Helsingin yliopisto

Tiedot

(1647) Henrik Malmenius Henricus Sigfridi, Nylandus 586. Vht: Siuntion kirkkoherra Sigfrid Korp (Sigfridus Andreæ, omisti Siuntion Malmin, † 1679) ja Anna Persdotter. Esitti ylioppilas Circeiuksen äitiä Surge-komediassa 6.5.1647. Respondentti 13.12.1650, pr. Eskil Petraeus U1. — Siuntion kirkkoherran (isänsä) apulainen (1654). † Siuntiossa (1.1658).

Veli: majuri Gabriel Malmenius, aatel. 1689 Ridderkorp 862 (yo (1652)).

Lanko: Siuntion kirkkoherra Abraham Hagerus 904 (yo (1652), † ~1682).

Viittauksia: KA mf. ES 1892 (ll 28) Siuntion käräjät 5.–7.6.1711 s. 335 (Kyrckoherden Ehrewyrdige H:r Michaël Stigelius sökte, att Isach Jöransson i Malm måtte afhålla sig och des Lijk från den graf, som förra Kyrckoherden Sahl: H:r Sigfrid Korp hafft uti Siundo Kyrcka Chor, effter som thet af hans Högwyrdigheet H:r Biskopen, wid visitation 1693 d: 7 Febru: wore Resolverat, att de Präst Barn som träda uthom Presteståndet, hafwa ingen macht att prætendera för sig eller sine Barn graf stelle i Choren hwarest deras Fader, som warit Kyrckoherde ligger, emedan grafwen wore hwarcken ärfd eller köpt, uthan faller till Successorem. Isach Jöransson föregaf, det des Swär Faders framl: Johan Sigfridssons i Malm Fader Kyrckoherden framl: H:r Sigfrid Korp, hade redan den tijd han warit Capplan och bodt i bem: Malm, blefwet ägare till berörde graf, och låtet den uprätta, som och den Steen, han der till köpt, och låtet hempta, ännu der å finnes, derföre han påstod, med wederbörande, blifwa der wid maintinerat, och som effter bem: Kyrckoherde äre flere Barn och arfwingar, såssom Sonen H:r Majoren Wälb: Gabriel Ridderkorp och dottren Kyrckoherde Enckan Elisabet Sigfridzdotter i Mörsbacka, Så komma de iembwähl att höras, eller deras uthlåtande att inhemptas, huru wijda de här uthinnan kunna hafwa att tahla, hwar å detta Fördenskull till annat Ting beror och anstår), Siuntion käräjät 10.–11.10.1711 s. 481 (Malms Rusthåld). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 125 (†); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #28. — J. Chronander, Surge (1647); A. Brenner, Släkten Korp och adliga ätten Ridderkorp. Genos 13 (1942) s. 9; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #162G, 2813D, 2861R, 2875D, 2894D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #656, 3030R.

Doria gratulantti

Päivitetty 6.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Malmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=586>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.