Helsingin yliopisto

Tiedot

(1653) Henrik Elosinius Henricus Matthiæ, Nylandus 972. Vht (Byman 1977): talollinen Nummen Oittilassa Matts Larsson ja N.N. Respondentti Turussa 3.7.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Kotisaarnaaja ("saligh Wålskens präst", 1658), nähtävästi Turussa. Lähti Tallinnaan 1658. Äksin (saks. Ecks) vt. kirkkoherra Virossa 1660. Pappi Võnnussa (saks. Wendau) 1663. Oleskeli sittemmin Turun hiippakunnassa, sai kantaa Paraisten ja Kaarinan teinirahoja 1669–70. Armovuodensaarnaaja Inkoossa 1671. Tallinnan virol.-suom. tuomiokirkkoseurak. kirkkoherra 1675. † Tallinnassa 1685. Naimisissa (1674).

/ Sukulaisia mainitaan 1658 asuneen Tallinnassa. Tämän poikia oli arvattavasti narvalainen kultaseppäkisälli (1692) Johann Heinrich Elosenius. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 22.2.1665[1666] f. 343 (Recommendation till Biskoppen i Refle för fordom Pastoren uthi Ecks i Lijfflandh Henrico Elosinio, att blifwa Pastor wedh Finske Församlingen i Refle Förstadh), 22.2.1666 f. 344 (Till Cam. Colleg. om prestmannen Henrico Elosinio at åthniutha 60 D. S. M:t sigh till hielp at kiöpä böcker före, effter han i senaste Ryske Kriget en stoor olägenheet lijdit hafwer), 8.4.1673 f. 37 (Remiss till Biskopen i Åbo för ehn Caplan ... hurusåsom Grefwe Gustaff Leijonhufwudh, hafwer Oss underdånigst ingifwit, at een Prästman H. Andreas Stoolfoot 828, är emooth hans willia satter till Caplan i hans Grefskapp uthi Ingå Sochn, och dhen han dijt ärnade Hinricus Elosinius blefwin derifrån hindrader, anhållandes vnderdånigst att denne wedh Capelans tiänsten erhållas må), 2.1.1675 f. 1 (Till Biskoppen i Refwell för H:r Hindrich Elosinius, att blifwa Pastor widh Finske Församblingen dher sammastädes), 21.2.1688 f. 97 (Confirmation på Pastoris tiensten wid Finska Församblingen i Reval för H. Nic. Indræo 2691 uti [den afledne Pastoris] H. Hind. Elosinij stelle); KA mf. ES 1882 (ll 5) Inkoon käräjät 18.6.1672 f. 52 (Alldenstundh hederlige och Wällärde H:r Henricus Elosenius intygar, dhet Brijtha Jacobzdotter Klockarens Johan Simonsons Pijga är under Echtenskapz Lofwen och till säijelsse besofwen af Sahl: Kyrkioherdens drengh Jöran ben:dh), Karjaan käräjät 19.–20.6.1672 f. 57v (Henricus Elosenius); KA mf. ES 1882 (ll 6) Inkoon käräjät 13.1.1674 f. 4v (Hederlige och Wällärde H:r Henricus Elosenius begiäradhe det protocolleras att han nu andra gången haf:r låtit stemma Preste Änkian hust. Häbla Madtzdotter angåendhe den löhn hon honom tillsagdt för det han hennes Nådhe Åhr Predijkat haf:r, och hon icke Comparerat), Inkoon käräjät 20.6.1674 f. 34 (Efter såssom förra Pastoris Sahl: H:r Johannis Krokij 432 Efterlåtne Änkia dygdesamme hust: Häbla Mattzdotter hafwer medh hederlige och wällärde H:r Henricus Elosinio således Contraberat att hon för Nådeåretz Predijkandhe gifwa skulle Etthundrade och Fyratijo dal:r Kop: M:t och ett Slachtenööt, som siälfwa Contractet Dat: d: 19 Septemb: 1671 detta i Bookstafwen klarl: innehåller och exprimerar. 2:o Hafwer Henrich Nådeåhret heelt uth Predijkat ifrån Midsommaren 1671 till Midsommaren 1672 som bådhe Nämbden eenhälleligen intygar, och af hust: Häbla Matzdotters inlagde rächning klarl: är at see. 3:o ... Hwarföre dömes Sahl: Pastoris H:r Johannis Korkij efterlåtne Änkia dygdesamme hust: Häbla Mattzdotter at betala till H:r Hindrich Elosinium dhe resterande Trettijo Siu D:r 5 ö: K:m:t så och ett Slachtnööt så gått som 10 D:r K:m:t efter Nämbdens Sluuth. I lijka motto skall dygdesamme hust: Häbla Mattzdotter betala till H:r Hindrichz hustru för 4 Mössor, 2 Kiortlar, ett p:r Pålniske wantar, en Tafftes Bindell och en för bättradh Crona, hwilket alt H:r Hindrichz Hustru deels af Nyio giordt, dels och elliest reparerat och förbättrat haf:r, Femb D:r 12 ö: K:m:t. Moot detta Sluuth Appellerade Änkians Son Matthias Krokius i rättan tijdh under Lagmannen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 371; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 157 (5.4.1658); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 359 (8.4.1673); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #46; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 152 (1669:II), 153 (1670:I), 154 (1670:II). — H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 81; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 60; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 139; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2852R; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #422; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 4 #422; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3021R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Elosinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=972>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.