegnar och anmodade af Rätten attest: huru wijda förrige Tullnären Wälbet: Clas Örling hafwer låtit uthtaga Johan Niellsons egendom, han för Tull Resten balancerat war, huilcket honom eij förwägras kunde, uthan som han Öhrling hade låtit uthtaga, gafz Attesten der effter), Rauman RO 24.7.1680 (Förekom Johan Niellsson Bursman fordrandes af Johan Pinnilan effter sin Sahl: Faders Niels Erichsons geldz book 1 T:a Salt), Rauman RO 29.11.1681 (Johan Nillson Burssman begiärte af Rätten 2:ne män, att Inventera och wärdera sin Sal: Föräldrars qwarlåtenskap, och det emellan dess Syster att afwittra), Rauman RO 23.3.1685 (Handelssman ifrån Nystadh S:r Johan Niellsson Bursman inladhe nu een förlijkningz skrifft emellan honom och hans Syster sampt begges dheras förmyndare Berttell Claesson och Claes Matzsson, begiärandess adt dhen af Rätten Confirmeras måtte), Rauman RO 23.3.1685 (Sammaledes inladhe nu Handelssman ifrån Nystadh S:r Johan Niellsson Burssman een förlijkningz skrifft honom och hans Syster hust: Maria Niellsd:r emellan, om dhet Arff som dhem i fäderne som möderne effter dheras Sal: Föräldrar tillfallit är); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 2.4.1687 (Skreddaren Johan Strandman (katso 4726) ... Sal: Nills Erichssons Mågh); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 3.3.1694 (Opå Handelsmans Wäl:t Johan Bursmans i Nystadh wegnar, hwilken häfftar wid Clareran aff een præsterad Caution för Tullnären Sahl: Bachman, anhölt nu hans Swåger Rådman Wäl:t Johan Strandman (katso 4726), lagl: ehrfahras om mijhletahlet här ifrån till Tammerforss i Birkala Sochn, hwarest Tullnärne ifrån denne Stadhen åhrl:n måste Tullplatzen Bartholomæi tijd upwachta. Hwarföre Rådman Johan Östman, som esomoftast dher å ortten reest, jempte nu warande Tulnären Wälbet:d Johan Wilhelm bekände, ifrån Raumo Stadh wara till Tammerforss 18 3/4 Mijhl, till hwilken reesa och dess Tull beställning, Tullnären icke ringare än med trenne hion och hästar sig kan fortskaffa. Ty blifwer detta effter dheras bekännelsse, H:r Handelsman Johan Bursman, för ett laga Attestatum medhdeelt, och dhet under Stadzens Sigills verification), Rauman RO 4.7.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 310 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 410 (lägersmål), 416, 418, 421, 427, 429–438, 442, 452, 453–456; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 111; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 33; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #412. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 179; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne III (1846) s. 93; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #140R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 223; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 183; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1557 (1714), 2747 (1715), 3983 (1716).

Doria respondentti

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bursman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4672>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.