Helsingin yliopisto

Tiedot

1704/05 Ernst Grabbe Ernestus Ernesti, Australis 4840. Vht: Halikon Joensuun säterin pehtori Ernst Ernstsson Grabbe († 1725) ja Kristina Steenbergius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1704/05 Grabbe Ernest Austr _ 254. — Valtiosäätyjen pankin ylim. kanslisti 1713. Kuninkaallisen kanslian ylim. kanslisti s.v. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin sotatuomari 1719, ero 1721. Kirjurina isänsä palveluksessa Halikon Joensuussa. Omisti Taivassalon Toupan rusthollin. † Taivassalossa 24.11.1751.

Pso: 1728 Anna Maria Starck († 1736).

Äidin isä: Halikon kirkkoherra Mikael Steenbergius 12 (yo 1640, † 1681).

Äidin edell. aviomies: filosofian apulainen, FM Arvid Reuther 1810 (yo 1665/66, † 1682).

Lanko: kapteeniluutnantti Adam Reinhold Starck 3543 (yo 1688/89, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; KA valtakunnanregistratuura 20.6.1646 f. 450 (Bref till Landzhöfdingen Knut Lilliehöök för [Krigzmans änkia från Finneströhm Sochn på Åland] Regina Mortens dotter Grabbe, at skaffa henne rätt), 11.5.1719 f. 252 (Krigsexpeditionen, Auditeurs Fullmacht för Ernest Grabbe under Tawastehus läns Inf. Regemente), 31.10.1721 f. 446 (Krigsexpeditionen, Kongl. Maij:tz nådige Resolution för Auditeuren wid Tawastehus lähns Regemente till foot Ernest Grabbe ... Emedan Auditeurs beställningen nu kommer att indragas, så will Kongl. Maij:t lijkwähl till bem:te Auditeurs bijbehållande om icke med samma wilkor som förr dock till des någorlunda utkomst, i nåder hafwa förordnat att han hädanefter må niuta twenne Mönsterskrivares löner för hwilka han och kommer att giöra tienst, behollandes dock des förre Auditeurs namn och heder); KA mf. ES 1751 (cc 14) Halikon ja Uskelan käräjät 12.–14.10.1686 f. 307 (Inspectoren Wälbetrodde Ernest Grabbe ... Åminne Gårdh); KA mf. ES 1752 (cc 16) Halikon ja Uskelan käräjät 27.–28.1.1688 f. 47; KA mf. ES 1891 (ll 25) Karjaan käräjät 28.–29.2.1708 s. 336 (Uppå Qwartermestarens Wälb: Johan Carplans wegnar efter Fullmacht af den 22 nästl: Janua: sökte Stud: Ernest Grabbe); KA mf. ES 1726 (bb 20) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 4.–5.6.1700 s. 144 (Rådman Wählachtadh Hans Carsten leth genom des uthskickade inläggia i Rätten een skrifft, af inneholdh, att oansedt han på 3:ne Åhr emoth wiss arrende Summa 1693 tillträdt ett Säterie i Bårgo S:n Hummelsundh, som Inspectoren Wählb: Ernest Erich Grabbe honom afträdt); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.1.1702 s. 27 (Inspectoren Wälbet:de Ernest Grabbes Substituerade fullmechtige, Studenten Johan Brunell 4152 inlade i Rätten den Högl: Kongl: Håff Rättz Resolution och domb af d: 26 Decembr: 1694 emellan Sahl: Öfwerstens Högwälborne Baron Gustaf Horns 78 Erfwingar och Öfwersten Wälborne Arfvedh Gyllner, ang:de Hummelsundh Frälse Godz i Bårgo S:n); KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.6.1703 f. 54v; KA mf. ES 2002 (oo 3) Visulahden käräjät 26.7.1653 (Provincial Skrifwaren wälbetrodh Ernest Mårtensson); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 13.–15.8.1657 f. 336 (wälb: H:r Generalens Jürgen Paijkuls ombudzmans, w:t Ernest Mårtenssons bewijs, dat: Willmanstrandh den 11 Aug: 1657), Säkkijärven käräjät 6.–7.12.1658 f. 459v (Ambtförwaltaren på Wilajokj Wäll:tt Ernest Mårthensson), Säkkijärven käräjät 1.–2.12.1659 f. 565v (Aptmannen på Willajokj Ernest Mårtensson); KA mf. ES 1835 (jj 8) Katselmus 18.5.1661 s. 57 (Sal: Herres och för detta Generals Högwälborne H:r Jören Paikuls Ärfwingars Inspector och Ombudzman W:tt Ernest Mårthensson Grabbe); KA mf. ES 1835 (jj 9) Säkkijärven käräjät 6.–7.6.1662 s. 33 (Såsom åffta tilförende är klagat af förre Inspectoren på Wilajokj Sal: Ernest Mårthensson öfwer Frelse bönderne under samma gårdh), Viipurin pitäjän käräjät 9.–10.6.1662 s. 53 (för detta Inspectoren på Wilajokj nu mehra Sal: Ernest Mårthensson Grabbe); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–18.2.1663 s. 14 (Förrige Arrendatorens Sahl: Ernest Mårthenssons Grabbes Enckia, Wälb:gh Maria Lillienskiöldh inlade ber:de sin Sahl:e Mans rest Lengdh); KA mf. ES 1836 (jj 14) Säkkijärven käräjät 11.–12.12.1660 s. 56 (Framträdde Inspectoren på Willajockj gårdh, Wäl:t Ernest Mårthensson, och å sin Herres Baronens och Vice-Præsidenten H:r Per Sparres wägna begäradhe); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 16; KA mf. ES 1838 (jj 19) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–5.10.1674 s. 139 (då warande [1655] Provincialskrifwaren Sahl: Ernest Mårtensson); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tohmajärven käräjät 21.–22.10.1663 f. 1078v, 1079 (Arrendatoren Mons:r Anders Mårthensson Grabbe ... TochmaJärfwj Frijherskapz Arrende); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 80 (Efter senaste Resolution på nästförledne höst Tinget inladhe Arendatoren Wählförståndigh Ernest Grabbe på sin half Systers dygdesamma hustro Maria Babbes fordom Hopmans och Arendators Sahl: Hindrich Printz Enckias wägnar ett Inventarium af henne sielf underskrifwit ... der till swarade Rendtmästaren Wälbet:de Carl Printz 2550); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin alaosan käräjät 12.–17.3.1688 f. 84 (Testis 2:us intygade sig kommit med Sal: Amptmannen Anders Grabbe dijt i byen); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.1.1662 (Öff: L: Wälb: Petter Gålawitz (katso 621) Fougdte Ernest Mårthensson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 325 (LXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 492, 502. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 151 (Grabbe Tab. IV); F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 65; P. Schäfer (toim. M. Piispa), Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 (2000) passim.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Grabbe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4840>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.