Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1762 Samuel Johan Wilchman 8370. * noin 1740. Vht mahdollisesti: Hollolan ylisen kihlakunnan kruununvouti Samuel Wilchman († 1742) ja hänen 2. puolisonsa Kristina Gillberg. Porvoon lukion oppilas 5.10.1757 – 11.3.1762 (testim.). Pääsykuulustelu 27.4.1762. Ylioppilas Turussa kl. 1762 Wilkman Sam. Joh. Tav. _ 481. Turun hovioikeuden auskultantti 31.5.1763. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 2.6.1763. — Turun hovioikeuden ylim. kanslisti 1764, varanotaari 1773. Varatuomari. Omisti Hollolan Laitialan kartanon. † Hollolassa 15.12.1800.

Pso: 1793 Sara Sofia Sparman.

Poika: kruununvouti Samuel Johan Wilchman 11488 (yo 1801, † 1834).

Vävy: sihteeri Karl Johan Ammondt 11561 (yo 1801, † 1813).

Vävy: tilanomistaja Hollolassa, alikapteeni Karl Detlof Ammondt 12542 (yo 1812, † 1870).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212a; HYK ms. AKA:20, Konsistorin pöytäkirjat 1762–1764 s. 156; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1762; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #100; KA mf. ES 1783 (ee 6) Uudenkylän ja Iitin käräjät 26.–27.9.1656 f. 571v (Hospitals Skrifuaren Erich Carlsson. Mainitaan usein muulloinkin mm. Hollolan käräjillä); KA mf. ES 1724 (bb 15) Sysmän käräjät 21.–22.2.1694 s. 62 (beswär öfwer Heradzskrifwaren Samuel Wilckman), Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.11.1694 s. 250 (Oplystes första reesan bördes Ryttarehemmanet i Lachtis som Bookhållaren Wehlbet:de Erich Carlsson till Welb: Samuel Uddni försåldt, hwar emoth ingen klandrade); KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1698 s. 130 (Heradzskrifwaren Wehlbet:de Samuel Willichman); KA mf. ES 1725 (bb 20) Asikkalan käräjät 9.–10.2.1700 s. 177 (Häredz Skrifwaren Wählbetrodde Samuel Wijkman), 195 (Häredzskrifwaren Wählbet:de Samuel Wilikman föredrog Rätten sig ehrhållit denne Rättens Resolution af d: 30 Septemb: 1699, att medh sin förklaring inkomma öfwer des Swär faders Bookhollarens Wählbet:de Erich Helsings [krigsmanshusbokhållaren Erik Karlsson Helsing] begäran, att jempte honom blifwa förordnadh att åtaga sigh förmynderskapet för bem:te Bookhållares barn medh des förra Hustru); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 2.–3.5.1702 s. 101 (Häredzskrif:n Wählbet:de Samuel Willkman); KA mf. ES 1729 (bb 29) Asikkalan käräjät 25.–26.5.1709 f. 68v (Heredzskrif:n Wälb:de Samuel Wilkman ... Wilkmans förra hustrus Madam Brita Lennings qwarlåtenskap); KA mf. ES 1891 (ll 26) Kirkkonummen käräjät 22.–23.1.1709 s. 67 (Uppå Häredz Skrifwarens Wälbet:de Samuel Wilchmans wegnar, sökte des Swåger Borgaren Simon Hyrckman, efter Fullmacht af d: 9 hujus, att Munsterskrifwarens framl: Carl Lenningz Encka, nu mera Feltwebelens Johan Tallquistz (vertaa 6284) hustru Maria Nymejer, måtte blifwa pålagd betala ... bem: Maria Nymejer tillstod wähl, att merbem: hennes förra Man Carl Lenning blefwet något skylldig des Swåger Häredz Skrif: Wilchman ... det Arf hennes Man Carl Lenning, tillfallet effter des Syster Wilchmans förra hustru framl: Brita Lenning hwilcken för 14 á 15 Åhr sedan Barnlöös med döden afgådt); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 16.1.1699 s. 40 (6.2. Alldenstundh handelsmannen Petter Sundh (katso 4746) nu åter skriffteligen ansöcht att få inbörda des Sahl: Swährförälders Axell Mattssons gårdh som des Swåger Simon Hyrckmann uppå des andre Swågers [heradzskrifwaren Welbetrodde] Samuell Wilckmans ordre och fullmacht försåldt till Thomas Mixt för 130 d:r k:m:t), Helsingin RO 12.6.1699 s. 166; KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 17.8.1699 s. 103, Helsingin KämnO 15.9.1699 s. 105. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (katso 3895); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 148 (CXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 97 (CXIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #465.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Johan Wilchman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8370>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.