Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Nils Helingius, myöhemmin (1698) Holmgren Nicolaus Petri, Nylandus 3895. Kotoisin Uudeltamaalta. Erotettu Viipurin lukiosta yhdessä Karl Jachaeniuksen ja Simon Beltheruksen kanssa 28.4.1691. Ylioppilas Turussa 1692/93 Helingius Nic. Petri Nyl _ 199. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.9.1702. — Vesilahden pitäjänapulainen 1702. Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1706, palveluksessa vielä 1709. † luult. Riiassa noin 1710.

Pso: ~1703 Kristina Wallenius tämän 1. avioliitossa († 1749).

Pson seur. aviomies: Akaan pitäjänapulainen Johan Wastenius 4808 (yo 1704, † 1758).

Appi: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707).

Kaima: ruukinsaarnaaja Nils Helsingius 3685a (yo noin 1690).

/ Identifiointi Helingius-Holmgren on epävarma, mutta todennäköisesti oikea. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 84a; KA mf. ES 1972 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 18.–19.3.1704 f. 245; KA mf. ES 1973 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 14.–15.6.1704 f. 337v, 349v (Baronen och Landzhöfdingen högwälborne H.r Gabriel Kurck 219 framkom och berättade, sig wähl hafwa fog och stoor Orsaak att begynna en Action emot Probstens och Kyrckioheerdens i Wesilax Sochn Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Josephi Wallenij Swär Son eller måg Coadiutoren dersammastädes H:r Niels Holmgreen för det owäsende han på Laucko Gårdh d: 20 och 21 Martij nästl: skall föröfwat, då han icke allenast skall sig myckit oanständigt så i Orden som elliest medelst des förhållade emot honom ställt, utan äfwen hans K: Fru Högwälborne Fru Beata Kagg, hwilcken då legat Siuk, medelst sine otillbörlige procedeurer förskräkt och förolämpat, Hwaröfwer högwälborne H:r Landzhöfdingen uthj det högwyrdige Dom Capitlet sig i förstonne beswärat, hwarifrån Saken blifwit Remitterad till Werdzlig Rätt, att uthj de måhl den competerar ransaka och dömma ... dy säger högwälborne H:r Landzhöfdingen sig hafwa låtit sin i så måtto förmehnte Rätt falla, hellst för H:r Nielses gambla och Hederliga Swärfars skull); KA mf. ES 1974 (nn 25) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 15.–16.10.1706 s. 1377; KA mf. ES 1975 (nn 26) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 8.–9.5.1707 s. 681; KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 23.–28.2.1691 f. 44v (Inspectorens [Laurentz Grönberg] Fullmechtige Mons: Petter Holmgreen); KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–20.2.1692 f. 15 (en attest af Skrifwaren på Cattila Petter Holmgreen); KA mf. ES 1811 (hh 14) Skuoritsan käräjät 22.–23.6.1697 s. 655 (een Zedell af [Sahl:] Petter Holmgreen underskrefwen dat:t Seesta d: 12 Julij 1690). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (1684. D:n 12 Septemb. om mårgonen, under Himelsteckn, Fiskarna, bleff min 660 lilla dotter född, d:n 18 christnat, aff h:r Joseph Kolckenio till Christina. Faddrar voro: Bef. Jeremias Steen, uthi wälb. h:r Ryttmästarens Gerhardt Fridirich Kuhlmans ställe, D:n Studiosus Baltazar Guvonius 3061, uthi Häradshöfdingens h:r Mårthen Looschiölds (katso 2867) ställe. Studiosus D:n Claudius Holstius 2822, uthi h:r Lieutenants Didrich Kuuhlmans ställe, Skrijfvaren Baltazar uthi h:r Häradshöfdingens Hendrich Davidssons U230 ställe. Skrijfvaren Samuel Wilckman (katso 8370) uthi h:r Befalningsmans Hans Burgmeisters ställe. Fadderskor voro: F. Beata Grijsbach. Kurisjerfvi Fruun. Fru Catharina Silfverbögell, Fru till Haudois. Jungfru Greta Looschiöldh och J. Anna Palm); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 174–183 (Nicolaus Hellingius); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 257 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #232; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #288. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 253; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1523 (1698, Nicolaus Holmgreen / Nylandus).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Holmgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3895>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.