Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Gabriel Röökman Gabriel Johannis, Vånåensis 2233. Vht: Vanajan kirkkoherra Johan Röökman 62 (yo 1640, † 1679) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1672/73 Rökman Gabr. Johannis _ 110. Vihitty papiksi noin 1678. — Vanajan kappalainen (1682), hoiti virkaa aluksi edeltäjänsä sijaisena. Turun läänin jalkaväkirykmentin (Hans Henr. Rehbinderin rykm.) rykmentinpastori 1692. Hämeenlinnan kirkkoherra 1695. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1697. † Strandbergin mukaan 1699. ‡ Vanajassa 30.9.1700.

Pso: 1:o ~1682 Maria Alftan († 1695); 2:o ~1696 Anna Florinus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Kosken Hl. kappalainen Jöran Pahlman 4169 (yo 1695, † 1723).

Appi: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Appi: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; KA valtakunnanregistratuura 9.11.1692 f. 622 (Regements Predikants Fullmackt för Gabr. Röökman ... såsom förmedelst Mårten Rivelij 2448 befordran till Malax Pastorat, Regements Predikants beställningen under Wårt Åbo Lähns infanterie Regemente kommer at blifwa ledigh, ock hoos oss till dess ersättiande underdånigst nämbnes och föreslås Capellanen i Wånå Sochn, wällärde Gabriel Röökman), 5.10.1695 f. 563 (Kiörkioheerde fullmacht för H. Gabriel Röökman uti Tawastehuus och Åboo Stifft ... Kiörkioherde Embetet i Tafwastehuus och Åbo Stifft, genom den förre Kiörkioherdens Erici Favorini 992 begångne swåre förseelser och Consistorij der öfwer fälte doom, är blefwet Vacant och ledigt ... öfwer 16 åhrs tijd warit wid det helige Prädikoembetet), 23.6.1700 f. 299 (Kyrckioherde Fullmakt, för H:r Gabriel Willman 2880, wid Tafwastehus Stad och Slått ... Kyrckioherde Embete wid Tafwastehus Stad och Slått medelst H:r Gabriel Röökmans dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1884 (ll 7) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 1.–3.10.1683 f. 131v (Capellanen uti Wono H: Gabriel Rökman beklagadhe sigh öfwer Hattamala bor at dhe intet opgärda sina Gärdzlegårdar, utan låta sina swijn och kalfwar upäta Åkern och brådden), Hattulan ym. käräjät 14.–15.1.1684 f. 1 (Första gångon oplystes Hattamala Sigfredh Jacobssons hemmans bördzrätt, hwilket Capellanen Wällärdhe H:r Gabriel Rökman för 200 D:r Silfwermynt sigh tillhandlat som Kiöpebrefwet af d: 13. Novembris Anno 1683. uthwijsar; då framstegh Borgarn Erich Matsson Fribytare, och sadhe sigh wela inbörda hemmanet förmedelst slecht liniens skuldh, effter han är Simon Erssons slächt, som för detta hemmanet åht Sigfredh försåld ... dömes Erich Matssons klander skälelöös och uplysningen att valera); KA mf. ES 1884 (ll 8) Hattulan ym. käräjät 23.2.1685 f. 2v (Caplanen i Wåno Wyrdigh och wällärdhe H:r Gabriel Rökman inladhe een Häredz dom af d: 4 Octob: 1673: der dhe Kangantaka boor begärte dilation emoot dhe Hattamala boor, låfwandes skaffa skiähl, begärandes nu uthslagh i saaken), Hattulan ym. käräjät 1.–2.9.1685 f. 112 (Hustro Walborgh Jacobzdotter i Wuorentaka, beswäradhe sigh öfwer Capellanen uti Wåno Wällärdhe H:r Gabriel Rökman, för dhedh han skall widh köpetz sluuth medh Sigfredh Jacobsson i Tafwasthuus, af d: 13 Novemb: 1683, om ett Ryttare hemman i Hattamala, försäkrat hennes man Simon Ersson, att få niuta 2. st. Tegar, uthi samma bohl Åker), Rengon, Vanajan ja Mäskälän käräjät 3.–4.8.1688 f. 152v, Vanajan, Rengon ja Mäskälän käräjät 30.–31.10.1688 f. 245 (Hattamala); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Hämeenlinnan RO 17.–18.10.1699 f. 614 (Kirkkoherra Gabriel Röökman mainitaan elossa ja läsnäolevana oikeuden istunnossa); KA mf. ES 1722 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.10.1683 s. 245 (Oplystes ett Ryttarehemman i Hauho Kyrckeby (vertaa 43) som Capelan i Wåhno H:r Gabriel Röökman förleden d: 27 hafwer försåldt til en ben:d Lars Jörensson för 300 D:r Kåpp:r M:tt och sådant nu förste gångon. Myös (bb 11) 17.–18.3.1684 s. 58); KA mf. ES 1724 (bb 14) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 25.–27.2.1693 s. 151 (Ehuruwehl Hendrich Jacobsson i Hattelmala prætenderar undan Capelanens i Wåhno H:r Gabriel Röökmans Rusthåld dersammastädes ett ljtet stycke Engh); KA mf. ES 1724 (bb 15) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 12.–13.3.1694 s. 137; KA mf. ES 1725 (bb 17) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 26.–27.3.1696 s. 125 (Det påstår fuller enstendigt Pastor Regiminis H:r Gabriel Röökman hafwa betalt till Sahl: Hendrich Ersson i Kangantaka dhe 14 D: Kopp:r m:t som des änckia Walbor Jacobsdotter af honom på ett Bördehemmans kiöp säger ännu restera); KA mf. ES 1726 (bb 20) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 3.–4.12.1700 s. 536 (Det anförde Opbördzman Wälbet:de Gabriel Alftanus, hurulunda Sahl: Kyrckioheerden H:r Gabriel Röökman medh sin förra hustru aflat någre barn; Men som dheras stiufmoder efter det han rååkat i Enckieståndh intet draar den försårg om barnens opfostran, som henne åligger, uthan fast heller een dhel af qwarlåtenskapen allaredan förskingrat, så war bem:te Alftanii begäran, hwilken är dhe omyndiges Moorbroder, att kunna fåå laga skiffte i Sahl: Kyrckioheerden Röökmans Rusthåldh, utj Hatamala och Wono S:n, som honom här medh eij kunde förwägras; uthan bewillies här medh till laga dhelning, som af underskrefne med någre af Nembden skall wedh tillfälle förrättas), 537 (ett breef till Sahl: Kyrckioheerden Röökmans Enckia dygdesamme hustru Anna Florina af d: 1 Aug: sidstl:); KA mf. ES 1726 (bb 22) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 10.–11.3.1702 s. 86 (Opwijsandes Erfwingarne af förra Kullan een Cautions skrifft af den 18 Febr: innewarande Åhr under Kyrckioheerdens i Pälkänä H:r Math: Lignipæi och Cappelans der sammastädes H: O: Castrenii nampn ... Enckian Madam Anna Florina framhafft å sin sijda nu för Rätta fölljande löfftesmän Majoren Wälb: Anders Lilliebrun, Kyrckioheerden i Wono Ehrewyrdige Mag: Johan Teeth, och Cappelan der sammastädes H:r Axell Paccalenius); KA mf. ES 1729 (bb 30) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 3.–4.11.1710 f. 124v (Madam Anna Florina hwilken lijkmätigt Kongl: Maij:tz allernådigste Kyrckiolaag will afwittra sitt barn med sahl: Kyrckioherden Gabriel Röökman sammanaflat, Erich wed nampn ... så att hon obehindrat för eftersatt afwittring fåår träda i gifte med sin Fästeman H:r Jören Pahlman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 142 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 381, 387, 419–420, 426–427, 428, 449, 450–451; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 429 (5.9.1695). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 329, 332; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Pousar, 1600-talssläkten Röökman. Släkt och hävd 2001 s. 191.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Röökman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2233>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.