Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Erik Favorinus Ericus Gregorii, Piikensis 992. Vht: Hattulan kirkkoherra Grels Favorinus (Gregorius Matthiæ, † 1660) ja Alisa Jakobsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1653 [Favorinus] Ericus Gregorii Pikens _ 49. Stipendianomus 6.12.1654. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1659 – sl. 1660. — Turun katedraalikoulun (vt.?) ylin kollega 1672. Turun akatemian varasihteeri s.v. Paimion kappalainen noin 1674. Hämeenlinnan pedagogion rehtori 1676–88, samalla Hämeenlinnan kirkkoherra 1676, erotettu 1695. Palautettu pappisvirkaan 1697. Lopen kirkkoherra 1701, erotettu 1710. † Lopella 1712.

Pso: 1:o Susanna Skilling; 2:o Maria Dreilich.

Veli: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Pojanpojan poika: Mäntyharjun kappalainen Anders Konrad Favorin 8273 (yo 1760/61, † 1796).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (6.12.1654); KA valtakunnanregistratuura 5.10.1695 f. 563 (Kiörkioheerde fullmacht för H. Gabriel Röökman 2233 uti Tawastehuus och Åboo Stifft ... Kiörkioherde Embetet i Tafwastehuus och Åbo Stifft, genom den förre Kiörkioherdens Erici Favorini begångne swåre förseelser och Consistorij der öfwer fälte doom, är blefwet Vacant och ledigt); KA mf. ES 1754 (cc 23) Paimion käräjät 26.9.1696 s. 158 (Wällärde H:r Erich Favorinus i Saris); KA mf. ES 1881 (ll 3) Janakkalan käräjät 20.–21.1.1665 f. 7 (Företredde Leutenanten Erich Thomasson ifron Hattula Sochn och Rachkoila by, klageligen tilkenna gifuandes, huru den Excess och wåldzgerningh i Nestförledne Natt, är af een Student, Ericus Favorinus wedh Nampn, uthi hans hwss weder farit och föröfuat ... Och medan detta Ährandh egentligen lyder Under Academiæ Consistorium, ty blifuer och saaken der hen först framskutet); KA mf. ES 1884 (ll 7) Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät 2.–3.6.1684 f. 54; KA mf. ES 1884 (ll 8) Hattulan ym. käräjät 1.–2.6.1685 f. 69 (Mölnaren Tomass Markusson icke comparerat Kyrkhern H:r Erich Favorino om tiufnadh, och Jacob Larsson besökars för Slagzmåhl och rån till Swars effter Dawid Johanssons stembning); KA mf. ES 1889 (ll 19) Lopen käräjät 2.–3.10.1702 s. 348; KA mf. ES 1889 (ll 20) Lopen käräjät 18.6.1703 s. 383 (Emedan effter Huuse Syns instrumentet af d: 3 Septemb: 1701 Skorstenarne uthi Säthes Bagar och Biskopz Stugorne i Loppis Prästegård, warit så förfallne då nu warande Kyrckioherde H:r Erich Favorinus dijt kommit, att dhe bordt Uprettas, Klistras och Repareras, men han klagar det eij ännu blefwet effterkommit, utan dhe äre nu mera heelt nederfallne); KA mf. ES 1889 (ll 21) Lopen käräjät 8.–9.1.1704 s. 6; KA mf. ES 1889 (ll 21) Lopen käräjät 23.6.1704 s. 337 (Kyrckioherdskan hustru Maria Dreilich med hennes Man Kyrckioherden H:r Erich Favorinus klagade, att Wälb. Fru Anna Magdalena Knorring och hennes dotter Catharina Elisabeth Brinck, för några weckor sedan öfwerfallet Kyrckioherdskan och hennes Sona hustru Elisabeth Henrichzdotter, med Skiälls ord och tillmählan), 339 (Jacob Kurki nästledit åhr, Kyrckioherden och des hustru Owitterligen öfwertahlt och Förledt Kyrkioherdens Son Ernest till Knecht för merbem: Kurki och des Rotha ... des andra Son Conradt), Lopen käräjät 23.–24.9.1704 s. 358; KA mf. ES 1890 (ll 22) Lopen käräjät 30.6.–1.7.1705 s. 529 (Kyrkioherdskan dygdesamma hustru Maria Dreilich ... hennes Son Frederick Favorin), Lopen käräjät 22.–23.9.1705 s. 557–570; KA mf. ES 1891 (ll 26) Lopen käräjät 1.–2.10.1709 s. 415; KA mf. ES 1892 (ll 26) Lopen ylim. käräjät 14.–18.12.1709 s. 643–697 (huru som Kyrckoherden i Loppis H: Ericus Favorinus, skall åter uti sitt förra owäsende med slagzmåhl och annan oskickeligheet, wara förfallen, derföre Wählbem:te Consistor: anhållet, att han måtte Lagl: tilltahlas och afstraffas); KA mf. ES 1784 (ee 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 19.–20.10.1665 f. 783v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV), 481 (Tillägg och rättelser. XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595 (19.4.1654, "Ericus Georgii Favorinus"); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 16, 27–29, 120, 187–188, 202, 203, 243, 244, 258 (23.1.1661, M. Justander begärte loff på 14 dagars tijdh at reesa till Hattula på begrafning ‹kyseessä nähtävästi tämän isän hautajaiset›), 468; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 57, 69, 257, 267, 337, 340, 342–343, 387–390, 406; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 84, 91, 118, 122, 126, 136, 178, 203–204, 207, 208–209, 210, 210–211 (15.7.1674, relegeres till tu åhr), 216, 219, 220, 224, 233, 243, 306–307, 309, 311–312; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 501, 503; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (27), 131–132; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 422; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 428 (5.9.1695). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 88, 332, 353, 437; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 266, 280; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #829, 1034.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Favorinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=992>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.