Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Henrik Hasselgren Henricus Petri, Alanus 733. * 1.5.1635. Vht: Finströmin kirkkoherra Petter Finströmensis (Petrus Birgeri, † 1652) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1649/50. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1649/50] Henricus Petri [Alandi.]. Oraatio 3.5.1657 Henricus Petri Hasselgreen Alanus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 11.9.1660. — Finströmin kirkkoherran (veljensä) apulainen 1660. Turun vt. kirkkoherra (1666). Komministeri Turussa (1670). Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja 1671–76, samalla tuomiokapitulin varanotaari 1673–76. Kirkonisäntä. † matkalla Sundissa 26.2.1676.

Pso: (jo 1669) Anna Andersdotter Sundius tämän 1. avioliitossa.

Veli: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Lanko: ylioppilas Henrik Sundius 1372 (yo 1659/60, † 1666).

Vävy: rykmentinpastori Fredrik Holstius 4170 (yo 1695, † 1710).

Kaima: Jomalan kappalainen Henrik Nucenius, myöh. Hassel 949 (yo 1652/53, † 1698).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #50; KA valtakunnanregistratuura 14.10.1675 f. 391 (Till Cammar Colleg. för Sysslomannen i Åboo Henrich Hesslegreen ... Wij hafwe i anseende till Sysslomannens widh Åboo Domkyrkia, Henrici Hässlegrehns fattigdomb och medellössheet, bewilliat honom den halfwa deelen, som honom för förledit åhr af hans löhn åtherstår ... hans framledne Broders, fordom Kiörkioheerdens i Finström på Åhlandh effterlåtne Barn), 14.10.1675 f. 393 (Till Biskopen i Åboo för Henrich Hesslegreen); KA mf. ES 1890 (ll 24) Tenholan käräjät 11.–14.2.1707 s. 185 (Tullner Wälbetrodde Lars Erling swarade å sine och des Stiuf- och Swär Moders dygdesamma Anna Sundias och Brodrens Mons: Carl Erlingz 3661 wegnar); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Finströmin käräjät 28.1.1662 f. 83v; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Finströmin käräjät 21.1.1669 f. 270v (dhet hadhe dhe också wijsat Coadjutori dher uthi Finström H: Henrico Hasselgreen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 2 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 22, (261); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 62 (11.4.1657, D. Henricus Finströmensis begerar stipendium); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 450–451 (7.9.1660, Henricus Petri Alanus Finströmensis), 455 (10.9.1660, Dn Henricus Petri Alanus), 468 (29.11.1660, Dn Henricus i Finström); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 403 (14.10.1675), 405; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 184 (18.3.1676, ‡ kyrckiowärden sahl. herr Hendrich Hasselgreen). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 34, 64; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 320; H. Impiwaara, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. Genos 12 (1941) s. 61; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2565D (1670, Dn. Henrico P. Hasselgreen/ in Ecclesiâ Aboensi Comministro meritissimo, Avunculo suo charissimo. Respondenttina oli sisarenpoika David Petrejus), 3785D; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 159; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1843H (‡), 1850, 3433H (1676, ‡, h:r Henrici Petri Hasselgreens, ... oeconomi widh Åbo doom-kyrckia); J. Pousar, Erling. Genos 74 (2003) s. 197 (ks. myös nootti 15).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hasselgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=733>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.