Helsingin yliopisto

Tiedot

16.12.1684 Barthold Vhaël Bartholdus Gabrielis, Ostrobotniensis 3196. * noin 1667. Vht: oululainen kauppias, raatimies Gabriel Vhael ja Elisabet Danielsdotter Kröger. Ylioppilas Turussa 16.12.1684 Vhael Barthold Gabrielis Ostrob _ 161. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Bartholdus Gabr. Whael. | d. 16 Dec. | Collega Scholæ Uloensis, hinc Conrector Wasensis, Postmodum Pastor Regiminis Rigæ. Pastor atq: Præpositus Ilmoensis. 1723 pie in Domino, cum comitiis Holmiæ interesset, obivit. Nota est Grammatica ejus Fennica, amabilissimaque conversandi facilitas. \ | 9. Bartholdus Gabr. Whael. Iskrifven i Afdelningen den 16. December 1684, under Petrus Laurbeckii Rectorat. Collega vid Ulleåborgs, derefter Conrector vid Wasa trivial Skola. Sedermera blef han Regements Pastor i Riga. Befordrades från denna post till Kyrkoherde och Prost i Ilmola. Dog år 1723, under det han, i egenskap af deputerad från presteståndet, bivistade Riksdagen i Stockholm. Whael är bekant såsom författare af en Finsk Grammatik. Hans umgänge var lätt och älskvärdt. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1689. — Oulun triviaalikoulun ylempi kollega 1689. Vaasan triviaalikoulun konrehtori 1692, laulunopettaja 1694. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Joh. von Campenhausenin rykm.) rykmentinpastori Riiassa s.v., samalla Riian linnankonsistorin jäsen. Ilmajoen kirkkoherra 1699. Pakeni 1714 Länsipohjaan, joutui venäläisten vangiksi Ylitornion Hietaniemessä 1717, määrätty Vaasan kirkkoherraksi s.v. ja Turun väliaikaisen tuomiokapitulin toimesta Pohjanmaan lääninrovastiksi 1719. Palasi rauhanteon jälkeen Ilmajoen kirkkoherraksi 1721. Kirjoitti mm. suomen kieliopin (pain. 1733). Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Vaasassa 1702, saarnaaja pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706. Valtiopäivämies 1723. † valtiopäivien aikana Tukholmassa 19.1.1723.

Pso: 1689 Margareta Fordell († 1739).

Veli(?): ylioppilas Gabriel Vhaël 3417 (yo 1687, † 1691).

Lanko: Haapaveden kappalainen Karl Malmstenius, myöh. Malmsten 2495 (yo 1676, † 1700).

Kasvattipoika: Petter Vhael 5869 (yo 1731).

/ Monien matrikkeleiden mukaan "valtiopäivämies 1704", mutta tieto on virheellinen. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 200b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #321; KA valtakunnanregistratuura 16.10.1694 f. 595 (Regementz Predikantz fullmakt för Bartel Vahel ... förmedelst Regementz Predikantens wijd Wårt Österbotns Infanterie Regimente Eric Tamelini 3105 dödelige afgång, Regementz Predikants tiensten derunder är kommen at blifwa vacant och ledigt), 8.6.1695 f. 279 (Till Grefwe Hastfer för Guarnisons Predijkanten Barthold Vhael), 8.9.1698 f. 562 (Till Öfwersten Campenhusen swar ang:de esquadrons Prästen Neostadius 3063 ... Esquadrons Predikanten under Edert anförtrodde Regemente Samuel Neostadius, wägrar sig at willia erkenna Regementz Predikanten för des Pastor, ock wijsa honom lydno, utan prætenderar med honom en jämblijkhet, sampt indepence wijd en dehl af Regementet, när det står tillsammans), 24.5.1699 f. 181 (Regementz Predijkants Fullmackt för Jacob Gavelius 3474 ... medelst Barthold Vhaels befordring till Ilmåla Pastorat, Predijkants beställningen wid Wårt Österbbottns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2085 (ss 18) Laihian käräjät 9.1.1696 s. 10 (han bewijste medh Regementz Pastoris i Riga H:r Bartholdi Phals attestato sigh hafwa så mycket af dhem att fordra); KA mf. ES 2087 (ss 20) Laihian käräjät 7.1.1698 s. 7 (Regementz Pastorens, H:r Barthold Vhaëls attest daterat Riga d: 27 Augusti 1697); KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 20.7.1699 s. 55 (Pastor H:r Barthold Phael ännu till Orten intet Anlendt); KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 196 (Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Bartholdus Vahl föredrog Rätten), Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 873–884 (Åjanpärä hemman, katso 2301); KA mf. ES 2089 (ss 23) Ilmajoen käräjät 4.–6.3.1701 s. 364 (Pastor Loci, Ehrewördige H:r Bartholdus Vahl föredrog Rätten huruledes Nils Andersson Sänti i Mietå skall funnet des wargskins hanskar på allmenne wägen, Men dhem samma intet lagl: låtet uplysa uthan undandölgdt), 418 (widskepelse), Ilmajoen käräjät 16.8.1701 s. 752; KA mf. ES 2089 (ss 24) Ilmajoen käräjät 14.–15.2.1702 s. 198 (Åjanpärä hemman); KA mf. ES 2090 (ss 25) Ilmajoen käräjät 28.2.1703 s. 306; KA mf. ES 2091 (ss 26) Ilmajoen käräjät 16.–17.2.1704 s. 261; KA mf. ES 2092 (ss 29) Ilmajoen käräjät 25.–27.9.1707 s. 840 (katso 7569); KA mf. ES 2093 (ss 31) Ilmajoen käräjät 29.–30.1.1709 s. 90; KA mf. ES 2094 (ss 32) Ilmajoen käräjät 7.–9.2.1710 s. 161, 176; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 137v (Rådhman wel:t Gabriel Vahl inlade i Rätten ehn räkningh hwar med han giör Lars Larson Waara skyldigh 122 D: 6 ö: Km:t); KA mf. ES 2035 (rr 19) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1682 s. 115 (Swen Uddehell fullmechtigat af för detta Befallningzmans Gabriel Vahls Cautionister, Zachris Mattsson och Samuel Hildunen); KA mf. ES 2035 (rr 21) Iin käräjät 18.–20.2.1684 s. 229 (Sahl: Befal:ns Gabriel Vhals Rest); KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 99 (Wällärde H:r Bertel Vhal framlade denne Rättz Nästförledne winter Tingz uthgifne opskofz doom emellan honom och bonden Matz Leskelä angående een häst H:r Bertil af honom, betingat för 40 D:r af 10 winters Ålder, Men som Hästen ähr befunnen 16 wintrar, har H:r Bertil eij kunnat hålla kiöph, uthan söker derföre blifwa frijkallat); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 413 (Pastoris Legionis i Rijga Ehrewyrdige H:r Barthold Vhaels attest af d: 6 Novemb: 1696). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 468 (stud. Bartollus Pfahl); A. Dahl, Supplement I till "Kort historik över Uleåborgs pedagogi och ..." (1927) s. 163; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #321; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 83 #321 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 56, 288, 299; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 83; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 124; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 225; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1462D, 2356D, 2359D, 2627D, 2935D, 2941D, 2947D, 3372D, 3381D, 3846D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1951; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 14 #1951; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 155, 188; A. Kolehmainen, Johan Alftanin (1692–1755) almanakkamuistiinpanot. Genos 66 (1995) s. 33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1545, 3325D; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 475.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Barthold Vhaël. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3196>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.