Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Gabriel Collenius Gabriel Andreæ, Satacundensis 956. Vht: Köyliön kirkkoherra Anders (Andreas Matthæi, † 1676) ja Elisabet Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Gabriel Collenius. | Pastor in Säkylä. Respondentti 2.1655, pr. Eskil Petraeus U1. — Sai 1661 luvan saarnata Karinaisten (Kyrön) kappelissa kun vakinaiset papit eivät sinne ehtineet. Säkylän vt. kirkkoherra (1663), vakinainen 1664. Oli jonkin aikaa pidätettynä virantoimituksesta juopottelun takia. † Säkylässä 1680.

Pso: 1:o (jo 1664) Brita Josefsdotter Melartopaeus († 1678); 2:o (jo 1679) Karin Bertilsdotter (elossa 1690).

Veli: ylioppilas Anders Collenius 957 (yo 1652/53).

Lanko: lainlukija Gabriel Melartopaeus 1020 (yo 1653/54, † 1686).

Lanko: apulaispappi Anders Herkelenius 1255 (yo 1658, † ~1669).

Lanko: Euran kappalainen Johan Laihiander 1868 (yo 1666/67, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #73; KA mf. ES 1922 (mm 6) Euran käräjät 14.–16.3.1649 f. 532 (Företrädde Kyrckieheerden i Kiulo Sochn Wällärde her Andreas Matthæi ... een trull Kona Maisa Kåpperska wedh Nampn i Kepoila, som alla betyga, at hon medh truldom och förgärningar omgååtz haffwer, skulle ändeligen tingz föras ... Sammalunda her Påffwell [Dominus Paulus Eufraensis Comminister] förklarade, det Kyrkieheerdens her Anders Antecessor framledne her Erich Francisci [Köyliön kirkkoherra Henricus Francisci, † 1639] igenom hennes förgärningh dödde. Myös 8.–10.4.1652 f. 366v–371v); KA mf. ES 1844 (kk 7) Euran käräjät 7.–8.7.1664 s. 279 (Vice Pastor i Säkylä H: Gabriel); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 28.–29.8.1684 f. 49 (För detta Kyrckioheerdens uthi Säkylä Sal. her Gabriel Collenij Son Christer Collenius, begiärade nu att Markus Henrichson ifrån Rihikoski lagligen måtte imponeras att åtherlefwerera een Sölfkanna med et Sölfstoop, som för Markuses Faders, förre Kyrckioheerdens wid Säkylä Sal. her Henrici Thomæ fordran af Sal. her Gabriel är Exeqvirat, hwilcken fordran Sonen Christer påståår att wara ehrlagdt och betalt, men Markus der till neekar berättandes ...); KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 27.–28.4.1674 f. 13v (Pastor i Säkylä Wällärde H:r Gabriel Andreæ gaff nu Rätten tilkänna som skall Befallningzmannen på Kiulå holm Wäl:t Nils Oloffsson Bark honom till sin heder och ähra hårdeligen angripit. Jatkuu 18.–20.7.1674 f. 45 Pastor uthi Säkylä Wällärde H:r Gabriel And: Collenius), Euran käräjät 26.–27.2.1678 s. 31, Euran käräjät 19.–20.6.1678 s. 67 (Emedan som Pastor i Säkylä Wällärde H:r Gabriel Collenius efter sin obligation af den 20 Junij 1677 ähn befinnes blifwa Skyldigh sin Antecessori D:no Henrico Thomæ nu straxt een och een half T:na Span:ll och nästkommande höst twå T:nor dömes han samma Span:ll honom att tillstella och betala, och förordnades Mårthen Erichsson i Canganpä till Mätesman), Euran käräjät 25.–26.11.1678 s. 105 (Emedan Kyrckieheerden i Pöytis Wällärde H:r Ambrosius Regælinus sigh nu intet instälte, som honom af det Wyrdige Doom Capitlet pålagdt wara skall, att bywåna som wehlbe:te Capitles Fullmechtige denne Rätten i saken emellan Pastoren i Säkylä Wällärde H:r Gabriel Andreæ och een deehl aff hans Församblingh, Ty kunde samme saaken nu eij heller företagas, oansedt att parterna sigh infunno), 117; KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 28.–29.4.1679 s. 51 (fordom Kyrckieheerdens Sahl: H:r Matthiæ Enckia hustro Elizabetha Johansdotter), Ylim. käräjät Säkylässä 22.–24.7.1679 s. 104 (Höltes det Wyrdige Doom Capitlets i Åbo Resolution, af d: 11 Septemb: 1678, till föllie Extraordinarie Häradz Tingh i Säkylä Cappelgeld, och Stoor Säkylä by, öfwer dhe beswär, som een deel af Församblingen i be:te Säkylä andragit emoot sin Kyrckieheerde H:r Gabriel Andreæ, och denne emoot een deehl af sine åhörare. Jutussa mainitaan myös Kyrckieheerdens Son Christiernus ja tämän äidinperintö at uthmätha hoos Pastoren H:r Gabriel Andreæ, hwadh han efter een richtigh liqvidation sin Son Christer Gabrielsson opå dess Mödernes Arff rätttmäteligen skyldigh befinnes. Tämä Krister Collenius oli sittemmin 1690-luvulla Turun pikkutullin päällysmies), Euran käräjät 17.–18.9.1679 s. 139 (Vice Pastoren i Säkylä H:r Henricus Thomæ); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 27.–28.9.1680 s. 81 (Hust: Carin Bertelsdotter i Säkylä inlade nu i Rätten det Wyrdige doom Capitletz remissorial d: 9 Sept: nästledne till detta Ting, om arf, efter hennes Sahl: man H: Gabriel Collenius, som hon med Coadjutoren H: Johan Laihiander 1868 är i twist om. Sammaledes inlade och H: Johan opå H: Gabriels barns wegnar beswär, emot Befal: Wäll:t Swen Rusk), Euran käräjät 28.–29.3.1681 s. 153 (af Sahl: H:r Gabriels barns Förmyndare H:r Johan Laihiandro), 161; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 3.–5.10.1682 f. 178 (Fordom Pastoris i Säkylä Sahl: H:r Gabriel Collenij Enk:a hust: Carin Bertelsdotter, och Coadjutoren Wällärde H: Johan Laihiander huilckas twist om åthskilliga fordringar af hwar andra, uthaf hans höghwyrd:t H: Biskopen d: 28 Martij nästledne, till denne Rätten att afhielpas skuten är); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Loimaan käräjät 18.–20.2.1685 f. 22 (Förekom fordom Pastoris uthi Säckylä H:r Henrici Thomæ hustru Elisabeth Henrichzdotter och gaf tillkenna, huru at Sahl: Pastor i Säckylä H:r Gabriel Collenius, hafwer till bem:te hennes Man pantsatt een Sölfkanna för 13 ½ T:r skarpsädh. Jutun käsittely jatkuu Euran käräjillä 11.–13.10.1686), Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 33v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 11.–13.10.1686 f. 920v (Besökiaren Christer Collenius insinuerade högl: K: Håffrättz d: 6 Febr: 1685 Daterade Resolution hwar utinnan saaken angående een förpantat Sölfwerkanna); KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 8.–11.2.1687 s. 103; KA mf. ES 1927 (mm 16) Euran käräjät 3.–7.3.1688 s. 160 (Fordom Kyrckioheerdens uti Säkylä Sahl: H:r Gabriel Collenij Änckia, hust: Karin Bertillsdotter beswärade sig hafwa förmedelst tiufwar bortmist 16 K:r öhl sidstledne Juhlhelg, hållandes Gabriel Simonsson ibid:m derföre misstänckt); KA mf. ES 1928 (mm 20) Euran käräjät 13.–15.2.1690 s. 131 (Skräddare Gesällen Anders Gabriellsson ifrån Åbo, kärde till sin Swåger och uthaf Consistorio förordnade Förmyndare Cappellanen wällärde H:r Johan Laihiander, om dess faders Kyrckioheerdens i Säkylä Sahl: H:r Gabrielis Andreæ qwarlåtenskap, som han om händer bekommit ... Andersses Broder Christer Collenius ... bem: Barns Stiuff Moder hustru Karin Bertillsdotter), Euran käräjät 24.–27.5.1690 s. 248 (Kyrckioheerdens i Säkylä Sahl: H:r Gabrielis Collenij Änckia hustru Karin Bertils dotter); KA mf. ES 1929 (mm 22) Euran käräjät 3.–4.6.1692 s. 192 (hoos Skräddaren Anders Colenium); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 94 (Beswerade sigh wällärde Dns: Gabriel Andreæ öfwer Sigfredh Hendersson i Lieso, Såsom shall han eij wilia fullgöra häredzdoomen af den 15 Apr: 1659 emillan dem afsagdan, om några Tunnor Spanmåhl, Uthan ifrån den ene tijden till den andra Uppehåller, gifwandes honom allenast Skamblige ord, dy begierade till sin Rätt ähn wijdare förhulpen blifwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 591, 592, 596; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 74 passim (isä), 104, 145, 153–154; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 378, 401, 526; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #73. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 229; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2895R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2901R (Gabriel Andreae Collinius).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Collenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=956>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.