Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 15.5.1632 Lorentz Creutz Laurentius Ernesti, nobilis U27. * noin 1615. Vht: maaherra, eversti Ernst Larsson Creutz († 1635) ja Katarina Hess von Wichdorff tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Tartossa 15.5.1632. Depositio 28.5.1633. Ylioppilas Groningenissa 29.8.1635 Laurentius Creutz, Nijlandia-Finno, Polit. Ylioppilas Leidenissa 21.2.1637 Laurentius Cruyts Finlandus. 23 [ann.], Pol. — Vuorikollegion asessori 1638. Turun ja Porin läänin maaherra 1649–53. Vuorikollegion varapresidentti 1653–55 ja 1663–70. Vapaaherra 1654. Stora Kopparbergin läänin maaherra 1655, ero 1663. Valtaneuvos 1660. Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1662. Länsipohjan tuomiokunnan tuomari 1670. Kamarineuvos 1673. Amiraali ja amiraliteetinneuvos 1675. Pohjois-Suomen laamannikunnan laamanni 1676. Valtiopäivämies 1644, 1649, 1650, 1654 ja 1655. † kaatui Öölannin meritaistelussa Stora Kronan -laivan upotessa 1.6.1676.

Pso: 1639 Elsa Jakobsdotter Duwall († 1675).

Veli: Turun hovioikeuden presidentti, vapaaherra Ernst Johan Creutz U42 († 1684).

Veli: Axel Creutz U77.

Poika: ylioppilas Ernst Creutz 754 (yo 1650, † 1651).

Poika: vapaaherra Jakob Creutz 755 (yo 1650, † 1667).

Poika: Turun ja Porin läänin maaherra, vapaaherra Lorentz Creutz 756 (yo 1650, † 1698).

Poika: everstiluutnantti, vapaaherra Gustaf Creutz U307 († 1676).

Poika: Turun hovioikeuden presidentti, kreivi Johan Creutz U308 († 1726).

Poika: kenraali, vapaaherra Karl Gustaf Creutz U353 († 1728).

Tyttärenpoika: eversti Lorentz Erik Oxe 3083 (yo 1683).

Langon poika: everstiluutnantti, vapaaherra Jakob Duwall U375 († 1731).

Vävy: eversti Berndt Mellin U175 († 1682).

Vävy: everstiluutnantti, vapaaherra Gustaf Johan Wrede U361 († 1695).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 6.12.1642 f. 585 (Pass för Assessoren i Berg Amptet Lorens Creutz, att reesa och besichtiga Rijkzens Bergzlager i Finland), 28.10.1645 f. 237 (Confirmation för Ernest Creutz Erfwingar på någre godz), 16.5.1648 f. 522 (Till Lorentz Creutz, at träda till Landzhöfdingz Embetet af Åbo Lähn och Ålandh, och sedan adsistera General Gouverneuren Her Peder Brahe), 28.2.1649 f. 12 (Fullmacht för Lorentz Creutz att wara Landzhöfdinge öfwer Åbo Lähn), 21.4.1649 f. 78 (Donation för Lorentz Creutz på Godz under Norköpingz besluth), 16.8.1650 f. 393 (Donation för Landzhöfdingen Lorentz Creutz på godz i Finlandh, vnder Norkiöpingz Besluuth), 6.2.1652 f. 355 (Donation för Landzhöfdingen H:r Lorentz Creutz på godz i Finland att niuta vnder Norkiöpings Besluth), 15.10.1652 f. 567 (Donation för Landzhöfdingen Lorentz Creutz på någre godz i Finlandh, att niuta vnder Norkiöpingz besluth), 5.6.1654 f. 288 (Frijherre bref för H:r Lorentz och Ernetz Johan Creutzerne), 5.4.1655 f. 175–178 (Confirmation för Landzhöfdingen H:r Lorendtz Creutz på Godhz i Finlandh vnder Norkiöpingz beslut etc.), 5.5.1655 f. 193, 2.7.1655 f. 222 (Till Lorentz Kreutz ifrån Åboo och till Kopparbergz Laagen vocation), 6.3.1661 f. 24 (Till H. Lorentz Creutz permission at resa åth Finlandh ... till att låta vthi Jorden nedersettia Eder Sahl. Moder), 10.5.1662 f. 210 (Notification till R. Rådet, H:r Lorentz Creutz, att han till nästkommande Nyåhr widh sitt Landzhöffdingedöme bliffua skall), 10.5.1662 f. 211 (Notification Till Hoff Rätten i Åbo, att H. Lorentz Creutz bliffuer Assessor dersammestädes), 20.7.1665 f. 141 (Donation för Rijkz Rådet H. Lorens Creutz vppå een vhr Fiell eller Skogz Gärde under Norkiöp. Beslutz wilkor ... uthi Åbo lähn, Lundo Sochn och Pijke häradh, räntande 2 D:r 3 öre och 14 3/5 th:r skall under Wendela Sätherie, som han sigh tillhandlat haffuer A:o 1418 kiöpt wara), 17.3.1670 f. 356 (Öpet breef för Rijkz Rådet H:r Lorentz Creutz), 13.11.1672 f. 398 (Til Cammaren för Rijkz Rådet H. Lorentz Creutz om ett bythe), 15.5.1673 f. 80 (Till Biskopen och Consistoriales i Åbo för H:r Lorentz Creutz om hans iure patronatus i Kangasala, vertaa 662), 16.7.1674 f. 267 (Till Richz Rådet H. Lorentz Creutz, att begifwa sih från Finlandh hijt till Stockhollm), 21.12.1674 f. 466, 15.2.1675 f. 22 (Till Cammar Collegium angående någre Hemman i Finland för H:r R. Rådet Lorens Creutz), 6.4.1675 f. 61 (Till Åbo Hofrätt för H:r Lorentz Creutz om dhen Jordhetwist han hafwer medh Saal. Carl Wredes (katso U214) arf:r i Kymmenegårdz lähn), 10.8.1675 f. 166, 6.4.1676 f. 54 (Till Hoffrätten i Åbo för H:r Lourentz Creutz at förordna några wissa som emottaga Johan Golawitzes 621 arff), 6.4.1676 f. 55, 15.4.1676 f. 78 (Confirmation för H. Lorentz Creutz på thess löhngodz), 17.4.1676 f. 92 (Lagmans Fullmacht för H:r Lorentz Creutz), 20.2.1680 f. 149 (Till Riksens Råd, för Generalen Otto Wilhelm von Fersen, att å nyo uptaga den Saken han hafwer emoot Creutzens Arffwingar ... Godzet Assikala), 12.1.1683 f. 41 (Kongl. Maj:tz Nådigste Resolution uppå framledne Kongl. Rådetz H:r Lorentz Creutzes Sterbhuus och Samptl. Arfwingars underdånigst giorde ansökiande om förskoning för någre böters erläggiande, för dhe Monteringar och fördubblingz Ryttare, som uthi sidste Krijget, aff deras Godz hafwer bort uthgiöras), 3.5.1684 f. 248 (Tilgift på böter för Samtl. Sal. Kongl. Rådets H. Lorens Creutz arfwingar), 14.3.1685 f. 84 (Til Cammarcollegium för Kongl. Rådet Sahl. Lorentz Creutz Erfwingar, angående det byte som han medh Kongl. Maij:t och Crohnan ingådt hafwer upå några Norkiöpingz beslutz godz i Finlandh), 26.5.1686 f. 313, 30.7.1686 f. 389, 5.1.1687 f. 10, 26.2.1687 f. 76, 29.4.1687 f. 221; KA mf. ES 1720 (bb 4) Pernajan käräjät 22.6.1648 f. 106v (at Landzhöfdingen [den Edle, och Wälb: Lorens Crytz] medh sin broder, Assessoren, den Edle, och Wälb: Ernest Johan Crytz, hafua warit i sitt Studerande eller Wandrandhe, Stadde i Hållandh och Leiden, då hafuer deras Fru Modher, den Edle, och Wälb: Fru Catharina Heess, Anno 1635 willa sine Söner Ettusen Rijkz D:r öfuersendha, medh hwilcken Summa Peningar till Hållandh at öfwer ressa, hafuer deres Sahl:ge Faders gambla tienare, Hindrich Madssån Teitt sigh på tagitt at öfuer föra), Pernajan käräjät 27.9.1649 f. 136 (Inlades i Rätten, et Kiöpe breff, af Landzhöffdingen i Åbo, Wälb: Lorentz Crytz Uhtgiffuit, datt: Åbo den 2 Junij 1649 förmälandes, dätt han försellier et sitt frelsse godz i Terfuicke, om fyra all:r Jordh, åt Öfuerst leutnampten Wälb:dig Effwerdt Johnssonn, för Treehundradhe Rijkz D:r in Specia); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.9.1662 f. 56v; KA mf. ES 1722 (bb 10) Sipoon ja Tuusulan käräjät 9.7.1683 s. 83; KA mf. ES 1833 (jj 5) Äyräpään kihlakunnan käräjät 21.7.1648 f. 15 (Kom för Rätten Befallninghzmann öfwer Strandhäradet wäl:tt Joen Andersson och begäradhe een Syyn och Ransakan upå Wälb: Lorentz Creuttz Frälsse godz i Pärssila); KA mf. ES 1834 (jj 6) Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.8.1652 f. 265v (Kom för Rätta Capitein Edle och Wälb: Erich Boije (katso 1661), och inlade i Rätten ett kiöpe breff, dat: den 20 Augustj 1650, aff H:s Här:tt Landzhöfdingen uthöfwer Åbo, Biörneborgh och Ålandh, Wälborne her Lorentz Creutz, Såsom och Assessoren i den Kongl: Håfrätt i Stockholm, Edle och Wälb: her Ernest Johan Creutz Underskrifwit, Lydandes, det wälbe:te her Lorentz Creutz hafwer ingååt uthj ett wänligit Jordebythe medh åfwanbe:te Capitein Wälb: Erich Boije, sålunda, att her Lorentz Creutz gifwer Capitein af sine faste och oklandrade Jorde godz i Wijborgz Lähn, Euräpä Häradh och Måhla Sochn be:de Puhala gårdh, medh andre der underliggiande legenheter, som hans Sal: Fadher af Welb: Carl Lindelöff sigh tilhandlat hafwer; Såsom och ett hemman Håfwila be:dh. Der emoot hafwer wälbe:te Erich Boije tildeelt och wederlagt Landzhöfdingen sine faste och oklandrade Jorde godz, belägne j Nylandh och Bårgo Lähn, Perno Sochn, Nämbl: Gerby, Hämbönder, i Forssby ett hemman; Hafwer altså Capitein nu warit begärse, att man effter Lagh der medh skulle procedera, hwilket och nu blef effterkommit, och be:te godz förste reesan Uplyst). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 284; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 159, 170; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 474, 493, 500, (502), (505), 506, 507, 578, 582; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 155 (19.9.1661); Album studiosorum academiae Groninganae (1915) s. 32; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 180 #193 (18.9.1669), 181, 212; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 60; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 38 passim; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #39. — J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909) s. 187; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 75 (Creutz Tab. VII); A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 13 (27.5.1676); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 91; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 61 (friherrliga ätten Creutz, Tab. 1); J. Kleberg, Amiralitetskollegium – Marinförvaltningen. Svenska ämbetsverk III (1934) s. 8; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 37; T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 229 (Creutz Tab. 7); J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 47; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 366; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #727D, 735D, 919D, 2016D, 2029D, 2060D, 2570D, 2681D, 2774D, 2842D, 4311D, 4326D, 4335D, 4387D, 4430D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 77; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #688D, 822D, 826D, 827D, 1518D, 1553H, 1938 (?), 2349D, 2517D, 2717D, 3386D, 3743D; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 276; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 153.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Creutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U27>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.