Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1643 Jakob Teudschovius Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 357. * noin 1626. Vht: Oulun pormestari Jakob Andersson Tysk ja Karin Olofsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 26.10.1641 Jacob. Jacobi Theuschovius. Ylioppilas Turussa sl. 1643 Teudschovius Jac. Jac. _ 20. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1643] Iacobus Iacobi Teutschovius. Upsaliæ depositus. | Rector Scholæ Uleåburgensis 1647. Sacellanus in Kalajoki 1648. Obiit 1675. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1645. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun kollega 1647. Oulun pedagogion rehtori 1647. Kalajoen kappalainen 1648. † Kalajoella 1675.

Pso: 1:o Margareta Andersdotter Groot; 2:o Margareta Johansdotter Mathesius (elossa 1701).

Poika: Oulun kappalainen Jöran Teudschovius 2140 (yo 1671, † 1691).

Poika: Josef Teudschovius 3307 (yo 1686).

Pojanpoika: Siuntion kirkkoherra Gabriel Teudschovius 4305 (yo 1698, † 1729).

Sisarenpoika: Anders Kitt 1384 (yo 1659/60).

Sisarenpoika: Daniel Swart 2240 (yo 1672/73).

Sisarentyttären poika: Georg Skotte 3308 (yo 1686).

Lanko: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Vävy: Iin pitäjänapulainen Petter Salander 4161 (yo 1695, † 1717).

Kaima: Kajaanin kirkkoherra Jakob Teudschovius 576 (yo 1647, † 1679).

Vertaa: Johan Raumannus 735 (yo 1649/50, † 1668).

/ Se, että tätä oululaista ylioppilasta toisinaan väitetään raumalaiseksi (vrt. Lagus), johtuu sekaannuksesta Uppsalan ylioppilaan 12.8.1643 Johannes Jacobi Raumoensiksen kanssa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #16; KA valtakunnanregistratuura 28.8.1693 f. 503 (Till Cammar Collegium för framledne Capellanens i Calajoki Jacob Teuschowii Enkia ... Såsom Wij i Nådigst anseende till framledne Capellanens i Kalajocki Jacob Teuschowii qwarlåtne Enkia Hustro Margreta Johansdotters mycket usle och fattige tillstånd, wele hafwa henne benådat uthi dess lijfztijdh medh Hemmanet Hietala i Calajocki Sochn och Österbottn belägit, fritt för alle der af gående uthlagor); KA mf. ES 2031 (rr 11) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 22.7.1663 f. 299 (Bleff beslutit aff Rätten att H:r Jacob Tehudscovjus niuter och behåller alla dee ägor som under Clemola ödes hemmanet waridt hafwer, huilket hemman H: Jacob för ödes Räntta förmedelst Arendatorens tillåtellsse brukar, och det Jöns Michelsson förmente sig willia upptaga samma hemman till skatt, det stånde honom fritt hoos fogde att sökia), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 22.–23.7.1664 f. 454v (Wördigh och wällärde H: Jacob Theudscovius företrädde Rätten tillkiänna gifwandes, sig hafwa utj någre Owällde Mäns närwaru warit öfwer eens medh Nämdemannen Tomas Tomasson om hans skatte hemman Hietala be:dh å 2/3 skatt och medh huar andra effter fölliande Conditioner ingått ... att H: Jacob Theudscovius Tomas Tomasson och dess hustru till deres döderdagh syta och försöria skall såssom och utbetala den gieldh som på hemmanet finnes), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 31.7.–1.8.1665 f. 723 (Wällärde H:r Jacobus Theodscovius insinuerade uti Rätten D:ni Caroli Petri Calajokij U71 abdications skrifft Dat: 1663 den 16 Julij på någre Engiar som wälbem:te H:r Carll af een frij willia hafwer effterlåtit H:r Jacob, ifrå och undan Sipoila hemmanet till ewärdelig tijder att bruka och behålla Nembl: Een haga wedh Häikilä i Pitkäs belägen, Item Martihucta sampt een haga wedh Kohisåia Kiwisuo), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 3.–6.2.1666 f. 846v; KA mf. ES 2031 (rr 12) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 23.–24.1.1668 f. 96; KA mf. ES 2032 (rr 12) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–30.7.1668 f. 183v, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.1.–1.2.1669 f. 266 (H:r Jacobo Tedhscovio Leet Rätten förnimma, att inställa sigh till den 28 Februarij wtj Uhlo, den arfz Jänkningh som Johan Bochmöller förmener sigh till den tijden, der sammastedes wärkställigh giöra låta, vertaa 301), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 6.–7.8.1669 f. 331, Kalajoen käräjät 22.–23.7.1670 f. 463v (Probsten wel:de H:r Josephus Mathesius, besuerade sigh för retta öf:r Caplans H:r Jacobs drengh, Jöns Jacobsson), 465 (Caplan wellerde H:r Peer Mathesius 887, insinuerade i Rätten, ett Jacobi Theudschovi bref, af d: 13 Julj nestledne, huar medh han wille bewijsa Jacobum hafua tillagt sigh några beskylningar), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 21.–22.3.1671 f. 691v (Proubsten Wyrdig och Wällärde H:r Josephus Mathesius kom för Rätta, föredragandess att Emedan såssom Capplans Wäl: Jacobi Theudschovi drengh Jönss Jacobsson hafuer nestledet tingh bekent H:r Jacobz Moder Hust: Karin Olufzd:r bedit honom gå till Proubstens Son H:r Per Matthesium begerandess af honom Sak örs penningar som Sommar Tingz Protocollet widlyfftigare uthwissar ... H:r Jacob Theudschovius förekom säijandess sin Moder aldrigh sådant för Jönss tahlt eller sagt); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kalajoen käräjät 27.–28.8.1688 s. 183 (Sal: Caplans H:r Jacobz Teuschovii Enkia Hustru Margeta Johans dåtter Mathesia, framkom för Retta och beklagade sin stoora armodh och fattigdoom som hån wore Råkader utj desse åthskillige swåra oåhren, utan och för sin Son 3307 den hon hållit weed Academien och icke der af större hugnat, ährnådt än Gudj beklagat att Sonen som är kommen till sine myndige åhr, af hwilken hon sig wentat hielp och tröst är kommen i En så bedröfweligheet att han igenom serdehles elaka synen, qweljes, lijka som för honom stodo en hoop af onda andar som honom wilja bårttaga, halsshugga och i båijor och Innesluta det henne Enkian högeligen bedröfwar som Lensman och Tålfmennen med Tingzlaget alt beklageligen sannade och betygade wara sant, såssom och det att hoon skall hafwa ett ringa och odugeligit 2/3 Mantals hemman icke allena till åker utan och mycken swag Enghz bool som tillförene warit Skattlagd, efft: Fiskiewatn det nu mehrendehls är förswunnen att det opgrundast till fasta Landh, derföre högwelborne Landzhöfdingen H: Didrich Wrangell ded till 1/3 Mant:l förmedlat ... sitt och sin Swaga sons oppehälle ... stoor rest på sig samkat derföre hon förorsakat sökia i all som störste underdånigheet Kgl: Maij:t wår allernådigste Konungz och herres benådning; och att således för Retta wara intygat, det och sant är att hennes tillstånd är bedröfligit, bekreffter med Hand och Signete her under); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kalajoen käräjät 10.–11.1.1689 s. 43 (Caplan Wellerde H:r Carl Kallingh U326 Kerde nu som twenne Gångor tillförendne till Sahl: Jacobz Teuscovi Enckia hustru Margetha Mathesia om dhe Engestycken som H:r Carls Fader Sahl: H:r Carl Petri A:o 1663 d: 16 Julij hade skenkt och gifwit sin medh bröder i Embete Sahl: H:r Jacob); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kalajoen käräjät 16.–19.9.1699 s. 1021; KA mf. ES 2041 (rr 37) Kalajoen käräjät 19.–22.9.1700 s. 988 (Framkallades effter ländzmans angifwande 2:ne ogiffte och unge personer fordom Cappellans i Palldamo Sochn Sahl:ge Erich Fortelii Son Ericus Erici (katso 6331) och Sahl:ge Cappellans här sammastädes Jacob Teudschovii dotter Margeta Jacobzd:r, hwilcka opå tillfrågan frijwilligt tillstodo och bekände sig hafft medh hwar annan oloflig beblandelse, hwar af hon nu med Barn rådder blifwit, Men Margeta som medh denne Erich in Secundo gradu lineæ inæqvalis i skylldskap förbunden är, påstod att han henne under Echtenskapz löffte häfdat); KA mf. ES 2041 (rr 38) Lohtajan käräjät 14.–15.1.1701 s. 58 (Borgarens Lars Hinderssonns hustru Anna Jacobzd:r Teudschovia); KA mf. ES 2042 (rr 38) Kalajoen käräjät 20.–24.9.1701 s. 790 (Dhet giorde fullan Corporalen Mattz Mattss:n Hollender effter opwijst Fullmacht på frambl:ne Chergiantens Daniel Teudschovi Enckias hustru Catharina Coliandras wägnar ansökning, det Jag 1791 Underskrefwen tillijka med någre af denne Rättz ledamöter skulle oprätta ett laga Inventarium öfwer den Egendom som frambl:ne Cappellanens Sahl:ge Jacob Teudschovi Enckia hustru Margaretha Mathesia innehafwer, hwaraf hustru Colliandra på ber:de sin Mans, el:r Sahl:ge H:r Jacobs Sons af förre kullan med Margetha Grooth så wähl som dhe andre hennes Med Erfwingars wägnar af senare kullan sin andehl fordra, föruthan det förberörde Margeta Mathesias dotter Anna giör effter inlagdh och af dess Mans Giälldbook uthdragen räckning henne skylldig 106 D:r 6 öre K:m:t; Men emedan Jag Underskrefwen är medh offtaberörde Sahl:ge Cappellanens hustru Margaretha Mathesia i Skylldskap således förbunden att han mig in Secundo gradii lineæ collateralis æqvalis skylldh är hwarutinnan Mig i föllie af den 8 p:n i Kongl: Maij:ttz förordning om Rättegångar wedh DoomCapitlen eij anstår Sententiera eller Afwitringen förrätta, Uthom allt detta berättades och att hustru Margaretha Mathesia skulle wara med siuukdom behäfftadh och elliest af ållderdomb så betagen att hon sig sielf personl:n eij infinna kunde; Alltså kunde man sig wijdare uthi denne deras twist eij yttra, än allenast ansäija käranden det han på wederbörlig Ortt giör om een competent domare ansökning som denna deras twist behörigen afgiör och debatterar); KA mf. ES 2044 (rr 41) Kalajoen käräjät 21.–22.9.1704 s. 1272 (förl:t Åhr och Erici tijd enär dhe bägge uthi Hietala Gård hoos Sahl:ge H:r Jacob Teudschovii Enckia warit i tiänst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 24 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 173; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 93; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #16; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #16 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 149, 295; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7585; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #285G, 786.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Teudschovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=357>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.