Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1648 Jakob Laxenius Jacobus Martini, Ostrobotniensis 618. Vht: talollinen Maalahden (Malax) Östersolvin kylässä Mårten Jöransson ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1648 Laxenius Jac. Martini _ 31. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Iacobus Martini Laxenius | Pædagogus in GamleCarleby. Sacellanus in Solv 1677. Pastor in Mælax 1687. Oraatio 19.2.1651. Respondentti 27.3.1652, pr. Eskil Petraeus U1. — Armovuodensaarnaaja Lapväärtissä 1658–59. Kokkolan pedagogion rehtori (1660-luvulta). Maalahden Sulvan kappalainen (1680). Maalahden kirkkoherra 1687 (kuoli ennen virkaan astumista). † 1687.

Pso: 1:o (?) Brita Wilstadius; 2:o Brita Henriksdotter (jäi leskeksi).

Lanko: Turun oikeuspormestari Lars Willstadius 1925 (yo 1667, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #54; KA valtakunnanregistratuura 13.8.1675 f. 182 (Till Landzhöfdingen Didrich Wrangell för Scholmästaren i Gamble Carleby), 28.11.1680 f. 778 (Confirmation för Sölfwa Capelsboer ... Allmogen vnderdånigst tilkenna gifwit, hurulede dhe åhr 1647 af Biskopen och Consistorio i Åbo hafwa bekommit tilstånd upå en fullkomlig Gudz tienstz uppehållande i Sölfwa Capell, som til Malax hufwudkyrkia lyder, hwilken Resolution icke allenast åhr 1655 blef Confirmerat, utan och sedermehra på innewarande åhr af nu warande Biskopen å nyo bekrefftat), 10.4.1685 f. 183 (Till Biskopen och Consistoriales uti Åbo för Capellanen Jacobo Laxenio), 11.6.1687 f. 299 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo om Mahalax Försambling och at inkomma med dess berättelse ... Det hafwer Oss Capellanen uti Malax Försambling H:r Jacob Laxenius underdånigst andragit, huruledes han åhr 1684 är af Eder och Consistorio förordnad till Pastoratet därsammestädes uti framledne Kyrkioheerdens Arenij stelle; Men måst detsamma, sedan han det så när et åhr föreståt, åt den förre Skole Mästaren i Wasa H:r Lars Rivelium 616, som därå Wår Fullmacht erhållit, åter afträda, undfåendes lijkwähl därjempte Wår nådige befallning till Eder och Consistorium af d. 10 Aprilis 1685, at han wijd första sig yppande beqwemlighet uti Edert Stifft måtte komma i consideration och något Pastorat wärkeligen blifwa försedd, anhållandes han ock fördenskull wijd den öppningen, som nu mehra igenom bemälte Rivelij dödsfall sig tilldragit hafwer, at blifwa därtill befordrad), 3.7.1687 f. 384 (Till Biskopen och Consist:m i Åbo att dhe samptel. skohle underskrifwa dheras breef till hwilken ända och ett om Laxenij ansökiande ähr dem tillbakars skickadt), 23.12.1687 f. 731 (Fulmackt för H:r Thoma Arenio 2239 på Malax Pastorat i Österbotn ... såsom Malax Församling uti Österbotn är förmedelst Kyrkioherdens H:r Jacob Laxenij dödeliga affgång blefwen utan Siälesöriare); KA mf. ES 2080 (ss 4) Maalahden käräjät 10.–11.2.1682 s. 41 (Michell Erichssons j Solff käremåhl till Cappellan H:r Jacob, Angående någon skuldh fordran); KA mf. ES 2081 (ss 4) Maalahden käräjät 11.–12.10.1682 s. 203, 204 (Företredde Cappellan H:r Jacob Laxenius, Kärandes till sin Swåger Michell Erichsson j Öster Solf, om dee af Michell Ländte 25 R:D:r till H:r Jacobz Sal: broder Daniell Mårtensson, för detta Borgare j Christina Stadh ... her emot Insinuerade Michell Häredz domen, af d: 8 Octob: A:o 1668 ... Sal: Mårten Jöranssons arfwingar); KA mf. ES 2081 (ss 6) Maalahden käräjät 4.–5.2.1684 s. 54 (Cappellanen, H:r Jacob Laxenius skall till Pastoratet blifwa befordrat, katso 616), 57; KA mf. ES 2082 (ss 9) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 7.–8.3.1687 s. 224; KA mf. ES 2082 (ss 10) Maalahden käräjät 10.–11.9.1688 f. 343 (Sahl: Kyrckioherdens Ehrewördige och Wellerde H:r Jacob Laxenij Änckia dygdesamma Hustru Britha Henrichz dåtter anhölte igenom sin Ombudzman, att Retten Henne om des beklageliga tillståndh, ett Rättwijst wittnesbördh meddeehla wille, effter Hoon ähr sinnadt, utj underdånigheet hoos höga Öfwerheeten för des nödlijdande och trångzmåhl som Hoon sitter utj, om någon Hielp söökia, Hwilket henne skiäligen icke förwegras kunde, uthan på till frågan intygade Nämbden, 1:o Att Hennes Sahl: Man församblingen under stoor fattigdoom i många åhr medh des gode Nöije tient, Och straxt effter han till pastoratet blef förordnat igenom döden afleedh lemnandes 2:o sin Hustru och barn utj stoor skuld fördiupade ...); KA mf. ES 2083 (ss 13) Maalahden käräjät 20.6.1691 s. 99 (Sahl: Kyrckioherdens Ehrewyrdige H:r Jacobi Laxenij änckia dygdesamme hustru Britha Henrichzdåtter föredrogh Rätten huruledes hoon sitter utj een stoor gieldh och fattigdoom lembnat effter sin Sahl: Man, så att hoon icke när han genom döden affleedh hade huus öfwer hufwudet medh sin öfwermaga dåtter, eij heller nu mechtigh att betahla dee 47 D:r 4 öre Silf:r m:t som Cronones Befallningsman för resterande contribution af henne fordrar); KA mf. ES 2083 (ss 14) Maalahden käräjät 27.1.1692 s. 104; KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 349v (Höghlärde M:r Lars Kemppes 248 Fullmechtige Jacobus Laxenius). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 234 (28.4.1684); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 36 (VIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 329; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 276 (10.4.1685); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #54. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 41, 45, 124; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 164 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 22, Släkten Vilstadius); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2838R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2364, 3007R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Laxenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=618>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.