Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Erik Ekenberg Ericus Petri, nobilis 738. * Turussa 15.10.1640. Vht: Turun hovioikeuden asessori, MOT Petter Wigelius (Petrus Laurentii, aateloituna 1649 Ekenberg, yo mm. Uppsalassa 24.9.1619, † 1656) ja Kristina Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1649/50 [Ekenberg] Eric. [Vigelius _ 36]. — Vänrikki ylimääräisissä joukoissa Suomessa 1656. Kornetti Vipurin läänin ratsuväkirykmentissä 1659, rykmentinmajoitusmestari 1661. † 11.9.1671. Naimaton.

Veli: rykmentinmajoitusmestari Lorentz Ekenberg 737 (yo 1649/50, † 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; KA mf. ES 1836 (jj 14) Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.2.1667 s. 13 (Framträdde Regementz Qwartermästaren Wälb: Erich Ekenberg och anklagade Auditeuren Wäl:t Herman Von Broken, att han näst förleden d: 6 Febr: är kommen till hans Hemman i Kuusa, för huilket förrige Befalningzmannen Per Andersson (katso 771) hade rostat och sedermehra förmedelst en Per Anderssons Skrifft Dat: d: 25 Aug: 1665 denne Ekenberg inrymbdt, hwaräst han Herman kommandes, hade, effter helsning, frågat hwadh han hade medh dedh hemmanet till giöra? Ekenberg sagdt: Om Auditeuren wille uthlösa honom hans Prætension 160 D:r K: M:t så wille han honom hemmanet strax inrymma. Herman beropat sigh där oppå, att hemmanet är honom aff dedh Kongl: Krijgz Collegio förundt och han Rosstienst därföre uthstält. Hwar oppå, effter ordkastande, är så wijdt kommit /: som Ekenberg klagar :/ att Auditeuren skall hafwa sagdt: Som Röfware äre I här inkombne, ropat effter sitt folk som skulle Uthdrijfwa Ekenbergz Hästar och kasta Sakerne utur Stugun, och omsider tagit Nyckelen utur Stugun, den Auditeuren ännu skall medh sigh hafwa ... Sentens ... ophäfwes Regementz Qvartermäst:s Ekenbergz klagan emot Auditeuren Broken i detta måhl. Och Broken dömes här utinnan frij och saaklöös), 24 (Regementz Qwartermästaren wälb: Erich Ekenberg framsteegh och begärade att dedh motte ransakas, hwilken må hafwa nutit Åhrs wäxten 1665 aff dedh Hemmanet i Kuusa by). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 44 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 314–315, 316, 320, 322. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 95 (Ekenberg Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 512 (Ekenberg Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1315D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #802.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 26.9.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Ekenberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=738>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.