Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Lorentz Ekenberg Laurentius Petri, nobilis 737. * Turussa 17.7.1638. Vht: Turun hovioikeuden asessori, MOT Petter Wigelius (Petrus Laurentii, aateloituna 1649 Ekenberg, yo mm. Uppsalassa 24.9.1619, † 1656) ja Kristina Eriksdotter. Esitti enkeliä Chronanderin Surge-komediassa jo ennen ylioppilaaksi tuloaan 6.5.1647 Laurentius Petri Vigelius. Ylioppilas Turussa 1649/50 Ekenberg Laur [Vigelius _ 36]. — Hovijunkkari kreivi Karl Gustaf Wrangelin luona 1652. Vänrikki mainitun Wrangelin rykmentissä Wolgastissa 1656. Luutnantti Porin läänin (Henr. Flemingin) jalkaväkirykmentissä 1666. Rykmentinmajoitusmestari Karjalan rakuunarykmentissä 1671, haavoittui Lundin taistelussa 1676, ero s.v. Omisti tiloja Sauvossa ja Piikkiössä. † Sauvossa 19.6.1708.

Pso: 1672 Helena Fogelhufvud († 1731).

Setä: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, professori, FM Sven Vigelius U3 († 1653).

Veli: rykmentinmajoitusmestari Erik Ekenberg 738 (yo 1649/50, † 1671).

Veli: luutnantti Per Ekenberg 739 (yo 1649/50, † 1677).

Veli: sotilas Nils Ekenberg 740 (yo 1649/50, † 1664).

Veli: komentaja Johan Ekenberg 1440 (yo 1661, † 1693).

Pojanpoika: varatuomari, MOT Lorentz Anders Ekenberg 6749 (yo 1741, † 1787).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori, FM Johan Wassenius, aatel. 1688 Lagermarck 212 (yo 1641, † 1691).

Lanko: kihlakunnantuomari, MOL Jakob Chronander 339 (yo 1643, † 1694).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori, MOT Johan Gartzius 374 (yo (1644), † 1682).

Lanko: kihlakunnantuomari Kristoffer Möller 1294 (yo 1658/59, † 1689).

Kaima: Turun hovioikeuden kanneviskaali Lars Vigelius 332 (yo 1643, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; KA valtakunnanregistratuura 3.6.1643 f. 70 (Till Hoffrätten i Åbo att optaga Hartwijk Hindrickssons Saak, eemooth D. Pehr, och göra endskap på Saken förmedelst een rättwijss Sentens och Doom ... denne brefwisare Hartwik Hindersson hafwer sigh vnderdånigst beklagat öfwer een Eder medh Collega och Assessoren vthi Åbo D. Peder Vigelio, huru som honom och een hans Syster Sohn ähr aff honom Vigelio stoohr oskiäl och oförrätt wederfahrin), 31.8.1644 f. 418 (Öpet bref för D. Pehr Wigelio på 2 hemman i Pergas Sochn och Sorpoby ... vthi Sarpeby, Pargas Sochn och Finlandh belägne), 29.6.1646 f. 458 (Bref till Doctor Peder Vigelium at här Comparera den 26 Augusti), 12.12.1646 f. 639 (Citation till Doctor Pär Wigelium att comparera här uthi en Revisions saak den 24 Maij 1647 contra Hartwich Hinrichsson), 18.8.1647 f. 278 (Donation för Doctor Peder Wigelio opå någre godz vthi Åbo lähn, Pijkie häradh och S:te Karin Sochn, att niuta vnder Norköpingz beslutz wilckor), 23.11.1649 f. 254 (Sköldebref för Assessoren vti Åbo Håffrätt Doctor Peder Vigelio), 7.6.1650 f. 346 (Vocation till förste Classen ibidem [i Åbo Hoffrätt] för Per Eekenbergh), 18.8.1650 f. 397 (Donation för Assessoren Peeder Ekenbergh på godz i Finlandh etc.), 30.6.1651 f. 183 (Conditions förbätringh på 2 hemman vthi Finlandh för Assessoren Peder Ekenbergh), 1.8.1662 f. 310 (Öpet bref för Assessorens Peder Ekenbergs Enckia, att niuta sitt säterij och Skattehemman till en behagelig tijdh), 16.8.1667 f. 181 (Till Gen. Gouv. H. Herman Flemming, för Assessoren Wälb. Pehr Ekenbergz Enkia, att hielpa henne till hennes Sahl. Mans löhningz restantier), 24.3.1669 f. 40, 18.8.1669 f. 200, 24.10.1683 f. 485, 13.9.1684 f. 588, 11.11.1684 f. 715, 18.9.1685 f. 485, 486, 487, 23.12.1685 f. 709. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 138 (mainitaan Ekenbergenss gårdh Avåisbergh); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 44 (X); Akademiska konsistoriets protokoll I 1624–1636 (Uppsala 1968) s. 10 (18.4.1627, Tå wardt och beslutet att Petrus Laurentii Wigelius som wille draga ad exteras regiones skulle commenderas til Dn. Cancell. pro obtenendo stipendio på twå terminer). — J. Chronander, Surge (1647); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 95 (Ekenberg Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 512 (Ekenberg Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1315D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #802, 2021G.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Ekenberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=737>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.