Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Johan Salonius Johannes Johannis, Ostrobotniensis 2443. Vht: Rantsilan kappalainen Johan Salonius 836 (yo 1651, † ~1680) ja hänen 1. puolisonsa Dorotea Isaksdotter Limingius. Ylioppilas Uppsalassa 9.11.1670 Johannes Johannis Salonius Ostro-Bothniensis. Ylioppilas Turussa kl. 1676 Salonius Johan. Ostrob _ 120. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Iohannes Salonius. Ups. depositus. Respondentti 10.6.1676 pro exercitio, pr. Erik Tigerstedt 794. Respondentti 8.7.1678 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM Turussa 27.11.1679. — Rantsilan kappalainen isänsä jälkeen, sitten Saloisten 1686. Saarnaaja pappeinkokouksessa Oulussa 1680. † Saloisissa 1687.

Pso: Elisabet Johansdotter Tavast tämän 1. avioliitossa.

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Tyttärenpoika: Raahen postimestari, raatimies Henrik Carlén 6264 (yo 1736, † 1778).

/ Eräs ruotsalaiseen sukuun kuulunut kaima, revisiosihteeri Johannes Svenonis Salonius (aatel. 1673 Ehrenhielm, † 1697), yo Uppsalassa 15.11.1648 ja Tübingenissa 4.9.1668. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #241; KA valtakunnanregistratuura 13.3.1685 f. 80 (Kongl. Maij:tz Nådiga Resolution upå Capellanens uthi Salo Sockn Wällärde Joannis Salonij giorde underdånige ansökning angående et hemman därsammastädes i Fransila by ... Såsom Kongl. Maij:t förnimmer at framledne Kongl. Drotzeten och Rådet Sahl. H:r Greffwe Per Brahe har d. 9 Decemb. 1670 då han innehafft Friherreskapet Cajana gifwit bemelte hemman aff ½ Mantahl til Capellans bohl under Capellet därsammastädes skatfrit och undantaget för alla Uthlagor och beswähr ... i nåder behagat at låta samma halfwa hemmanet under Capellans bohlet); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 11.–13.8.1679 s. 116 (Förekom Hederligh och Wällärde H:r Johann Johannis Salonius å sin Fadhers wägnar beswärade sig öfwer Hendrich Keräinen j Sippolaby); KA mf. ES 2081 (ss 6) Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.7.1684 s. 7; KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–7.2.1691 s. 170 (Cappellanen wällärde H:r Carll Kranck U404 i Pyhäjåki [blifwer] Sahl: Mag:r Salonij dåtters Margetas förmyndare); KA mf. ES 2034 (rr 18) Saloisten käräjät 15.–17.3.1681 s. 317 (M: Johannes Salonius fordrade under sitt hemman Frantzila att igenwinna af Anders Kårkalain Kärsämäen oja Niska Engh om 3 Lass höö); KA mf. ES 2035 (rr 18) Saloisten käräjät 8.–10.8.1681 s. 836 (Magister Johan Salonius på Cappellebohls eller hemmans wegnar kärde till dhe Tåppila boor om Hara wainio Eng af 2½ lass höö och Murtånefwa), 845 (Caplans bohl); KA mf. ES 2035 (rr 19) Saloisten käräjät 26.–28.1.1682 s. 146 (Höglerde Mag:r Johannes Salonius let andra gångon oplysa ett hemman i Frantzila, och war ingen som der å klandrade), Saloisten käräjät 8.–9.9.1682 s. 649 (Hans Ehrewördigheet Mag: Johan Salonius ... hans fader Sahl: H:r Johan Salonius), 649 (Till att åtskillja och afwittra Arfwet emellan Mag: Johan Salonius och hans Styff Moder hustru Brijta Calamnia), 650; KA mf. ES 2035 (rr 20) Saloisten käräjät 25.–27.8.1683 s. 403; KA mf. ES 2035 (rr 21) Saloisten käräjät 24.–28.1.1684 s. 90 (Jacob Michellsson Hijtolainen j Saloby och Luckarila Hemman föredrogh Rätten, huru hans yngre Swåger Johan Jöransson tränger honom ifrån hemmanet, dett der af Magister Johan Salonius Köpt hadde för 400 D:r K:r M:tt Hwarpå 130 D:r wore betalt ...), 102, 103 (Dygdesamme Hustro Brijta Gabriels dotter Sahl: Cappellaan H:r Johan Salonij Enckias Supliqve ... sin Styfson Mester Johan Salonius); KA mf. ES 2036 (rr 22) Saloisten käräjät 12.–13.8.1685 s. 185; KA mf. ES 2036 (rr 23) Saloisten käräjät 25.–28.9.1686 s. 501 (Caplan Wällärde H: Peer Schroderus U380 moverade för Rätta, Huru hans höghwördigheet, Biskopen på Magister Johannis Saloni egen ansöckningh hade behagat, giöra den förordningh, effter M:r Johan wore elste Caplan och Pastor 438 Siukliger, dhedh Mester Johan skole för församblingen dheste betre Om warnadh begifwa sigh ifrån Frantzela Capell Neder till Moder Kyrkian, Och H:r Peer op till Capellet igen, emedan han blifwit Caplan j Mester Johans Faderbroders Sahl: H:r Gabriels 837 ställ, För hwilken j Ord H:r Peer Gudztiensten Opwachtat j Tw åhrs tijdh, derföre merbem:te M: Johan sigh och utlåtit att inbörda sin Sal: Faar brodhers hemman Niemilä såssom Nermaste bördeman, H:r Peer ty påståandes effter han eij haar booställe, och H:r Gabriel honom dess qwarlåtenskap j Löst och Fast, till sagdt, emedan han barnlöös afgick, dedh M:r Johan skulle förklara sigh, Om han wille komma Neder ifrån Frantzela, el:r och honom her under på Niemilä förblifwa låta, hwar till Mester Johan gaf till swars, dhedh han sigh för Rijckz dagz skutande eij kunde till något Absolut swar Uthlåta effter som höghwördige Biskåpen eij heller så Finalt, dem emellan Statuerat ...); KA mf. ES 2036 (rr 24) Saloisten käräjät 5.3.1687 s. 214 (Hederlige och Wällärde H:r Peer Schroderus, Framstegh för Tinget och begierte af M:r Johan Salonius, dedh han wille meddela honom, enteligit Swar, om han wille förblifwa oppe wed Frantzila Capell eller komma Neder till Modher Kyrckian och boo på Niemelä, der till Mester Johan gaf till swars, att han eij wiste hwadh han förtijden skolle sigh företaga, emedan dedh medh Sochne deelningen eij ennu något till giort ähr, och Niemelä hemman förmente han, och för sigh sin hustru och barn, till säkerheet såssom nesta bördheman wille inbörda och behålla), 214 (Anbelangande den afwitring som Mester Johan Salonius, och H:r Peer Schroderus, af min [Erik Tavaststjerna, katso 2497] Persson willia hafwa sin emellan förrettat, befinner migh för Swåger Lagett icke dher uthinnan kunna uthlåtha, utan lemnar dedh Under H:r Bårgmestarens Hindrich Kortz, afhielpande, effter han dedh och af begynnelsen sigh företagit och på begynt), Saloisten käräjät 5.–6.9.1687 s. 467 (Wällärde Her Hindrich Ahlholm 2112 Framstegh å Sahl: M: Johannis Saloni Enckias Hustru Elisabetz Johans dåtters wegnar insinuerandes Högwördige Fadrens Herren Biskoppens Doctoris Johannis Gezeli underskrifft å venerandi Consistori wegnar under skrefwen, d: 25 Maij nest weken, angående nåde Åhret som Enckian är wordet förunt, begynnandes ifrån Åhr 1688 effter detta innewarande Åhrs Reknes för A:o Meriti och effter dess påläsande, Opponerade H: Hindrich emoth H: Peer Schroderum U380, dedh han welat för unna Enckian att få berga åhrs wexten, af Frantzila hemman, hwilket H: Hindrich förmente Enckian tillkomma 1:o icke allenast effter nåde åhrs brefwet, utan och 2:o för dedh hoon myket kåstat på detta hemman, och dedh myket Excolerat j Åker och Engiar, och pro 3:o at hoon derföre ingen Satisfaction, af Sochnen eller Capel boarne her till bekommit, der till swarade H:r Peer 1:o dedh ingen någon betalning derföre fordrat derföre dedh icke heller kunnat blifwit betalt, 2:o Sahl: Mester Johan allredan Påska tijdh flöttiat sigh ifrån Frantzila och Neder i Sochnen på Niemelä, 3:o att Enckian hafft ingen der, som der oppå giordt tienst utan han tiensten förrettat ... [Rätten] intet kunde saaken optaga, för fölliande orsaker skuldh, at 1:o är iagh underteknat Enckians Fader broder, hwar före iagh och alredo i Gåår wed det H:r Peer anmodade, at iagh saaken optaga wille recuserade sådant, 2:o war och icke heller någon på venerandi Consistori wegnar tillstedes, och war Nemden såssom Sochnens inbyggiare och i synnerheet dhe der oppå, warande, utj saaken interesserat, hwarföre Lemnades denne saak och twist till Höghwördigh Fadrens och Venerandi Consistori Höghrättwijsa sluuth och gåttfinnande); KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 154 (Niemilä hemman i Sawilaxby, katso 837), 161 (Den skuldh fordran som Handelsman Åke Blackman å sin nu hafwande hustruns Sahl: Mag:r Johannis Saloni Enckias wegnar hade till Bonden Johan Hitala om Sahl: Mest:r Johans hemmans resterande betahlningh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 158 (XXXVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 211; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 274 (13.3.1685, angående et hemman i Fransila by); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #241; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 207; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 46, 51. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 170, 171, 324; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3G, 871R, 872G, 983R, 997G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3309; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 112; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1033, 1207R, 3503, 3710H (prom. 1679), 3851R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2443>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.