Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Tomas Arenius Thomas Olai, Ostrobotniensis 2239. Vht: Maalahden kirkkoherra Olof Arenius 34 (yo 1640, † 1682) ja Katarina Bachster. Ylioppilas Turussa 1672/73 Arenius Thomas Olai _ 110. Oraatio 1676. — Maalahden kirkkoherran (isänsä) apulainen 1678, varrontavaltakirja kirkkoherraksi isänsä jälkeen 1681, vt. kirkkoherra siellä isänsä kuoltua (1683), mutta ei saanut vielä mainittua virkaa. Maalahden Sulvan kappalainen 1687. Maalahden kirkkoherra s.v. † Maalahdessa 1692.

Pso: Anna Pettersdotter Kalm (‡ 1702).

Poika: Närpiön kirkkoherra Gabriel Arenius 4829 (yo 1704, † 1730).

Lanko: Närpiön kappalainen Gabriel Kalm 2833 (yo 1680, † 1716).

Vävy: Maalahden pitäjänapulainen Olof Ihlken 4086 (yo 1695, † 1723).

Vävy: Kurikan kappalainen Nils Prochman 4690 (yo 1702, † 1729).

Vävy: Ilmajoen kappalainen Josef Steenbäck 4828 (yo 1704, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; KA valtakunnanregistratuura 11.6.1681 f. 452 (Till Biskoppen i Åbo för Thomas Arrenius at widh sin Faders frånfälle få komma till Malax församblingh i Österbottn ... Oss gifwer Kyrkioherden i Malax uthi Österbottn Olaus Magni Arrenius underdånigst tillkenna, huruledes han nu uthi sin ålderdom hafwer på fierde åhret bruukat sigh till hielp widh Prediko Embetet och Gudz tienstens förrättande en af sine Söner Thomas Arenius sedan han af eder der till lagligen ähr kallader worden ...), 17.2.1686 f. 54 (Till biskop Gezelio för Prästemannen Thoma Arrenio ... hwilken Wij fuller af den 11 Junij 1681 Eder befalte at installera uthi Pastoratet Mahalax wid sin Faders dödelige frånfälle; Men emedan uthaf dhet tillfället at en annan ålderstegen Man H. Lars Ricelius är därtill sedermehra förordnad blefwen, hwarken bem:te Arrenius eij heller dhen uthi samma Sockn warande gamble Capellanen där med har kunnat blij hulpen ... at bem:te Herr Thomas Arrenius måtte blifwa dhen andre Capellan till dhess någon af dhe gamble affaller och han således lijkmätigt Wåra förre ordres kan med något dehra blij befordrad), 23.12.1687 f. 731 (Fulmackt för H:r Thoma Arenio på Malax Pastorat i Österbotn ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att såsom Malax Församling uti Österbotn är förmedelst Kyrkioherdens H:r Jacob Laxenij 618 dödeliga affgång blefwen utan Siälesöriare, ock nödigt wil wara, at densamma åter med en annan skickelig Prästman må utan drögzmål bli försedd; Altså ock emedan Wij wid detta tilfället låte hos Oss uti Nådig consideration komma Capellanen därsammastädes hederlig ock wällärd H:r Thomam Arenium, hälst effter han twänne gånger tilförenne wårt Nådiga breff på Successionen til bemälte Pastorat undfådt hafwer ...), 12.6.1692 f. 287 (Kyrkioheerde Fullmackt för H:r Mårten Rivelio 2448 ... såsom Malax Pastorat i Österbåttn förmedelst Thomas Arenij dödelige frånfälle är kommit att blifwa leedigt); KA mf. ES 2081 (ss 5) Maalahden käräjät 13.–14.2.1683 s. 31 (Framstegh Cronones Länssman, Ehrlig, och Förståndig Markus Michelsson, gifwandes till kenna; huru såssom samptel: Malax boerne A:o 1679 d: 21 Septemb: hafwa welat begära, deres för tijden warande Kyrckioherdes 34 Sohn, H:r Thomam Arenium, till att med tijden Succedera sin Fader utj Pastoratet, Opwijsandes der på Samptelig Sochne Männernes boomärken, eenhällige samtycke, och trägne begäran; hwar om då strax af församblingen, hoos Hanss Kongl: Maij:tt utj diupaste wnderdånigheet ähr Supplicerat ... Hanss Kongl: Maij:ttz Nådigste Mandatorial, till Högwärdige H:r Biskopen j Åbo, daterat Stockholm, d: 11 Junij 1681, at bem:te H:r Thomas Arenius, wid sin Faders frånfälle, skulle j pastoratet installeras. Nu effter som den högste Guden, sedermera hafwer tächtz igenom then timmeliga döden hädan kalla, dess fader, Kyrkioherden, nu mera hooss Gudh Sal: Wördig och Wällärde H:r Olaum Arenium och församblingen ... till sin Kyrkioherde äska och begiära, sin Sal: Kyrkioherdes Son, H:r Thomam Arenium, den och nu församblingen, med Gudztiensten stadigt opwachtar, med hwilken dee aldeles, wille wara wäl för nögde; till at der igenom Conservera, icke allenast, det Sorgelige Sterbhuset, och den wärn löste Enckian, som med månge, så wäl sine egne, oförsörgde faderlöse barn, som andre nödtrengde, dess närskylte, sitter j een sådan nödh och Sorgh, som Gud sielf bäst kenner ... Länssmans Markus Michellssons tienstel: anmodan oppå Allmogens wägnar, at Häradz Rätten der å, wille för rätt wijsan skull, sitt Attestatum meddela. Vertaa 616), Maalahden käräjät 7.–8.8.1683 s. 30 (Fordom Kyrckioherdens Sal: H:r Olufz Son, Wällärde H:r Thomas Arenius, angaf Bondens Sigfred Erichssons Lalls j Öster Solff hustru, Carin Erichz dotter, för deth hon ähr kommen j tahl och rychte, som skulle hoon hafwa brukat widskäpelsse, med ett Kalff hufwudh); KA mf. ES 2081 (ss 6) Maalahden käräjät 4.–5.2.1684 s. 55, Laihian käräjät 7.–9.8.1684 s. 71 (Cronones Lendzman Matz Thomasson Angaf Löös Konan Dårdi Johans dotter, för dett hoon för Tree åhr sedan, uthj Malax Prästegård, af H:r Thomæ Arenio Låtit Sigh belägra, Der af hafwande blifwit, och född Oächta barn i Strengnäs; Hwilket Kånan Tillstår, den och bewijste, att Hoon derföre Lagligen plichtat Hafwer, som Häredzhöfdingens H:r Johan Berelij Attest af d: 21 Septembris Anno 1682 af sigh wijsar), Maalahden käräjät 23.–25.8.1684 s. 113, 114; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjät 1688 f. 148v (Vice Häredzhöfdingen Wälbetrodde Christian Backman 1951, proponerade och Rätten förestälte, Huruledes, han hafwer låtit till detta Tingh lagligen Citera och Stemma Kyrckioherdens i Maalax wördige H:r Thomas Arenij Hustru dyghdesamma Hustru Anna Kallm, Angående någon beskyllningh och wijtes måhl, och såsom bemelte hustru Anna nu sigh icke instälte; Altså begierte Vice häredzhöfdingen, dedt måtte inprotocolleras, dedt han i medler tijdh, håller henne för een Lögnerska, Hoora och Skwallerbytta, till des hoon honom, sitt wites måhl öfwer tygar ...), 150 (Framstegh Cronones Ländzman Wäl:tt Lars Rivel 2713, och insinuerade utj Retten effterfölliande beswers skrifft, emooth Kyrckioherden H:r Thomam Arenium författat som således lydde: ... ähr altså dessa mina egna beswär: 1:o Haar H:r Thomas uthan bewijs utj sidstledit Probst Tingh, beskylt migh hafwa ifrån Präst bordz ägor affördt till mitt Hemman Stafrar. 2:o will Jagh giärna weetha Hwarföre iagh skall taga migh om Näsan. 3:o Af Hwadh skiähl H:r Kyrckioherden Opsagdt sigh eij willia för min K: Modher Predicka Nådh åhret ... hafwer denne Kyrckioherden H:r Thomas Arenius A:o 1681 Her i Landet sedan Han 5 åhr ungefehr, Präste Embetet beklädt, begått Lönska läger medh Dorothea Johans dåtter, nu för tijden i Stadhen wistande, aflandes medh henne Oächta barn, Hwarföre Han utj Åker Härad i Swerige 1682 blifwit Lagh förder ...); KA mf. ES 2083 (ss 11) Maalahden käräjät 13.–14.9.1689 s. 272; KA mf. ES 2083 (ss 12) Maalahden käräjät 8.–9.7.1690 s. 6; KA mf. ES 2084 (ss 14) Maalahden käräjät 20.8.1692 s. 181 (Förr detta Pastoris Sahlig H:r Thomæ Arenii Enckia dygdesamma hustro Anna Kallm, beswärade sigh öfwer Anders Skinnar i Solfwo, att han i åhr förhållit hänne Tijond Smöret, för Twänne Koor); KA mf. ES 2085 (ss 16) Maalahden käräjät 19.9.1694 s. 397; KA mf. ES 2085 (ss 17) Maalahden käräjät 16.7.1695 s. 4; KA mf. ES 2087 (ss 20) Maalahden käräjät 27.1.1698 s. 159; KA mf. ES 2088 (ss 21) Maalahden käräjät 20.–21.3.1699 s. 548; KA mf. ES 2089 (ss 22) Maalahden käräjät 28.9.1700 s. 1018; KA mf. ES 2089 (ss 23) Maalahden käräjät 15.3.1701 s. 502 (Coadjutor Loci, wördige och wällärde H:r Olaus Ilcken præsenterade i Rätten det Kiöpe Contract som hans Swär Moder Sahl: Pastoris H:r Thomæ Arenii Effterlefwerska dygdesamme Matrona hustru Anna Kalm medh Bonden Erich Markuson Kaas angående des ½ Mantahls Skatt Hemman i Ytter Malax slutet ingått hafwer); KA mf. ES 2090 (ss 24) Maalahden käräjät 15.9.1702 s. 1137 (Predikanten H:r Oloff Ilken upsade uppå sin och sine med Arfwingars wägnar Kaasens Hemman ½ Mantahl, som hans Sahl: Swärmoder sig tillhandlat hafwer); KA mf. ES 2090 (ss 25) Maalahden käräjät 18.3.1703 s. 410 (Enkan hustru Karin Arenia tilltalte sin Swåger Erich Kaas angående sin Sahl: Mans resterande Arff); KA mf. ES 2092 (ss 29) Maalahden käräjät 24.1.1707 s. 57 (Kyrckioheerden uti Wöro S:n Ehrewördige och höglärde H:r Mag:r Laurentius Gezelius 3618 föredrog Rätten Huruledes han för någre åhr sedan effter för detta pastoris loci Sal: Thomæ Arenii Enckias hustru Anna Kalms yttersta willia eller testamente sampt H:r Biskoppens befallning är förordnad till hennes Omyndige dåtters Jungfru Mariæ Arenii Förmyndare, hwarföre han och strax effter begrafningen 1702 tagit henne till sig, och som utaf ett öfwer Enckians Egendom, af den omyndigas Moderfader Commissarien Kalm, och Moder Broder Capellanen i Nerpis H: Gabriel Kalm uti fleres närwaro d: 26 Martii 1702 ensidigt uprättadt Inventario, befunnet, att med dehlningen myckit orichtigt tillgådt; ty begärar han så myckt mera en ny jämkning, som att icke allenast han såsom Förmyndare för dess Pupill intet warit tillstädes, utan och för Petri Arenii Interesse skuld som frånwarande och i fäldt stadder är). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 234 (28.4.1684); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 138 (XXXIII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 414, 455; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 213, 278 (26.5.1685), 302 (17.2.1686); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 244; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 92 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 41, 43, 45; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #958G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #323G, 324, 327.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Arenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2239>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.