Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1748 Anders Neuholm 7400. Kastettu Uudessakaupungissa 6.11.1730. Vht: uusikaupunkilainen porvari Johan Mattsson Nästi († 1752) ja Maria Jakobsdotter Lopmeri. Turun katedraalikoulun oppilas 26.3.1745 (in cl. conrect., Andreas Johannis Naest Neostadiensis) – 13.6.1748 (examen, Andreas Naest nunc Neuholm cognominatus). Ylioppilas Turussa kl. 1748 Neuholm Andr. Bor _ 420. Boreaalisen osakunnan jäsen 13.7.1748 [1748 Julij d: 13.] Andreas Neuholm. Neostadiensis. | 1754. Adjunctus Paedagogi Neostad. ordinatus. | Obiit Pædagogus Neostadiensis anno 1798. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 8.11.1754 Anders Nyholm. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1754. — Uudenkaupungin pedagogin apulainen 1754, vt. pedagogi 1759, vakinainen 1773. † Uudessakaupungissa 19.12.1798.

Pso: 1:o 1756 Hedvig Juliana Wigman († 1787); 2:o 1789 Ulrika Tammelin († 1795).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; HYK ms., Bor. osak. matr. #504; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Wehmo Contract); TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 22.2.1686 (... Enkians tilfalne möderne hoos Henrich Nestj, nembl: 350 d:r k:m:t, katso 2307), Uudenkaupungin RO 11.2.1688 (Henrich Henrichsson Nestj, Anders Bertelsson Hirfwi barnfödde her i Staden ... aflade nu hwar sin Bårgare Edh), Uudenkaupungin RO 2.4.1688 (Dhe dispeuter och missförståndh som emel:n en ungh Bårgare her i Staden Henrich Henrichsson Nestj, och dess Fader Bårgaren och Gestgifwaren her sammestädes Henrich Christersson sigh yppatz, angående Sonens Henrich Henrichssons mödernes arf 350 d:r k:m:t ...); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 11.5.1692 (Elias Hindrichsson Nesterus aflade dess borgerlige Eedh på Lagh booken, att willia wara Hans Kongl: Maij:ttz Wår Allernådigste Konungh och Herres trogen och huldh undersåtare, låfwande draga Stadz tunga effter sin Förmogo, ställandes sigh i borgen dess egen Brodher Hindrich Hindersson Nästj, och Rådmannen Joseph Faberman); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 9.3.1696 (Borgaren Elias Nesterus, katso 4094); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 15.4.1699 (Öfwer dett Brefwet som Rådman j Raumo Johan Wilhelm af d: 24 passato Borgmest: och Rådh härsammastädes tillskrifwit, des medelst han andrager sin Sahl: hustrus Fädernes och Mödernes Arff om 250 dahl: k:r m:t, utj Sahl: Henrich Christersons Nestis Sterbhuus innestå, hoos dess Bröder Henrich och Elias Henrichsöner Nestj, såsom des dotters Maria Johans dotters Förmyndare ...), Uudenkaupungin RO 22.4.1699 (Elias Nesterus lefwererade tillbakars dess Swågers Rådmans j Raumo Johan Wilhelms till Borgmest: och Rådh aff d: 24 passato ankombne och honom d: 15 hujus communicerade Bref ...); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 12.4.1702 (om en Graf j Kyrckian ... Mattz Jacobson Hirwi /: som hafft [Sahl: Eskel] Tobackz dotter af förra gifftet till hustru :/ medh sin Mågh Rådman Henrich Nestenius, hwilken han nu för sin Fullmächtige j denna Saken constituerade, protesterade emoth Borgmestarens käro, katso 4898), Uudenkaupungin RO 16.8.1702; KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 14.8.1711 (Rådmannen Henrich Nestenius kärde till sin Swåger Borgaren Johan Elgman), Uudenkaupungin RO 14.8.1711 (Rådman Henrich Nestenius beswärade sigh där öfwer, att hans Swägerska Borgarens Erich Ruokolax hustru Walbor Mattz dotter, sedan hon tröskat utj sin framledne Faders och Rådmans Swärfaders Mattz Jacobson Hirwis Stärbhuus tillhörige Rija, och han där infördt Sädh effter henne, skall hon tagit dören ifrån Rijan, hwilken hon ännu honom skall förhålla), Uudenkaupungin RO 17.11.1711 (Nu mera framledne Borgarens Johan Elgmans Enckia Maria Erichz dotter Uta, katso 5282). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 57 (XCIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 84 (XCIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 366; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 204; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 41. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 184; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Uudenkaupungin pedagogio.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Neuholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7400>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.