Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Henrik Nucenius, myöhemmin (1654) Hasselroot ja lopulta (1680) Hassel Henricus Pauli, Alanus 949. Vht: Kumlingen nimismies Påvel Mattsson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1652/53 Nucenius Henr. Pauli Aland _ 47. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Henricus Pauli Nucenius Alanus. Respondentti 10.1654, pr. Eskil Petraeus U1. — Kumlingen kirkkoherran apulainen (1657), pappina siellä vielä 1661. Armovuodensaarnaaja Jomalassa 1669. Jomalan kappalainen 1670. † Jomalassa 1698.

Pso: 1:o 1657 Karin Andersdotter Mansnerus (elossa 1677); 2:o Ingeborg Nilsdotter Ring tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Karlstadin kappalainen Torbjörn Forsmannus 33 (yo 1640, † 1667).

Poika: Karjaan kirkkoherra Henrik Hassel 4016 (yo 1694, † 1736).

Lanko: sotilaspappi Måns Ringius 1023 (yo 1654).

Lanko: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Kaima: Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja Henrik Hasselgren 733 (yo 1649/50, † 1676).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140a; HYK ms., Bor. osak. matr. #69; KA mf. ES 3234 (Åland 6) Kumlingen käräjät 8.4.1657 f. 161v (Månss Andersson ifrån Björckö genom sin Fulmechtig Wäl:de H: Henrich Paulj kerde til sin broder Per Andersson ib:m), Saltvikin käräjät 20.8.1657 f. 173 (Framkallades Lisbeta Andersd:r i Rangzby som nest för wekne 13 April: haf:r födt barn, mz tillgrågan huem henne besuffwet hade? huar till hon swarade: H: Henrich Paulj pastoris wthi Kumblinge medhielpare, och skulle d: wara skedt d: 22 Julij 1656 hoos sin swåger H: Nielss Caplan i Saltwijk [Saltvikin kappalainen Nicolaus Hieronymi Hultenius], på samma tijdh pastor i Cumblinge war upreest till Saltwichz Prestegårdh, och mz honom förb:te H: Henrich; hertill nekade nu H: Henrich. Lisbeta stodh alt wedh sin bekennelse, sejandes, fast iag skall döö i samma stunden, så är lijk i den samme, och såsom i haf:r gjort mz edher, nu warande, hustru, så gjorde i medh mig. H: Nielss intyghade d: hon på ingen annan i sin swåra barnfödzla bekiendt haf:r än på H: Henrich. ... Lisbeta påminte honom [H: Henrich] ännu d: han hade frågat henne på Mag: Lilliewahns bröllop som stodh på Michaëlis dag, om hon hade mist sin Månadz tjdh? huilket han inth: kunde fråga wthan orsach. ... Detta Upsköts till nesta Ting), Saltvikin käräjät 12.2.1658 f. 186v, Saltvikin käräjät 12.5.1658 f. 136v (Lisbeta än altstadigt bekiendhe H: Henricum Paulj Comministrum i Kumblinge för samma barnfader), Tutkinta Saltvikissa 21.5.1658 f. 137v, Tutkinta Saltvikissa 20.10.1658 f. 165 (öf:r det Legersmåhl som Lisbet Anderssd:r /: nu warande Mårthen Målares i Kugböle hustru :/ hade beskylt H: Henricum Paulj Comministrum i Kumblinge före, huilken saak af det Ehrewyrdige Doom Capitulet j Åbo hijt till heredz tinget remitterat war); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Kumlingen käräjät 2.6.1664 f. 259 (Simon Jacobzson j Husöö tiltalte H: Henricum Pauli och hans Brodher Per Pålsson, om een Silfwerkedh, wägandhe 6½ lodh, som dheres framledne Fadher Påwel Matzson j Kumbl: hadhe bortapat, uthur sitt Tröyeskiörte, när han skulle låtha wägha kedhen j Stockholm); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Jomalan ja Lemlandin käräjät 26.1.1672 s. 38 (Hustru Ingrith j Swijby (katso 1400) tilstodh nu sigh hafwa Contraherat medh Wällärde H: Henrico Hasselroot, om hans giorde Tienst uthi hennes Nådhåhrs tijdh, om 4 Tunnor Rågh), Jomalan ja Lemlandin käräjät 23.7.1672 s. 99, 100 (Framkom Sacellanus j Jumala, Hederlighe och Wällärde H: Henricus Hasselroot, beklagandes, at dher uthj Soknen är inthet Ordinarie Capellansbohl, uthan dhet hemmanet som hans Antecessor åthnöth för Capellans bohl, war hans egit Skatthemman. Begärandes fördy Rättens attest om dhet hemmanets Beskaffenheet, dher han hafwer hafft sijn hemwist sedan han A:o 1670 Sacellaniam tilträdde. Och wardt fördy Nembden, om besagde hemmans, Nembligen framledne Olof Erikzsons effterlåtne hemmans j Dalkarby Tilstånde behörligen tilfrågadh? Hwilken dherom enhälleligen betygade: At opå Tompten wore huusen myckit förfallne ...); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Jomalan ja Lemlandin käräjät 12.2.1677, Jomalan ja Lemlandin käräjät 22.9.1677 (H. Henrici [Haselroots] hustru, h: Karin Andersdotter), Kumlingen käräjät 17.9.1677 (Framledne Länsmannes Påwel Matzsons Barn, fordrade af Erik Jönsson j Fisköö 1 Stuut à 3 åhr, til betallning för försträkte Penningar. Dheremoot exciperade Erik, at hans hustru Walborg, Gunnar Perssons dotter, hadhe inthet bekommit lösn för sitt fasta Fäderne af Påwel Matzsons hemman som effter skedd uthrekning tilförenne, war 6 1/7 al:r jord, eller 4 D: 19 öre K:m:t och för husen 4 D: 5 1/3 öre Kopp:m:t som gör tilsammans D: 8: 24 1/3 öre Kopp:m:t. Men H: Henricus Haselroot framwijste een Zedel, skrifwen Anno 1647 och medh Bomärken bewitnadh af framledne Erik Staffansson och Gudmund Olsson j Fisköö, at Erikz Fadher Jöns Erikzson, hadhe til sigh annammat för Gunnar Perssons Barns arf 11 Dal: Kopp:m:t, dher Walborg bör draga 1/3 ... H: Henrici Brodher Per Pålsson. Pöytäkirjaan sisältyvästä laskelmasta voidaan päätellä, että nimismiehen perintöä olivat jakamassa kaksi poikaa, kaksi tytärtä ja heidän äitinsä); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Jomalan käräjät 18.11.1680 (Capellanen i Jumala H: Henricus Hasel); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Jomalan käräjät 6.11.1685 s. 112 (hans W:tt H: Hindrich Hassell), Kumlingen käräjät 17.9.1686 s. 64 (katso 1297), Kumlingen käräjät 7.2.1688 (Sahl: Mag: Paul Jehronij arfwingar, katso 567), Jomalan käräjät 20.2.1688 (Tiltalade Comminister H:r Hindrich Hassell sine grannar i Dalkarby); KA mf. ES 3236 (Åland 10) Lemlandin käräjät 14.2.1693 (Comminister i Jummala H:r Hindrich Hassel ... des Stiuf Son Sal: H:r Sven Forsman 2744); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Jomalan käräjät 15.–16.8.1694 s. 84 (Såsom wedh förra tinget skall wara bewilliat een ägande Shyn Cappellan H: Henrich Hassels Börde Hem:n Dalckarby tillijka medh hans granne der sammestädes sampt dhe Swijby Boor emellan), Jomalan käräjät 19.–21.2.1695, Jomalan käräjät 29.–30.10.1695 (Jägmestaren Wälbet:de Carl Östling angaf in för Rätten, huru såsom Cappellan härsammastädes H:r Henrich Hassell skall nu j förledne Winttras nederhuggit een hooper Granar till Kalk weed och Brenna på Gränholms Allmeening, anhållandes nu att Rätten der om wijdare undersökia och ransaka wille), (Såsom det befinnes, att Crono bonden Erich Markusson j Swijby af berådt modh skall hafwa nu j förledne Junii Månad afskurit Cappellan H:r Henrich Hassells nootlijna, jembwähl och medh oanständige ord honom öfw:rfallit), Jomalan käräjät 30.–31.3.1696 (Cappellan H:r Henrich Hassell hwilcken åbor Ett Börde hem:n j Dalkarby ...ägande Syhn); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Jomalan käräjät 8.–9.2.1697, Jomalan käräjät 7.–8.9.1697 (Cappellanen härsammastädes Wördige och Wällärde H:r Hendrich Hassell framkom för Rätta och anhölt, att såsom han achtadt borttskicka sin Sohn Daniel Hendrichsson Hassell till sin des wijdare Försökning och framstegh på främmande Ortter och hoos wackert och förnämt Fålck försee sin Lycka, begiär och anhåller han det honom ett Laga Bewijs öfwer bem:te des Sohns här warande och förhållande förunnes och meddeles måtte, på det han des bryggare sin Tienst och Opwachtning å andre Ortter anbiuda och framtee kunde. Wardt fördenskull Tingzlaget och dhe nu här närwarande frågadt och tillspordt om denne Daniels förhållande här på Ortten, då dhe ehnhälleligen wiste Intyga och berätta, at han altijd warit een stille, fram, stadigh och nychter dräng, fördt ett reedligt och Gudfruchtigt Lefwerne, Så att honom billigt ett godt Lofordh eij förwägras kan, hwilcket så wijda till ett sanfärdigt Witnesbörd denne Daniel Hassel meddeles. Actum ut Supra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 64 (29.4.1657, D. Henricus i Kumblinge remitteres till heradt tingett för lägerssmåll mz D. Nicol. Jeronimi syster i Saltuik), 83, 103, 208, 229; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 266, 281, 293, 312, 328 (10.8.1659, Kumblinge. Dn Henricus Hassleroot, coadiutor), 330 (15.8.1659, Kumblinge. Dn Henricus Pauli Hassleroot), 345, 497. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 6, 14 (Henricus Petri Hassel, äfven Humblingus eller Hasselroth kallad); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2896R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2902R (1654, Henricus P. Hasselroot Alanus).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hassel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=949>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.