Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Mårten Fattebuur Martinus Henrici, Viburgensis 84. Vht: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Henrik Fattebuur (Henricus Martini, yo mm. Rostockissa 8.1608, † 1647) ja N.N. (Lisbetha?). Ylioppilas Turussa sl. 1640 Ferbus‹¿› Mart. Henrici Vib _ 6. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Martinus Henrici Forbus. Ylioppilas Uppsalassa 18.5.1645 Martinus Henrici Fatebwr Viburgo Carelius, ex Academia Aboensi accessit. Oraatio Uppsalassa 21.5.1645. Oraatio Uppsalassa 14.12.1645. — Nevanlinnan kappalainen 1642. Novaburan kirkkoherra (saarnaaja?) 1644 (ehkä vuoteen 1653 asti? Kuitenkin ylioppilaana Uppsalassa 1645). Oli lyhyen aikaa virassa mm. Viipurin lukiossa, sitten Virolahden kirkkoherra 1656. † Virolahdella 1665.

Pso: ~1656 Maria Henriksdotter Hopp tämän 2. avioliitossa († 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #4; KA valtakunnanregistratuura 18.12.1662 f. 408 (Confirmation för Kyrkioherden vti Wederlax Socken, Herr Mårten Fathebur på ett litet hemman och en ödes Jord vnder Rosstienst ... han een tijd hafwer hållit Russtienst för ett litet hemman i bem:te Wederlax Socken och Kyrkioböhle, om 3/8 Skatt och Mantahl, och förmedelst des ringa ränta, Cronan deraff icke någon wijdare Rosstienst behörligen præstera kunde ... hafua updragit och förundt till omrördhe sin Russtienst erhållandhe een liten der när belegen ödes Jordh om 1/4 Skatt och 1/2 mantahl, som Måns Pedersson eller Biörn Biörnsson för detta schall hafua åbodt), 8.4.1663 f. 77 (Till Cam. för Kyrkioherden i Wirlax, Martino Henrici Fatebur oppå 50 D. S. M. till reesepenningar [här ifrån]); KA mf. ES 1813 (ii 1) Virolahden käräjät 22.–23.1.1658 f. 135v (Meddeltes Kyrckiohierden i Werulax Wällerdh Herr Mårthen Fathebuur den tredie Citation till fordom Befallningzman i Lapwässj häradh Henrich Påålsson Rafwonen), Virolahden käräjät 3.–4.9.1658 f. 171, Virolahden käräjät 17.–18.1.1659 f. 185v, Virolahden käräjät 3.–4.2.1660 f. 225v (Kyrckieheerden Her Mårthen Fatebur begiärade att Uptaga ett ödes Hemman â 1/2 Rök 1/4 Skatt, beläget i Kyrckieböhle, och fordom besutet af Hans Nielson), Virolahden käräjät 17.–18.1.1661 f. 266v, Virolahden käräjät 26.–27.8.1661 f. 279v, 280v (Förekommo dhe Båthöö boer och Kyrckieherdens Her Mårten Fateburs Fullmechtige Ericus Jonæ, Och begiärtte Uthslag Uthj deeras twistige saak, Ahngående Papinsaari Hålman ... Såsom och een Hustros till sina 100 åhr gammal, som ähnnu wedh sitt rätte och wisse förståndh och minne ähr, Brijtha Jörensdotter ben:dh, Anders Staffansons Hustro i Wiråjokj, een Präste dotter, neml:n Sahl: Her Jörens [Georgius Francisci], nästom för 100 Åhr sedhan Kyrckioheerde i Wirolax); KA mf. ES 1814 (ii 1) Virolahden käräjät 25.8.1663 f. 389 (Efter såsom Kyrckieheerden her Mårten Fatebur och hans Landtbonde hafwa igenom rätt wådh Eldh och Willdiurs Skadha mist 30 st: Nööth, 50 st: Får, 1 Ryttare häst, sampt een hoop Spanmåhl, tillijka medh andra hwssgerådz saaker; Altså hafwa hans åhörare af Wederlax Sochn dett låthet sigh behiörtte, och bewilliat them till oprättelse igen een Cappa Spanmåhl af hwar Gårdh), Virolahden käräjät 21.–22.1.1664 f. 430v (Tillstodh och bekände Kyrckieheerden her Mårten Fatebur sig wara skyldig till Köpmannen Herman Harjus i Wijborg opå dhe 203 D:r 9 öre, som hoos honom igenom Fullmechtigen fordras, Nembl:n 140 D:r Kop:r m:t); KA mf. ES 1814 (ii 2) Virolahden käräjät 15.–16.1.1666 f. 60 (Sedan framkom wäll:t Herman Harius ifrån Wiborgh Fullmächtighe Jören Henrichsson fordrandes af Sahl: Pastoris i Wirolax H:r Marthini Tetebärss enckia 203 D: K:m:t), Virolahden käräjät 16.–17.1.1668 f. 118v (Kyrkeheerdens H:r Martinj Fateburss arfwingar), 118v (Såsom Sal: Kyrckeheerdens och Proubstens wällärde H:r Ericj Jacobj Enckia, Hustru Maria Henderssdotter icke hafwer afwittrat sina barn för än hoon Uthj annat gifftermål medh sin seenare man H:r Mårten Fatebuur trädde, dy afsades att hoon på all den ägendoom effter be:te Sal: H:r Erich blefwen är, ett Eedzsworet Inventarium Upplägger ... och såssom Kyrckeheerden H:r Henrich Hoppius dem emot Kongl: stadga wijgdt hafwer, dy finner Rätten skäligt att han bööter effter Kongl: stadgas tridie punct 20 D:r S:r m:t), 119; KA mf. ES 1814 (ii 4) Virolahden käräjät 14.–15.3.1682 f. 102v (Förekom Leonhardt Pijk och kärde till sin Stiuf Swärfadher Rolof Haas, om sin hustrus Christina Fatebwrs, som endeste barnet är, Fädherne, effter som Haasen haar trädt i Gifftermål medh hennes Modher dygdesamme hustru Maria Hendrichzdotter Hopp, för än Arfet effter hennes Sahl: Fadher, fordom Kyrckioheerden i Wederlax Sahl: H:r Mårthen Fattebuur, war undan skifft ... och föruthan det, är een annan kull inne medh hennes första Man, fordom Kyrckioheerden Sahl: Wyrd: och Wäll:de H:r Erich Hermigier [Virolahden kirkkoherra Ericus Jacobi, katso U1222], 2 Sönner och 2 Döttrar som eij heller afwittrade ähre), Virolahden käräjät 1.–2.9.1682 f. 141v (Såssom Cronones Befallningzman Wälb:de Erich Böisman haf:r inrymbt Leonhardt Andersson Pijk ett Ödes hemm:n uthi Kyrckioböhle by om 1/3 Skatt Uthan röök af ålder, hwilket Cnut Matsson el:r Tilli Mattsson förr haar åbodt), Virolahden käräjät 5.–6.3.1683 f. 181v; KA mf. ES 1816 (ii 7) Virolahden käräjät 3.7.1691 f. 330 (Mons:r Leonhardt Pijk såsom Sahl: Rolof Haases Erfwinge inladhe Ryttmestarens Edel och Manhaftig Reinholdt Johan von Hagens skrift dat: Globbitz d: 2 10:br: 1680 des medelst Ryttmästaren tillståhr sig hafwa slutet een fullkombligh Liqvidation om deras alt ifrån 1664 förde handell blifwandes Ryttmestaren der på skyldig 373 Dal: Kopp:m:t), Virolahden käräjät 7.10.1692 f. 446v (Såsom Mons:r Leonhard Pijk icke kunde neka sig hafwa Ärft dess Stiuf Swär Fader Borgaren i Weckelax Sal: Rolof Hase, och Cappellan:n her i sochnen Wällärde H:r Hinrich Hoppe nu bewijste medh Hases Obligation ... att han låfwat för den Silf:r Kalken som uthur Kyrkian bårt kommit, betala 11 kannor fremste Wijn), Vehkalahden ja Kymin käräjät 3.–4.2.1693 f. 614 (Kiöpman ifrån Hamburg Roloff Haas); KA mf. ES 1816 (ii 9) Virolahden käräjät 27.–29.1.1694 f. 25v (Aldenstundh förr detta Rusthållaren Leenhart Pijk intet wille benöija sigh där medh, att hans Swåger Capelan H:r Hindrich Hoppius, bewiste medh hans broders Johan Pijkz i Nyen boende breef ell:r qvittens det han emottaget af Capelan den boskap som bem:te Lenhart Pijk för åhr sedan låtet föllia medh Capelan till Nyen, men nu igen fodrar); KA mf. ES 1817 (ii 11) Virolahden käräjät 18.1.1695 s. 67 (Rusthållaren Jöran Erichsson Mikonen läth nu första gångon Upbiuda det Rustningzhemmanet i Kyrckioböle som han har tillhandlat sigh för bördehemman af M:r Lenhart Pijk för 500 D:r Kopp:r M:t Uthwijsar som kiöpebrefwet af d: 24 Julii 1691 hwar widh intet skiedde något klander); KA mf. ES 1820 (ii 22) Virolahden käräjät 7.5.1701 s. 146 (Leonhart Pijk ifrån Nyenskantz); KA mf. ES 1833 (jj 3) Haaste 30.3.1643 f. 192v (M: Henricus Marthini propositus et pastor i Nyenskantz, Anthonius Bröijer till Wartiomäki, Hans Smidt och Johan Wogell sossom deras khäre hustroers Måls männ, katso 4266); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 15.–16.2.1681 s. 94 (Gudhfruchtige hustru Anna Fattenburg bewilliades Mätessmän på dess Odisputerlige giälldh, hooss någre här j Sochn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I), 3 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 25–26, 46, 47; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 107; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 1. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 391; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 570 (Heinricius Taulu 4, tässä esitetty Fatebur-Heinricius sukuyhteys on virheellinen); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #31; K. A. Ilmoniemi, Heinricius-suvun alkuperä. SSV 10 (1926) s. 247; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 674 (sotakollegion revisiosihteeri Henrik Henriksson Fattenborg, aatel. 1676 Lillieborg († 1684) oli luultavasti Mårten Fattebuurin veli); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #98; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1099.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Fattebuur. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=84>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.