Helsingin yliopisto

Tiedot

19.2.1648 Johan Golawitz Johannes Petri, nobilis 621. Vht: everstiluutnantti Petter Golawitz († 1673) ja Brita Didriksdotter Ruuth. Ylioppilas Turussa 19.2.1648 Golawitz Joh. Petri _ 32. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1648. 19. Febr. Johannes Petri Golavitz. Livonus. Ylioppilas Uppsalassa 10.1650 Johannes Petri Gollawitz Nobilis Finlandus [Ex Acad. Abogensi.]. — Valtiopäivämies 1654. Luutnantti Uudenmaan ratsuväkirykmentissä (1657). Asui Porvoon pitäjässä. Tuomittu kuolemaan perusteettomista syytöksistä valtaneuvos Lorentz Creutzia ja tämän naimatonta tytärtä vastaan 1674, armahdettu ja tuomittu elinikäiseen maanpakoon 1675. — Naimaton. Morsian 1670 Kristina Sabelstjerna.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #10; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1645 f. 250 (Confirmation för Capiteinen Petter Golawitzin på någre godz), 13.6.1649 f. 118 (Donation för Peter Golowitz, på någre hemman under Norkiöpings Besluuth), 14.2.1661 f. 11 (Pardons breff för Öfwerstel. Petter Golawitz uthi hans dråpsaak på Anders Linnarson Hestskoo), 14.2.1661 f. 12 (Resolution öfwer Öfwerste Lieuten. Petter Golawitz dråpsaak på Anders Linnarsson Hestskoo), 14.2.1661 f. 13 (Till Åbo Hoffrätt om exequerande på dee böther Petter Golawitz är fäldter till), 20.10.1674 f. 351 (Till Åbo Hoffrätt angående Johan Golauitz), 8.6.1675 f. 101 (Resolution och förklaring öfwer Åboo Hoffrätts dom angående Johan Golawitz), 6.4.1676 f. 54 (Till Hoffrätten i Åbo för H:r Lourentz Creutz U27 at förordna några wissa som emottaga Johan Golawitzes arff); KA mf. ES 1720 (bb 5) Pernajan ja Myrskylän käräjät 11.–12.5.1657 f. 14v (leutnampten welb: Hans Golawitz); KA mf. ES 1720 (bb 6) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 29.–30.1.1666 f. 12 (Angaff Wälb: Johan Gållawitz sin för detta tienare Bertell Matzsson som skall stulit ehn Sölfbegare wedh pass för tije Åhr sedhan opå sin Systers Begrafning wedh Degerby i Perno Sochn), 13v, 17 (Tå stältte sigh för Rätten, för detta Ryttaren och ehn gift Man Bertell Matzsson, och nu som tillförenne klageligen föredrogh, huru drijstigt såssom Wälb: Johan Gollawitz hafwer beblandat sigh medh hans Laggifte hustro Margeta benämbd); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.1.–1.2.1669 s. 29; KA mf. ES 1833 (jj 4) Pyhtään käräjät 18.–19.10.1647 f. 214v (Capiten Welb:dig Peter Golawitz); KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.9.1670 s. 105; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.1.1662 (Öff: L: Wälb: Petter Gålawitz Fougdte Ernest Mårthensson (katso 4840)). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 36 (VIII), 479 (Tillägg och rättelser. VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 191, 212, 216, 241, 244; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 126; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 2; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 182 (27.11.1653, Framkom junker Johan Golawitz och anklagade mons:r Staffan Philip sålunda ...), 183. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 148 (Golawitz Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 89 (Golawitz, maininta "student i Dorpat 19.2.1648" on virheellinen); P. Nyberg, Golawitziana. Genos 4 (1933) s. 120–126; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2806D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1899D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Golawitz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=621>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.