Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Jöran Birkman Georgius Jacobi, Birckalensis 1513. Vht: Pirkkalan kirkkoherra, FM Jakob Raumannus (Jacobus Pauli, † 1678) ja Kirstin Jöransdotter. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1661/62 Birkmannus Georg Jac:bi Fenn _ 69. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1661/62] Georgius Birkman. | Sacellanus in Birkala. — Pirkkalan kappalainen 1672. ‡ Pirkkalassa 29.9.1688.

Pso: (jo 1678) Beata Isaksdotter Ollioman tämän 1. avioliitossa († 1730).

Pson seur. aviomies: Pirkkalan kappalainen Anders Wialenius 1821 (yo 1665/66, † 1707).

Veli: Turun hospitaalinsaarnaaja Daniel Birkman 2378 (yo 1674/75, † 1685).

Veli: ylioppilas Tomas Birkman 2612 (yo 1677/78, † 1685).

Veljenpojan poika: rusthollari Kangasalla Petter Birckman 7169 (yo 1746, † 1782).

Lanko: Harjun kappalainen Lars Haraker, myöh. (1649) Forlundius 435 (yo 1644, † 1677).

Vävy: asiamies Erik Felander 3834 (yo 1692).

Vertaa: Johan Raumannus 735 (yo 1649/50, † 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #113; KA valtakunnanregistratuura 15.11.1651 f. 296 (Öpet bref för Kyrkioheerden i Birckala Sochn, vthi Finland, H:r Jacob Pauli, att niutha frijheet för Taxan och Giärdhen af Birckala giäldh på behageligh tijdh), 18.11.1651 f. 300 (Till Lorentz Kreutz att inrymma H:r Jacob Pauli tu hemman ... recompence för något arbete, som han af Trycket publicerat och Oss dedicerat haf:r ... belägne uthi Birkala Sochn, Nembl. Sikoisby), 6.11.1664 f. 389 (Yppet breff för Pastoren uthi Birkala, att niuta frijheet för Taxan och Giärden aff be:te Pastorat uthi sin lijffztijdh, och der hooss till gifft för Åhrlige vthlagorne som restera, aff 133 dal. S:m:t och 18 t:r Spannemål), 10.12.1672 f. 493 (Breef till Cammaren för Raumanno på 200 D:r SM:t till någre Böckers aftryckande ... Emädan Troo Män etc. at Kyrkeheerden i Birkala Jacobus Raumannus till föllie af wår allernådigste befallning på dhet Finske måhlet hafwer transfererat effterfölliande Böcker som äre Avenarij Morgon och affton böner, Konung Carl Gustaffz Religions Stadga, Articulos Smalcaldicos och Cathecismum Lutheri Majorem); KA mf. ES 1963 (nn 4) Pirkkalan käräjät 17.–18.6.1644 f. 85 (Kyrckioherden Wellerde H:r Jacob Pauli); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 16.–18.10.1658 f. 192v, Pirkkalan käräjät 12.–13.7.1658 f. 261v (Kärde Kyrkieheerden H: Jacob Paulj medh sijne grannar dhe Keijärfwj boer, till Johan Påfwellsson i Mäkikylä om åwärkan som han på deres Uthmark giöra skall), Pirkkalan käräjät 8.–9.2.1658 f. 297 (Iblandh andre sakers förrättande, företrädde Probsten och Kyrckieheerden Uthj Birckala Sochn Wyrdige och Wällärde Man Her Jaco Paulj, och sig högeligen beswäradhe der Uthöfwer, huru såsom hans Caplan Joachimus Sigfridj 454 hafwer Uthj all som störste Kijff och Trätha medh honom sig stält och Uthj Oroligheet Lefwat, Förebärandes sig snarest sagdt medh gådt Samweth icke förrätta Gudz Ordh, el:r sig kunna Saligheetens medhel Uthj sådan Oenigheet i hwilcket hafwer förorsakat sig der Uthaf, att Caplanen hafwer beskyldt honom, att hafwa afhändt edt hans Fåår, doch icke kunadt bewijsa, Altså derföre Uthj Nästförleden Höst Ting Saakfält till 40 m:r för Withesmåhlet ... Frågades altså Sochnemän till, hwadt dhe der till swara wille, att om dhe wela hafwa hans [Probstens] Måg Wällärde her Lars till deeres Caplan), Pirkkalan käräjät 10.–11.6.1662 f. 611v, Hämeenkyrön käräjät 5.–6.10.1663 f. 747, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.–4.3.1666 f. 918 (Företrädde Probstenn Wördig och Wällärdhe, H:r Jacobus Raumannus tillkenna gifwandees Huru såssom honom ähr twenne Hemman Donerade uthi Lielax, men sedermehra igenn medh Regementtz frijhemman förbyte, Och andra i stället giffwe utj Sijkoisby), 918v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 13.–14.10.1671 f. 380; KA mf. ES 1963 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 5.–6.9.1678 f. 394 (Probstens och Kyrkieheerdens Sahl: H:r Jacobi Pauli Erfwingar); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 879 (Cappellanen Wällärde H:r Jören Birckman förekom nu, tilkänna gifwandes, huru att hans K: Moder hafwer tillåtit honom att optaga ett till hennes Lijffztijdh Donerat hemman i Sikois á 2½ ö: Skatt och 2/3 Mant:ll som Michel Nilsson för detta åbodt, och nu skall liggia ödhe, begierandes dett Nembden öfwer samme hemmans beskaffenheet intyga måtte); KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 25.–26.10.1681 s. 391 (Emedan Probstens Sal: H: Jacob Birkmans Erfwingar Cappellanen Wällärde H: Jören och Coadjutoren H: Daniel Birkman intet kunna till neka sig wara med sin Moder och Samsyskon skyldige till Handelsmannen i Åbo S:r Jonas Rosslijn 137 D: K:r M:t, men disputera Contractet om Huushyran och Interesset, altså pålegges dem, innan Hindrichzmesso tijd nästkommande Liqvidera medh handelsmannen der om), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–8.7.1682 s. 610, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–8.11.1682 s. 792 (sin 991 Antecessoris Enkia Hustru Chierstin Jöranssdotter), 802; KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1683 s. 1110 (Sahl: Probstens H:r Jacobi Raumanni Ålderstigne Änckia hust: Kirstin Jörensdotter ... att om hennes tillstånd, emädan hon om förskoning söker på den rest, hon är till Chronan skyldig för Kehjerfwi Ryttare hemman, lagligen ransakas kunde), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20–.24.3.1684 s. 1383 (Cappellanen wörd: och wäll:d H:r Jören Birkman kom nu för Rätta och begärte Laga ransakning om sitt Ryttare hemmans i Sickois wilkor), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 9.–11.8.1684 s. 1465; KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.1.–3.2.1686 s. 42, 47 (Conradt Bertrams Enckia Hust:u Elisabet Jacobzdotter Birkman), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.11.1687 s. 533 (dygdesamme Hustru Beata Isackzdotters ifrån Sickois ... sin Mans Wörd:ge H:r Jören Birkmans begäran), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–12.3.1688 s. 685 (Capellanens wyrdige H:r Jörans hustru dygdesam hust: Beata Ollioman); KA mf. ES 1972 (nn 20) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.5.1703 f. 216 (H:r Anders Wialenij 1821 hustros Swärfader fordom Probsten och Kyrkioherden Sahl: H:r Olof Raumannus, eller des Efterlefwerska nu mera iemwähl afledne dygdesamma Hustro Kirstin Jöransd:r); KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 290v; KA mf. ES 1973 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–7.10.1704 f. 530v (Det begärte wähl Cappellanen i Birkala S:n Wällärde H:r Anders Wialenius nu Utslag i Saken emellan honom å des Stiuff Barns wägnar och Sahl: Probstens och Kyrckioheerdens H:r Pauli Raumanni Arfwingar, angående de 166 D:r 3 ö: K:r m:t, som des Stiuffbarns Fader Sahl: H:r Jöran Birckman, hwilken ock warit Sahl: Probstens Son, allaredan d: 7 och 8 Junij 1682 blifwit dömbdh att betahla); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 17.–18.11.1673 s. 87 (Cornetens Manhaftig Isach Jacobsons hustru, dygdesamme Matrona Beatha Jörensdåtter), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 23.–24.3.1674 s. 25 (Corneten Manhaftigh Isach Jacobson i Hinsby), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 25.–26.6.1674 s. 53 (Corneten Manhaftig Isach Jacobson Ollieman), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–18.3.1675 s. 43 (sin Fadherbroders Corpor:s Niels Olofsons Ryttare hemman i Mårthensby och Sibbo Sochn belägit); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 22.4.1655, Porin RO 21.11.1659 (Företrädde Well:de H: Jacob Conrector här wthi Biörnebårgz Schola, och kärde till Eskell Skreddare, för dett han Eskell hafwer angifwitt i fiord, här för Rätta, att hafwa hanss giäst, een diekne poike Well:de H: Jacobz Son i Birkala, Georgius Jacobi ben:dh medh dhe andre Poikar warit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 90 (XXII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #113. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 256; R. Sumelius, Birkman i Birkala. Genos 16 (1945) s. 126.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Birkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1513>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.