Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Petter Sund Petrus Petri, Nylandus 4746. * Helsingissä 10.1.1687. Vht: helsinkiläinen kauppias Petter Sund ja hänen 1. puolisonsa Kirstin Axelsdotter Wilckman. Helsingin triviaalikoulun oppilas 29.3.1699. Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Sund] Petr: Nyland _ 248.

Velipuoli: helsinkiläinen rantaviskaali Karl Sund 5467 (yo 1724/25, † 1747).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; KA mf. ES 1723 (bb 14) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 11.–12.1.1693 s. 26 (Handelssmannen och Rusthållaren Petter Sundh i Domarby); KA mf. ES 1724 (bb 15) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.1.1694 s. 1 (Förekom Handelssmannen Petter Sund och nu såsom för detta giorde Rätten witterligit, huruledes han åhr 1690 har anträdt Hans Matzons i Domarby icke allenast förlammade, utan och aldeles afbrände Ryttarehemman); KA mf. ES 1725 (bb 19) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1698 s. 144 (Handelssmannen och Gästgifwaren i Hälsinge Kyrckeby Wehl:t Petter Sundh), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.–2.12.1698 s. 237; KA mf. ES 1726 (bb 20) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 5.–6.11.1700 s. 280, 284; KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 211 (Præceptoren i huuset D:nus And: Lusinius 5467 till wittne framhafdh, intygade efter aflagd edh, det han eij wetat eller hört om detta tahl, innan Handelsmans Sundhs eldsta Sonn i wåras kommit från Hellssing, och berättat, det ett tahl skall wara i alles mun, som skulle Helena Bock tillskyndat sin fäädeija döden); KA mf. ES 1727 (bb 23) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 3.–4.2.1703 f. 28v (Rusthåld i Tafwastkulla by), 29 (Tafwastby); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 1.2.1660 (Axill Matzssons hustru Margeta Hindrichzdot:r); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 25.9.1682 (Sammaledes upbiudes hans [H:r Joseph Auricola, katso 2498] egen gårdh som han till Petter Sundh försåldt hafwer), Helsingin RO 19.2.1683 (Upbödz andre gången ..., 26.2. Upbödz 3:die gången), Helsingin RO 19.3.1683 (Petter Sundh affladhe Borgare Eedh å sex åhr, åthniuter ett åhrs frijheet, hans Borgen waar Swärfadren Axell Madtsson och Peter Håldtgrefwe); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 23.9.1685 (Borgaren Petter Sund instälte sigh, begiärandes effter som han ähr sinnadt att upsättia een Badstugu uppå sin gårdh, och där till ingen Lägenheet haf:r dett honom må effterlåtas, att intaga på dhen eena sijdan af gatan, så mycket att hans gårdh kan blifwa Jämb); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 13.7.1689 (Petter Sundz Swåger Borgaren Simon Jöranson kom för rätta, och beswärade sigh öfwer Påstmest:n Cratz om ett bref, som Sundz hustru Kirstin Axels dot:r ifrån Stockholm d: 11 Junij sin man skall hafwa tilskrifwit och medh Påsten öfwersändt); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 15.3.1690 (Förekom Bårgaren Petter Sund och beswärade sig öfwer h:o Elssa Steen (katso 3182), at hon icke will lef:a honom dhe 12 d: k:m:t som hon bekommit af Capit: Stahl i höstas, för een Reesa till Räfwel för des båth fracht medan han war i den olycklige arresten med Utter i Stockholm, skolandes h:o Elssa Steen föregif:t sig haf: ått dess Swåger Axel Axelsson lefwererat 9 dal: ...), Helsingin RO 15.12.1690 (tiuff Saaken som Petter Sundh ähr angifwen warit Intresserat medh för detta Landt Renttmästaren Anders Utter, hwilcken Saak den höglofl: kongl: håffretten i Åbo, förmedelst remissorial af d: 10 Novemb: 1690 haf: pålagdh borgmästare och Rådh hersammastädes ransaka och dömma ...); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.3.1691 s. 33 (Emedan handelsmannen Petter Sundh icke finner sigh förnögd med den förklaringh som ombudzmannen Pehr Larson Raaf uppå Rättens senaste ordre insändt emot des Swär Moders Margeta Henders dotters andragande emot den prætention som han af henne fordrar ..., 12.12. Resolutio. Emedan framledne besökarens Axel Matzons Enckia hust: Margeta Henders dotter icke skall wehla beqwema sigh till betahlandet af den fordran ...), Helsingin RO 9., 16. ja 23.11.1691 s. 44 (upbödz framledne Besökarens Axel Mattzons Gårdh för den fordran Ombudzm:n Pehr Larson Raf hoos Enckan efft:r denne Rätz dom haf:r), Helsingin RO 18.5.1691 s. 98 (... Emot Conrectoris Nicandrj och Petter Sundz wittnande Protesterade Gabriel Ollsson på dett krafftigste, för det han ligger med Conrectoren i action om Skute fracht och emot Sundh för det han är Malins Slächtinge, hwarföre kunde dhe intet afhöras); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 4.4.1692 s. 6 (Handelsmannen Petter Sundh leth 3:ne gånger nembl: d: 4, 11 och 18 Ap: Upbiuda Assessorens Sal: Wälb: Erich Andersson Rosendahls gårdh här i Staden, som Sal: Capit: Welb: Anders Rosendahls 1504 Enckiefru, Welb: Fru Christina Lillieström, på hwilkens arfzlått den skall fallit d: 20 Decemb: 1691 till honom för 520 d:r kopp: m:t försålt haf:r); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 16., 23. ja 29.4.1694 s. 33 (leth Skreddaren Erich Christerson Sillman lagligen uppbiuda handelsm:n Petter Sundz gård som han sig d: 2 Ap: innewarande åhr till handl:d för 450 d: k:m:t, item een Siööboda); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 18.3.1695 s. 10 (Rosendal); KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 11.1.1696 s. 1, Helsingin RO 8.4.1696 s. 85, Helsingin RO 21.11.1696 s. 148 (katso 4008); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 27.3.1697 s. 96 (Werander), Helsingin RO 29.3.1697 s. 99 (Såssom Handelsman Petter Sundh nu haf:r här i Rätten inlagt ett afwittringz Instrument, emellan sigh och sina femb Barn som han aflat medh sin afledna hustru dygdesamma Chirstin Axelsdotter Wilckman); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 5.9.1698 s. 200; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 16.1.1699 s. 39 (Såssom Wefwaren Thomas Mixt nu medh Simon Hyrckmans kiöpebref, bewijsar sig haf:a d: 12 hujus handlat åth des Broder Erich Erssonn Nickmann framledne Axell Mattssons gård här i Staden för 130 d:r k:m:t, Till hwilckes förselljande heradzskrifwaren Welbetrodde Samuell Wilckman honom Hyrckman d: 17 Aug: 1698 befullmechtigat; altsså upbödz samma gårdh nu första gången. 23.1. Uppbödz denne gårdh andre gången ..., 30.1. anhölt fuller bem:te Mixt att åfwanbem:te gårdh skulle 3:ie gången uppbiudas, Men som handelsman Petter Sundh å sine Barns wegnar där emot protesterade, och förbehölt sig den sielf inlösa, hwar öfwer han wedh sin återreesa ifrån Loijo Marcknaden, låfwade sig ytterligare förklara, ty anstår där med där tills. 6.2. Alldenstundh handelsmannen Petter Sundh nu åter skriffteligen ansöcht att få inbörda des Sahl: Swährförälders Axell Mattssons gårdh som des Swåger Simon Hyrckmann uppå des andre Swågers Samuell Wilckmans (katso 8370) ordre och fullmacht försåldt till Thomas Mixt för 130 d:r k:m:t ... altsså har Rätten skiähligt befunnit att närmaste Slecht een sådan förmåhn effter dett 1 Cap: Jordabalk St: L: effterlåtas doch att om handelsmannen Sundh icke will för sig eller sine Barn behålla, bem:te gårdh, utan någon fremmande uplåtha så kan Thomas Mixt, som första kiöparen blifwa widh gården maintinerat), Helsingin RO 4.2.1699 s. 59, Helsingin RO 10.5.1699 s. 165; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 17.2.1700 s. 47, Helsingin RO 21.3.1700 s. 56 (Carl Sundh ... å des Faders Handelsman Petter Sundz wägnar), Helsingin RO 9.9.1701 s. 184 (Borgerskapet gafz Orsakerne tillkänna, hwarföre icke ännu i Åhr skedt någon Munstringh, nembl:n att Stadz Capitain Sundh sigh städze förholler på landet, och icke effter Borgmestare och Rådz föresatt Termin sigh instält, hwarföre skall sådant högwälborne H:r Landzhöfdingen blifwa tillkänna gifwit); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 7.2.1703 s. 9 (Handelsman Petter Sundh ingaf skrifftel:n och Oppsade dess burskap, emedan han dett för medelllösheet eij längre förmåhr upphålla, så och har han för den Orsak i 2 åhr eij kunnat någon handell drif:a samp och hafwandes han 3:ne Rusthålld att förestå, som så ad notam togz), Helsingin RO 27.5.1703 s. 141 (Stadz Capitein Anders Klinck, och Clemet Söderman, som i handellssman Petter Sundz stelle ähr antagen, emedan Sund som ähr bonde på landet, berättat sig eij hafwa tillfälle dett att upwachta, doch utfäste han, så frampt dett skulle skie någoth uppbråt, att icke des mindre infinna sig, och giöra all möijelig bijstånd), Helsingin RO 2.11.1703 (Ällsta Capit: Petter Sund beswärade sig öfwer Capitein Anders Klinck); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 6.2.1704 s. 19, Helsingin RO 3.12.1704 s. 150; KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 26.2.1706 s. 53 (Tullskrifwaren Carl Sund), Helsingin RO 15.8.1706 s. 198 (katso 4527); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 10.6.1707 s. 72 (Bårgaren Axell Willckman); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 28.1.1681 (... om dhe ordh Skepparen Gabriell Oloffsson skulle feldt om Jören Haal (katso 2303) och Petter Sundz Brudh Axell Mattssons dotter Kirstin), Helsingin KämnO 11.2.1681 (att Jören Hahl hadhe giordt ett Pasqvill om Axell Mattssons hustrus Syster dotter), Helsingin KämnO 30.10.1690 (Bårgaren Petter Sundh ... hans Sahl: Swärfader Axel Madtsson ... Sahl: Axel Matssons Änckia hust: Margeta Hindersdåtter), Helsingin KämnO 17.9.1691 (handelssman Petter Sundh ... Sundens Schwåger Axell Axellsson); KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 17.1.1699 s. 1 (Handellsmannen och Källare Arrendatoren Wähl:t Petter Sundh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 396 (mainitaan eräs yliopp. Sund); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #292; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 7. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1848G.

Doria gratulantti

Päivitetty 18.10.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Sund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4746>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.