Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Tomas Tacku Thomas Matthiæ, Hvittensis 52. Vht: Huittisten Sammun kylän Takkulan ratsutilallinen, nimismies Matts Sigfridsson Takku († 1656) ja hänen 1. puolisonsa Agnes Olofsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Thomas Matthiæ Huittensis. — Kurki-suvun läänitysten voutina. Huittisten nimismies 1649–58. Omisti Sammun Takkulan ratsutilan. † Huittisissa 1681 tai 1682.

Pso: Maria Nilsdotter Barck († 1676).

Velipuoli: Punkalaitumen kirkkoherra Henrik Tacku 721 (yo 1649/50, † 1717).

Velipuoli: Gustaf Tacku 1269 (yo 1658/59).

Poika: Huittisten pitäjänapulainen Matias Tacku 2606 (yo 1677/78, † 1697).

Poika: rykmentinpastori Erik Tacku, myöh. Granroth 3785 (yo 1691).

Tyttärenpoika: Lemun kirkkoherra Nils Weckman 5178 (yo 1712, † 1746).

Lanko: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Vävy: Rauman ent. kirkkoherra Bertil Rajalenius 2229 (yo 1672/73, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #12; KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 18.–19.4.1651 f. 182v (Uplystes Tridie gången Laurila hemman i Rajala den Simon Thomass: dersammastädes, hade Thomas Tacku för 350 D:r Kop: m:t opdragit, doch ingen der på klandrade); KA mf. ES 1923 (mm 8) Huittisten käräjät 14.–16.3.1654 f. 289 (Å satte Tingh Thomas Madzon Tacku i Sambu by Giorde rätten kunnigitt sigh hafue opdragit och försåldt, dett Skatte hemman som han aff Simon Thomass: i Raijalla ... sigh till affhandlade, och nu åther oplåthitt och Updragitt Peer Madzom i Ylistaro och Cumo Sochen för 900 D:r Kopp:r myntte); KA mf. ES 1923 (mm 10) Huittisten käräjät 12.–15.11.1658 f. 146 (Ibland andre Sakers förrättande, Företrädde Ehrligh och Förståndigh Thommas Matzson Tacku i Sambu, och inlade i Rätten Eedt Arffskifftes breff, daterat den 23 Octobris åhr 1654 aff Häredzdommaren Underschrifwit och Förseglat, dess innehåldh således lydde, huru såsom gammal Mannen Saligh Matz Tacku, då warande Läntzman i Hwittis Sochn och Sambu by, hadhe medh tingzbordet äskadt och begärat, att skiffta och deela hans egendom och innandöme emillan hans barn, som han Uthi Twenne Kullår och gifftermåll aflat hafuer, Nembligen, wedh första Hustrun Thommas Matzson och Margetha Matzdåtter, medh seenare Hustrun, H: Sara Johansdåtter, Henricus och Gustavus Matz Söner, Hebla och Walbårgh Matzdöttrar, både i löst och fast om Fäderne); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 11.–13.8.1668 (Försichtigh Thomas Tacku beswärade så wähl å sin som sin broders sampt D:ni Alexandri Simonis 1511 uthj Nanhia wägnar öf:r dhe Sambuboor, at dhe hafwa uthslutit dhem uthj denne Sommar ifrån Sijknooten, där doch dhe för största Skatten ligga och af gammalt Uhrminne, i synnerheet Thomas Tacku sin lott och deel i Nooten hafft hafwa, begärandes fördenskull at dhe måtte niuta fiskerijet effter hwars och eens öhre och Skatt, och at dhe måge hafwa sin Noot och näät tillsamman som gammalt warit haf:r), Huittisten käräjät 25.–27.10.1669; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 7.–9.7.1673 f. 39; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 18.–19.8.1682 f. 165v (Sahl: Thomas Matzson Tacku); KA mf. ES 1973 (nn 24) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 16.–18.9.1705 f. 59v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 11 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 63; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 67–68; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 326; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #12. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1846D, 3138D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Tacku. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=52>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.