Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1651 Johan Salonius Johannes Johannis, Saloensis 836. * noin 1629. Vht: Saloisten kirkkoherra Johan Londinus (Johannes Thomæ, † 1668) ja Anna Mattsdotter Mathesius. Ylioppilas Uppsalassa 30.10.1647 ‹Tämä?› Johan. Johannis Saolensis \ Skriffel för Salensis? I album publ. exam. förekommer en Joh. Joh:is Salabergius, äfven Salamontanus; på ett ställe: Joh. Palm Salabergius. — Jfr Anrep under Gyllenpalm. Ylioppilas Turussa sl. 1651. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651] Johannes Johannis Saloensis Upsaliæ depositus. — Saloisten kappalainen 1651, siirtyi Rantsilan kappeliin ilmeisesti 1671. † 1679...1682.

Pso: 1:o Dorotea Isaksdotter Limingius; 2:o Brita Gabrielsdotter Calamnius tämän 2. avioliitossa.

Veli: Saloisten kirkkoherra Matias Salonius 438 (yo 1644, † 1690).

Poika: Saloisten kappalainen, FM Johan Salonius 2443 (yo 1676, † 1687).

Lanko: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Lanko: Iin kirkkoherra Gabriel Calamnius 715 (yo 1649, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #80; KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 11.–13.3.1678 s. 86 (Wyrdige H:r Johan Salonius beswärade sig att ehuru wäl tilförende äro af Rätten förordnade goda Män, Som om Frantzila hemmans Ängiar ransaka och ehrfara skulle och Ängiarna Under Prästebohlet reducera, Lijkawist skall ännu några Ängiar wara borto), 86 (Item tilsades dhe Frantzila boor, som Under Capellet belägne är, tillijka medh dhe andra byar, att dhe äro bekymbrade om Prästebols tarfwelige huus opbyggiande, såsom een hööladha), Saloisten käräjät 11.–13.8.1679 s. 116; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 5.–6.2.1675 (Dhen Första Punct angående Cappellet utj Sippolaby, hwilket hans Högh Grefl: N:de genom sitt Uthgångne breeff till borgmestaren Hindrik Cortte d: 7 Augustj A:o 1672 Nådigest befallat skulle nedertagas, effter som det då nyss warit opå begyndt at wpbyggias, Men såssom hans Högh Grefl: N:de utj ett annat breeff, af d: 9 Decemb: A:o 1670 haf:r förordnadt att een af Cappellanerne skall flyttia dijt op till det eena Cappellet utj Frantzilla at boo; och Honom nådigast bewilliat ett Hemman om ett Halfft Mantahl till Präste bohl och den eena Cappellanen H:r Johan Salonius sigh alldeles Resolveradt at dijt flyttia så snardt, Huussen hwilka redo påbegyntte ähro, att wpsättias, blifwa förfärdigadhe, och Sippolla Cappell hwilket 2 Nya Mijhl ifrån dhet andra belägit ähr, medh taak wähl opsatt och öfwerbyggarne dher sammastädes hafwa sin gamble lägerstadh, och förbe:te Cappellan om Högdtijderne wähl kan dhen eena dagen Gudz tiensten utj dhet eena, och dhen andra dagen utj Sippola, och Trijdie utj Pullkila wäll förrätta, så at bonden och helst dem gamblom, dher igenom Skier ett godt nöije, medh Gudz Ordz hörande, Barns Christnande och sine Lijkz begrafwande. Altså war Conventz enhällige, doch oförgrijpelige mening, att förbem:te Sippola Cappell kunde blifwa orördt ståndande, effter som och elliest dher oppå een Tämmelig bekostnadh ahnwänd ähr, och Prästerna ändå måste reessa till samma by åthskillige gånger om åhret, och Gudz tiensten utj bondens egne Pörtten, dher Cappellet icke wore, förrätta); KA mf. ES 2035 (rr 19) Saloisten käräjät 8.–9.9.1682 s. 649 (Hans Ehrewördigheet Mag: Johan Salonius fordrade af Johan Jöransson och hans Swåger Jacob i Hababy dhe resterande 350 D:r Kop:r M:t för Luckari hemman, som hans fader Sahl: H:r Johan Salonius A:o 1676 till dhem försåldt haf:r begärandes Rättens assistence till denne sin prætenderande fordring), 649 (Till att åtskillja och afwittra Arfwet emellan Mag: Johan Salonius och hans Styff Moder hustru Brijta Calamnia, blef på Pastors Erewördige H:r Mathias Salonij såssom een förmyndares för dess Sahl: Broders H:r Johans omyndige dotters Susannas wägnar begäran förordnadt Befallningzmann Johan Tammelander, Herredzskrifwaren Petter Hell och H:r Gabriel Salonius sampt Tolfmän Jören Manginen och Samuel Käränen att fullgiöra ett fullkomligit sluut och Arffskiffte); KA mf. ES 2035 (rr 21) Saloisten käräjät 24.–28.1.1684 s. 103 (Dygdesamme Hustro Brijta Gabriels dotter Sahl: Cappellaan H:r Johan Salonij Enckias Supliqve oplästes för Rätta, och war af innehåldh, att hoon af sin Styfson Mester Johan Salonius måtte få dess Ahndeel af dhe huussen, hennes Sahl: Man hadhe Upbygdt på Frantzila Hemman, hwilke blefwo Anno 1682 In Februario, af migh Underteknadt j Ögon skijn tagne, och af Nembdemän Samuel Käräinen och Jöran Manginen werderadhe ...); KA mf. ES 2037 (rr 28) Saloisten käräjät 26.–27.1.1691 s. 49 (Wäl:t Jacob Skått Proponerade å Rådman Åke Blackmans wegnar om den fordran hans Omyndige Styfdotter Margetha Johans dotter Salonia hade att fordra af Sochnen Såssom 1:o för Frantzila Presthuus bygnadh 2:o för återstående Intrader). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54 (XII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 12 (XII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 116; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #80; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 80 #80 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 170, 175; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #871D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3308.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 7.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=836>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.