Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Johan Raumannus Johannes Jacobi, Raumoensis 735. Kotoisin Raumalta. Ylioppilas Uppsalassa 12.8.1643 Johannes Jacobi Raumœensis. Ylioppilas Turussa 1649/50 Raumannus Joh. Jacobi _ 36. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1649/50] Johannes Jacobi Raumannus. ‡ Ulvilassa 1668.

Vertaa: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675).

Vertaa: Pirkkalan kappalainen Jöran Birkman 1513 (yo 1661/62, † 1688).

/ Tämä Raumannus on Uppsalan matrikkelin tekstistä päätellen syntyisin Raumalta, joten isä on tuskin Pirkkalan kirkkoherra, valtiopäivämies ja FM Jacobus Pauli Raumannus († 1678). M. B. Svederuksen kopioimassa käsikirjoituksessa Acta angående Finska Studenter i Upsala (HYK) ylioppilaan etunimeksi on kirjoitettu virheellisesti "Jacobus Jacobi Raumoensis." /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; HYK ms., Bor. osak. matr. #52; KA mf. ES 1923 (mm 9) Ulvilan käräjät 1.–2.6.1657 f. 455v (Å satte tingh på Läntzmans wägne, Johan Bengtzsson Framladhe Een löösskona, Gertrudh Jörensdåtter i Tattara som på detta innewarande åhr tiente för Een lego Pijga hooss Ryttare bonden, Henrich Jacobzson der sammestädes, hwilken bekende sigh wara medh barn berådt Uthaff Anoila Landbo Fougdens, Anders Larssons Barns præceptore, Johanne Jacobj, och deres förste Legersmåhll skeedt i Gamblebyn, der hon war Een Kookerska åth honom, som hon tillstår och bekenner, der emoth Johan Alldeles neekar til gärningen ... Altså beskyltes samma Kona hafwa sitt foster, den 23 Maij, om Natten Mördat ... Sentens och doom. Ehuruwäll Mördarskan neekar sigh icke wara wållande till sitt barns dödh doch lijkwäll befinnes der emoth desse skääll ... Hwarföre ähr förbe: Gertrudh ... dömbd at brennass ... Anbelangande Studentens saak, så remitteres det Wördige Consistorium Academicum adt afdömas); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 11.9.1652 (Rättens Förklaringh Emillan H: Margreta Skinnerss, opå den Ena, Kärande och Johannes Jacobj, Johan Andersons Fulmechtige opå den andra sijdhan Swarande ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 100; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 185 (16.6.1646, Johannes Jacobi een finne student). — R. Sumelius, Birkman i Birkala. Genos 16 (1945) s. 125 (mainitaan Pirkkalan kirkkoherran poika Johan Jakobsson, joka omisti Eerolan ratsutilan Ylöjärven Keijärven kylässä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Raumannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=735>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.