Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1750 David Arelius 7569. * Kauhajoella 12.3.1729. Vht: Kauhajoen Iso-Aron talollinen Jakob Nilsson († 1749) ja Brita Simonsdotter. Vaasan triviaalikoulun oppilas 25.2.1745. Ylioppilas Turussa sl. 1750 Arelius Dav: Ostrob _ 430. Pohjalaisen osakunnan jäsen 12.10.1750 [1750] David Arelius. Nat. 1730. Dec. | 1763. Sacris initiatus est ordinibus, ex vocatione Pastoris in Ilmola. A:o 1766 Sacellanus ad Novum Sacellum Nurmo in Lapo, primus est, qvi constituebatur | & ibi mortuus 1806. Todistus ordinaation hakemista varten pöytäkirjassa 29.10.1761. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1763. — Ilmajoen kirkkoherran apulainen 1763. Nurmon saarnaaja 1766. † Nurmossa 7.11.1806.

Pso: 1:o 1765 Hedvig Andersdotter Hannelius († 1789); 2:o 1790 Elisabet Smulter tämän 1. avioliitossa († 1814).

Pson seur. aviomies: Ähtärin kappalainen Karl Gustaf Borenius 10858 (yo 1794, † 1837).

Lanko: Ilmajoen kirkkoherra, FM Salomon Hannelius 6752 (yo 1741, † 1796).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #938; KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.6.1710 s. 558 (Opbördzskrifwaren Isac Erichsson (katso 5274) ifrån Järfwentaka, förde beswär emoth Bonden Simon Sigfredsson Aro, ifrån Österbottn och Illmola S:n); KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 22.–24.9.1674 s. 46 (Andhers Josephsson j Tuiskula, medh Jöran Hindersson j Kauhajoki företrädde, och effter een wänligh afhandlingh, sampt godhe mäns mäcklande, sigh medh Hwar annan affunno och förlijchtes om all den arfz prætention som Andhers för meendte sigh Hafwa till Jöran effter sin Sahl:e Faarsyster Carin Mårdtens dotter, Sahl: Jacob Arois Enckia, Hwilken Jöran till dödhe dagh sköödt och Syytat Hafwer ... Sahl:e Jacob Mattsson Aroj, Hwilken till Hemmanet war rädta Bördeman, Hafwer j sin wällmacht Jöran Hindersson medh sin Syster Clara Mattz dotter befryndat, och dem för sina barn och syytningz folck på Hemmanet antagit att dhe Honom och Hans Hustru /: effter dhe wore Barnlööse :/ till dödhe daghar syyta och försöria skulle; dett Jöran medh sin Hustru trooligen Hafwer effterkommit; Hwarföre Han dem all sin Egendoomb j Löst och fast Testementerat och tillsagdt, som af Testamentz instrument Dat: 20 Maij 1638 ähr att afftaga ... effter Nembdens Sluth dömbdes offtabem: Sahl: Jacob Mattzsson Arois Hemman medh des Löössörer wnder Jöran Hinderssons och Hans Bröstarfwingar för een Börde Jordh Ewärdeligen oklandrat att förblifwa); KA mf. ES 2092 (ss 29) Ilmajoen käräjät 25.–27.9.1707 s. 840–855 (Kyrckioheerden härsammastädes Ehrewördige H: Bartholdus Vhael 3196 klagade att då Nemdemannen Simon Aro förledit Åhr uppå andre Böndagen, uti Kauhajoki Kyrckia effter sluten gudztienst blef för mant att begå sig bättre och fridsamblingare än som der in till war skiedt med sine grannar, effter som han då på åthskillige gånger och tijder hade slagetz med Gestgifwaren Hindrich Rein, sampt Mattz Jacobson i Kuricka och Gabriel Inkele, hafwer Aro med oanständige adfecter och åth häfwor swaret det Kyrckioherden woro större eller werre Slagz Kiempe än som han); KA mf. ES 2094 (ss 32) Ilmajoen käräjät 7.–9.2.1710 s. 157 (Nemdemannen Simon Aro proponerade det hans Mågz Sal: Simon Danielssons Sterbhuus är under kastadt någon widlyfftigheet, hwilken han påtager sig att uthföra om han blifwer lagl: förordnad till förmyndare. Och ehuru wähl Mattz Jacobson i Kurika som är de omyndigas fader broders Son är närmast till förmynderskapet å fädernes sijdan, doch som han Mattz, ligger uti action med Sterbhuuset och Simon Aro är en wähl behållen man, sampt hafwer wijst sig mycket öm om barnens bästa, Ty blifwer han Aro Constituerad till deras Målsman). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 95 (Vaasan koulun oppilasluettelo 7.12.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 74 (CII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 87 (CII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 426; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 187 (Wistas här i Åbo.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #655; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #938; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 47. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 112; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #168; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Nurmo; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3402.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Arelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7569>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.