Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1649 Gabriel Calamnius Gabriel Gabrielis, Ostrobotniensis 715. Vht: Kemin kirkkoherra Gabriel Kalajokius (Gabriel Petri, Arctophilacius, yo Wittenbergissä 17.11.1623 ja Rostockissa 1.1625, † 1648) ja Margareta Byrilsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1649 Calamnius Gab. Gabrielis _ 35. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1649] Gabriel Gabrielis Calamnius. | Adjunctus Pastoris in NyCarleby, deinde Pastor in Ijå 1669. Obiit 1673. — Uudenkaarlepyyn pitäjänapulaisena jonkin aikaa. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Nils Bååtin, myöh. Gust. Hornin rykm.) saarnaaja (1656), rykmentinpastori 1659–69. Palveli rykmenttinsä mukana Ahvenanmaalla ja Puolassa, sitten Inkerissä 1656–58, samalla Iivananlinnan linnansaarnaaja 1657. Oli Riiassa anoessaan Turun tuomiokapitulilta 1660 jotain virkaa kotimaassa. Iin kirkkoherra 1668. † Iissä 1672.

Pso: (jo 1660) Anna Tomasdotter Florinus († 1674).

Setä: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Poika: Kalajoen kirkkoherra Pehr Calamnius 2883 (yo 1680, † 1722).

Poika: Haapajärven kappalainen Josef Calamnius 3350 (yo 1686, † 1716).

Lanko: Rantsilan kappalainen Johan Salonius 836 (yo 1651, † ~1680).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kappalainen Erik Florinus 873 (yo 1652, † 1678).

Vävy: Ylistaron kappalainen Claes Holstius 2822 (yo 1679/80, † 1705).

Vävy: Ylistaron kappalainen Anders Affrén 4748 (yo 1703, † 1718).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 36b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #70; KA mf. ES 2028 (rr 6) Kalajoen käräjät 30.7.1646 f. 126 (Företrädde för Rätten Hedherligh och Wällärde Her Henrich Simonis (katso 1252) Sacellan här sammastädz och nu tridhie gångon Uplyste Myllyla hemman om 1 Mantal skatt i Pitkäis by belägith Hwilkett han af Her Gabriel Petri medh lagha byte bekommitt hafwer och updraghitt honom ighen Tulkila hemmanedt Uthi Lautiasari och Kemi Sochn under ½ Mantal hwar androm till leghenheet emedhan Her Gabriel ähr revocerat till Pastoratum Uthi Kemi Sochn och Her Henrich uti hans ställe hijt till Kalajoki ... som deras köp eller bytes breff förmäler de dato den 16 Januarij 1644); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kemin käräjät 11.3.1644 f. 307 (Kyrkioheerden her Gabriell begäradhe at Uptaga et ödhes hemman i Lautiasaari by der Erich Torfuoinen tillförende åboot haffuer om et helfft mantalls Skatt, Huilket et åhr hafuer ödhe leeghatt); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kalajoen käräjät 8.2.1649 f. 405 (Befalningzmannen Jören Jörensson inlade Inventarium å Sall: Her Gabriels Arff i Sippåila hemmanet hwillket hans enckia skulle honom uthi dess gieldz betalningh updragit; Arfwingarna swaradhe at modren (katso U71) ännu leffwer, och at inthz skiffte dhem emellan ännu skiedt ähr), Kemin käräjät 26.–27.2.1649 f. 430 (Herr Peer [Tornion kappalainen Petrus Haqvini Steccius] Sacellan ifrån Tårneo å sijn Swärmodhers wägnar, kiäradhe om några påster, som Sal: Kyrckieheerden H:r Gabriel opå Sochnens wägnar uthlagdt haffwer uthj et och annat, begierandes att weta hwar hon wedherlagh haffwa kundhe), 430 (Sal: H:r Gabriels Enckia H: Margeta), Kemin käräjät 12.–14.7.1649 f. 440 (Caspar Forbuss uplyste Tulkila hemman om ½ Man:ll som Saligh her Gabriells enckia honom i sijn geldz betaallningh updragit hafuer för 200 D:r Kåpparmynt, huilket hemman Casper sedhermehra hafuer uplåtit her Gabriell Christianj (katso 657) för samma wäärde, det nu så wäll som i förra Tingen uplystes doch ingen åklandradhe, Effter det 2. C: i Jorda Balcken); KA mf. ES 2028 (rr 7) Kalajoen käräjät 16.3.1650 f. 10; KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 4.–5.7.1662 f. 208v (framledne H:r Gabriels Enckia), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 16.–17.2.1663 f. 249v (Företrädde Johan Sigfersson, på huars wägna dess Swåger H: Gabriel Calamnius swarade, hwilken Johan saaken öf:r gifwidt hafwer, det han nu för Rätta tillstodh, emodt H: Carolum Petri U71 dess hustrus fader broder för Rätta att andraga om sin hustrus framledne H: Gabriels Petri dåtters Malins arfz prætension bestående wtj 100 D: K: M:t för Sipola hemmanetz inlösande, huar emodt H: Carll inlade framledne her Gabrielis Petri, och dåwarande Änkias hustru Margreta Bynils dåtters quitantz Dat: utj Calajokj den 12 Februarij 1650 förmählandes att hon för een dehl som hennes Man utj Sipoila hemmanedt till kom, utj löst och fast, hafwer till sig tagidt, undantagandes den halfwa giälden som utj Inventario förmäles, och den andra halfwa dehlen hafwer hon effterlåtit till sin Son H: Gabriel till dess Studiers fordt sättiande, Emodt hwilket quittantz H:r Gabriel Exciperade, säijandes Sipoila allenast lyda på fäderne och intet möderne, såssom och att Modren sin andehl quitteradt hafwer och intet barnsens ... Margreta Byrils dåtters quitantz ... Häredz Rättens Sentens och Doom uti den twistige arfz saak emellan H: Gabrielem Kalamnium, på dess Systers hust: Malin Gabriels dåtters wägna Kiärande, och dess fader broder wördige H: Carolum Petrj swarande ... Modran Margreta Byriels dåtter ...); KA mf. ES 2031 (rr 12) Iin käräjät 10.–11.2.1668 f. 127v (Företrädde Tomas Huttu, och Insinuerade uti Rätten, så på sine som dess medh bröders wegna, een skrifft, huarutinnan dee sigh Ödmiukeligen Excusera utöfwer- och emodt den berättelsen som för hennes Nåde frijherinnan, wällborne Fruu Anna Kruse i Stokholm är föredragen, i det Sochnens signete, förmedelst Hennes Nådes betiente till Regementz Predikantten H:r Gabrielis Calamnij befordran till Iio vacerande pastoratet skall wara såssom missbrukadt och utom Sochnens weet och willia uthgifwit, såsom finnes doch annorlunda uti sanningh, det signetet tillijka medh Sochnens eenhällige begiäran, blef 1667 om Sommaren H:r Gabrieli föruthan någon Insago tillijka medh Häredz doomarens och hennes Nådes frijherinnans Hoppmans underskrifne attester, verificerat ... H:r Gabriel haar under krigz staten i 14 åhrs tijdh mykit ondt slijtit, haar een ringa Lägenheet, och derjempte många små barn, och elliest mykit fattigh, vertaa 674); KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 217v (Sahl: Kyrkioherdens H:r Gabrielis Calamni begrafningh), 219 (Kyrkioherdens här i Iio Sochen Sahl: H:r Gabrielis Calamni effterlefwerska dygdesamme Hustru Anna Florina ladhe i Rätten, igenom sin Fullmechtigh Anders Kauhan ifrån Uhlo, een Kiöpeskrifft, emellan Hennes Sahl: Man och Matz Hindrichsson i Norr Iio stält ... Paluka Hemmans om 1/4 Mantahls Skatträttz bördh Egendoom), Iin käräjät 1.–5.7.1673 f. 247; KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 2.–7.1.1674 f. 516v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Iin käräjät 25.–27.8.1675 f. 160v; KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 72. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 43 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 551; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 437, 449–450; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #70. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 204; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 268 (Calamnius Taulu 3); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7667; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 184; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #62.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Calamnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=715>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.