Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 24.1.1641 Staffan Keukoinen Stephanus Æschilli, Ulensis U106. Vht: oululainen kauppias Eskil Persson Keukoinen ja luultavasti Valborg. Ylioppilas Uppsalassa 24.1.1641 Stephanus Eschilli Ulensis. — Hailuodon pitäjänkirjuri lyhyen aikaa, vuoteen 1666 asti. Oulun kaupunginkirjuri. Raatimies. Varapormestari. ‡ Oulussa 29.10.1682.

Pso: Brita Sigfridsdotter (jäi leskeksi).

Sisarenpoika: Kemin ent. kappalainen Lars Limingius 3129 (yo 1684).

Lanko: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698).

Lanko: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Viittauksia: KA mf. ES 2028 (rr 5) Iin käräjät 18.–19.7.1642 f. 128v (Eskill Käukonen i Uhlå käradhe till Ländzmannen Sigfredh Mårthensson åm 61½ D:rs giälldh, huilket Saligh Peckola Påfuell /: huilkes hemman Ländzmannen hafuer :/ skole Keukonen skylligh blifuitt), 129, 130, Oulun ja Hailuodon käräjät 27.2.1643 f. 207 (Eskill Peersson Keukoinen i Uhlå Stadh), Saloisten käräjät 24.7.1643 f. 225 (Carll Knutzon Bårgare i gambla Carleby gaffz ouildåge män at Ransaka åm Eskill Keukoinens Uthestående geldh hooss allmogen härsammastädz såm Carll genom sijn hustros arffz rätt bekommit haffuer); KA mf. ES 2028 (rr 6) Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.2.1648 f. 296 (Eskill Keukoinen i Ulå huilken för sijn geldh hafuer hafft Nykyrilä hemman om ½ Skatt i Underpantt, Updrager och Uplåter det nu rätte arffuingen och Sånen i gården Hans Ollsson Nykyrinen at inlösa, effter som han seger sigh wilia betala Eskill hwadh han rättmäteligen hafuer at fordra); KA mf. ES 2029 (rr 7) Limingan käräjät 2.–3.8.1652 f. 519v (Dom:us Gabrill Isaacj 516 inlade en Räkningh der hans Swärfader Eskijll Kaukoinen gör Hindrich Haloinen Skyldigh 134 D:K:M: Fodrandes nu af Haloinen des Betalningh; han förebär sigh något Lefuererat der opå till Käukoinens Son Stephen, men emädan dät ähr skett förutan Gubbens Comiss dy afsades at han Contenterer Käukoinen eller den samma som han sin gäldh hafuer Opdragit Och sökier Stephen der han Något wtan Comiss af honom hafuer upburit); KA mf. ES 2030 (rr 10) Oulun käräjät 14.2.1657 f. 104v (Jacob Trumbell protesteradhe upå dett Hemmaneth som Staffan Keukoinen till sin gäldz affbetallningh såsom till undherpant hafft haffwer Nämbl: Tombiru Maa); KA mf. ES 2031 (rr 11) Oulun käräjät 14.6.1661 f. 36 (Eskill Keukoinen på Bårgerskapetz wegna inlade fordom dråttningh Christines Staden medhdehlte resolution aff den 31 Decemb: 1647 om Fiskie uthi Kåskela ström och dess strandh), 13.7.1663 f. 274 (H:r Erich Sigfridi 411 angaf Simon Sälle att han skall förhålla ett gammalt bref, hans moder tillhörigdt, på några ägor under Somela hemmanedt, huar till Simon Swarade sig intet hafwa tagidt någodt breff ifrå H:r Erich, uthan af Stefan Keukoin H:r Erichz Swåger Altså kunde han H:r Erich intet någodt bref tillställa, uthan huar sökie sin fånges man, sades för den skull H:r Erich att han söker Stafan Keukoinen her om som brefwen af hans Moder tagidt hafwer), Limingan käräjät 14.–18.7.1664 f. 444v (Staffan Eskilsson i Uhlo opå Carll Launoinens wägnar), Hailuodon vapaaherrakunnan käräjät 16.2.1666 f. 868 (Alldenstundh arrendat: Wäl:t Anders Jöransson föreber den nu warande Sochneskrifwaren Staffan Keukoin wara försumlig uti sitt embete, så att han af honom enär det behöfwes, huarken förmedlingz-tijende eller Roteringz Längderne bekomma kan; dy war han förorsakadt, uti dess ställe att förordna Johan Enquist (katso U142) som här effter samma tienst förwalta skall; Hwilken och allmogen sig behaga leto), 869; KA mf. ES 2031 (rr 12) Iin käräjät 10.–11.2.1668 f. 125v (Simon Erichsson inlade ett Underskrifwit Contract emellan dess framledne fader Erich Sigfredsson på den eene och Eskill Käukåinen på den andre sijdan Daterat den 13 Februarij 1648 förmälandes, att bem:te Keukoinen hafwer försåldt till bem:te Erich Sigfredson Kurti ett Jordh stycke eller engh Pawoila be:dh som wedh hans gårdh belägen ähr); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 22.2.1670 f. 403 (Befal: Lars Peersson anhölt att hans Swåger Staffan Eskellsson måtte effter Rådhstugu Rättens imposition bewisa huruledes han hafuer fullgiordt och betalt dee 600 D:r han effter Uprättadt Contract och utgifuen obligation till sin Swåger Sahl: H:r Gabriel ähr skyldigh blefuen), Limingan käräjät 16.–18.7.1670 f. 454; KA mf. ES 2035 (rr 20) Kemin käräjät 9.–11.7.1683 s. 246 (Sal: Staffan Eskillsons Enckia hustru Brita Sigfredzdotter insinuerade i Retten förra heredzdoomar på des Sal: Swerfaders Eskill Peerssons uthstående skuldfordran); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kemin käräjät 4.–5.7.1692 s. 8 (Borgaren Lars Gallenius (katso 5218) beklagade sigh öfwer sin Swåger Staffan Keukon, det han af honom hadhe sig tillwällat här i Kemi hampn dess Sahl: Antecessoris Johan Samuelsson Hilduises bodha på Sataman saari, medelst det att Staffan haar Sahl: Johans Syster och Lars hans Enckia ...). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 90; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 249; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #62. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 224; L. Nyholm, Keukoinen. Genos 68 (1997) s. 43.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Staffan Keukoinen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U106>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.