Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1644 Johan Trosander, myöhemmin Krook (myös Crochius ja Krokius) Johannes Georgii, Sudermannus 432. Vht mahdollisesti: Trosan maaseurakunnan vuonna 1631 erotettu kirkkoherra Georg (Georgius Germundi) ja N.N. Johansdotter. Heillä ainakin oli poika Johannes Georgii, joka Strängnäsin lukioon 1629. Johan Krokius kertoo tuomiokapitulissa 1657 olevansa syntynyt Ruotsissa, mutta vanhempiensa asuneen sittemmin Suomessa. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Trosander Joh. Georgii Suderm _ 23. Stipendianomus 24.11.1647. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Erik Krusen rykm.) rykmentinpastori 1651. Inkoon kirkkoherra 1657. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1660. † Inkoossa 1671.

Pso: Hebla Mattsdotter († 1697).

Poika: Inkoon kirkkoherra Matias Krook 2161 (yo 1671/72, † 1692).

Vävy: Karjaan kirkkoherra Johan Alftanus 2925 (yo 1681, † 1721).

Vävy: Seilin hospitaalinsaarnaaja Harald Alftan 3656 (yo 1690, † 1733).

Kaima: Johan Krook 431 (yo 1644).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.11.1647); KA mf. ES 1881 (ll 3) Ylim. käräjät Inkoossa 16.3.1663 f. 21 (Wyrdige och Wällärde Kyrkieherden H: Johannes Krokius); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tutkinta Inkoossa 16.5.1670 f. 42v (om Prästegårdz Stugu byggningh som Kyrckioherden Wällerdhe H:r Johannes Krokius och allmogen een tijdh hafwa warit twistige om), Inkoon ja Karjaan käräjät 9.–11.6.1670 f. 54 (Kyrckiobyggningen), 60v (Emedan Kyrckioheerden Wördighe och Wällerde H:r Johannes Krook sigh öfwer dett Öölsälljande och Krögerij beswärar som föröfwes på Kyrckiobackan om Söndagarna), Inkoon ja Karjaan käräjät 9.–12.9.1670 f. 70 (Johan Krookius); KA mf. ES 1882 (ll 6) Inkoon käräjät 20.6.1674 f. 34 (Efter såssom förra Pastoris Sahl: H:r Johannis Krokij Efterlåtne Änkia dygdesamme hust: Häbla Mattzdotter hafwer medh hederlige och wällärde H:r Henricus Elosinio 972 således Contraberat att hon för Nådeåretz Predijkandhe gifwa skulle Etthundrade och Fyratijo dal:r Kop: M:t och ett Slachtenööt, som siälfwa Contractet Dat: d: 19 Septemb: 1671 detta i Bookstafwen klarl: innehåller och exprimerar), Inkoon käräjät 14.–15.6.1675 s. 100 (1672 samma åhr om Wåhren inrymbde fordom pastoris uthi Ingo Sal: H:r Johannis Krookz efterlåtne Enckia uthi ett H:s Hög Grefl: N:s Hemman i Ingo Skähr, Barö be:dh det han Erich [Andersson] tillförenne åbodt hafwer, hwillket henne af H:s Hög Grefl: Excell:s är efterlåtit att bebo och innehafwa, så länge hon alle der af åhrlige gående uthskyllder richtigdt betala kunde); KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 14.3.1693 s. 101 (Sahl: H:r Anders Ståhlfootz 828 Arfvingar eller i des wegnar Cappellanen uthi Ingo Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Wendalius, giorde ansöökningh om 112 D: Kopp:r m:t Rest af Sahl. Kyrkioheerdens H:r Johan Krookz E:a för det bem:e Ståhlfoot Predikat nådåhret för henne, och förmeente fuller deremooth hennes Swär Son Predikanten under Cavalleriet H:r Johan Allftanus å hennes wegnar, det allaredo wara öfwer 20 åhr som uppå een sådan fordran intet är tahlt ... men H:r Jacob producerade nu Contracter d: 19 Januarij 1673 och 19 Januarij 1674 emellan bem:e Kyrkioheerde Enckia hustru Hebla Matz dotter och Ståhlfooten Uprättade, hwarigenom hoon uthfäster till honom betahla för twenne Nådeåhrs Predikningar Nembl:n ifrån d: 1 Maij 1672 till dito 1674 140 D: Kopp:r m:t åhrl:n sampt ett Slacht nööt); KA mf. ES 1888 (ll 17) Inkoon käräjät 13.–14.6.1700 s. 339 (Arrendatoren å Hoffgårdens Frälse Säterij Zachris Krook); KA mf. ES 1891 (ll 25) Karjaan käräjät 31.10.–2.11.1708 s. 928 (Kyrckoherden H:r Johan Alftanus ... des Swågers Arendatorens Zachris Krookz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V), 36 (VIII), 479 (Tillägg och rättelser. VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (IV), 8 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 303, 311–312, 343; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 1, 35 (19.1.1657, iagh är föd i Swärie doch hafr iagh warit här en god tid i landett och mina föräldrar bodt här), 37–38, 49, 57, 63; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 377, 394, 395–396; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 174. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 371; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #935D, 2853D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 189.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=432>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.