Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Lars Limingius Laurentius Laurentii, Ostrobotniensis 3129. Vht: Limingan vapaaherrakunnan vouti, sittemmin nimismies ja manttaalikomissaari Lars Persson († ~1680) ja hänen 2. puolisonsa Karin Eskilsdotter Keukonen tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 31.10.1679 Laurentius Limingius Ö-Botn. Ylioppilas Turussa kl. 1684 Limingius Laur. Ostrob _ 159. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Laurentius Limingius. Ups: depositus. | Kapellan Kemi 1694. Afsatt 1700. Respondentti 4.1.1695, pr. Petter Laurbecchius 914. — Limingan kappalainen 1686 (nimitys peruttu 1689). Hailuodon vt. kirkkoherra 1691. Apulaispappi Kemissä (1693). Kemin kappalainen 1694, erotettu 1700. Muutti Tornioon 1704. Mainitaan Turussa 1712.

Pso: 1687 Susanna Johansdotter Tuderus.

Appi: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Eno: Oulun varapormestari Staffan Keukoinen U106 († 1682).

Äidin aiempi aviomies: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Kaima: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #310; KA valtakunnanregistratuura 17.8.1688 f. 512 (Till Landzhöfd:n Gustaff Grass att med flere undersökia huru sig förhåller med Erici Tarrovii 3001 wahl till Sacellanien i Limingo, och en af Biskopen dhem påträngd Limingius ben:d ... Uthur innelagde Suppliqver hwar med hoos Oss både Försambl. i Limingo Sochn som och dhen af dhem uthwalde Capellanen Ericus Tarrvonius inkomne äro warde I med mehra seendes hwad beser som anföres emot en ben:d Lars Limingius hwilken dhe föregifwa Biskopen i Åbo hafwa dhem påträngt, och Försambl. intet skall kunna antaga, både för hans ömkeliga röstsomak för dess slätte Studier till gudztienstens förrättande, sampt elliest förde otillbörlige lefwerne, begiärandes enhellel. att bem:te Tarvonius måtte till dheras Capelan förordnas, och stadfästas, för dhe skiähl och omständigheeter som Suppliqven wijdare förmähler, hwarföre såsom biskopen hwilken för tijden här å ohrten stadder är, uppå erhållen communication dher emot har anfördt, det som dess Förklaring wid handen gifwer. Altså och emedan Wij wid så beskaffat saak och omständigheet, nödigt finne, att blifwa dherom närmare underrättade för än Wij dherå resolvera wele ...), 4.10.1688 f. 585 (Lars Pettersons änckia, katso 1321), 27.5.1701 f. 458 (Till Consistorium i Åbo angående Capellanen Limingii förseelser ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige förklaring daterad d. 8 hujus öfwer Capellanens i Kiemi Laurentii Limingii förde beswär deröfwer at I hafwe suspenderat honom från des Embete, och se derutur huru som bemelte Limingius icke allenast tid effter annan har inwicklat sig uti fåfänge och en Prästman oanständige actioner med en och annan, samt föröfwat åtskillige slagzmål och egennyttigheter, hwarföre han af Eder är blefwen tilltalt och förmant, utan och har han med ährerörige beskyllningar angripit Kiörkioherden i Limingo, samt sidwördnat Consistorium och åtskillige flere och grofwe förseelser begådt, hwilka samtl. föranlåtit Eder at sättia honom från tiensten. Och som således hans förhållande i så åtskillig måtto är mycket straffbart; så finne Wij skiäligt, at han derför blifwer ansedd med den nepst, som des brott förtienar, hwilcket Eder till nådigt swar länder), 27.5.1701 f. 458 (Til Consistorium i Åbo angående Capellanen Limingii förseelser ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige förklaring daterad d. 8 hujus öfwer Capellanens i Kiemi Laurentii Limingii förde beswär deröfwer at I hafwe suspenderat honom från des Embete, och se derutur huru som bemelte Limingius icke allenast tid effter annan har inwicklat sig uti fåfänge och en Prästman oanständige actioner med en och annan, samt föröfwat åtskillige slagzmål och egennyttigheter ... Och som således hans förhållande i så åtskillig måtto är mycket straffbart; Så finne Wij skiäligt, at han derför blifwer ansedd med den nepst, som des brott förtienar); KA mf. ES 2030 (rr 10) Limingan käräjät 23.–24.7.1657 f. 122 (Lars Peersåns aff H: N:dhe Frijherren honom medh dheeldte Fulmacht Publiceradhes att han skall wara Befallningzman öffwer Limingåå Frijherskap, och Förmandtes Almoghen, dett dhee bewijsa honom Höörsamheet och Lydhno); KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 16.–18.7.1663 f. 286 (Företrädde Hans Excell: Höghwällborne herres RichzRådetz H:r Gustaff Soopz Befallningzman Wäll:t Lars Peersson, gifwandes Rätten tillkiänna, at alldenstundh han utj annat gifftermåhl medh Sahl: Herr Gabrielis Isaci 516 effterlåtne änkia, Gudhfruchtig hustru Karin Eskilsdåtter inträdt hafwer, altså begiärandes det hennes twenne Söners Isaaci och Johannis fäderne så wtj lösören som det fasta dem tilldelas och afwittras måtte ... Lars Peersson hafwer inga barn medh sin förre Saligh hustru Hust: Brijta Nilsd:r), Limingan käräjät 13.–15.2.1666 f. 857 (Befalningzman Lars Peersson, katso U111); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 10.–13.2.1669 f. 273v (hans Excell: Sochneherrens och Baronens Höghwällborne Herres H:r Gustaff Soopz Befallningz- och Uppbördzman Lars Peersson), Limingan käräjät 22.2.1670 f. 401 (Befal: Wäl:t Lars Peersson föregaf som skall Cronones Länsman Carl Josephsson (katso 516) beswärat sigh för Landzbokhållaren Wälb:de Sigfredh Morthensson, öfuer det han Befal: hafuer nu een tidh hafft tingz giestningz hållet ... Befal: inlade dher emoth H:ns Excel: Richz Rådz och Sochneherrens dhen högh Wälborne H: Gustaff Soops Resolution, Dater: Stockholm d: 21 Julij 1669 förmälande dhet den måtte hålla tingz giestningen som bästa förmägenheeten och bequämligheet dher till hade, ty åthspordes Nembden effter Befal:s begiäran om bägges theras förmögenheet? dher till dhe swarade Befal: wara af godh förmögenheet, men Ländzmannen dher emoth fattigh och gield bundin ... Tillfrågan om bequämligheeten för Tingzhållande? swarade Nembden Befal: hafua tienligare huus rum och boo mitt i byn, men Länsman der emoth boo afsijdes), 403 (Befal: Lars Peersson ... hans Swåger Staffan Eskellsson); KA mf. ES 2034 (rr 15) Oulun käräjät 10.–13.7.1678 f. 175 (Manthals Commiss: Lars Päärsson), Limingan käräjät 18.–20.7.1678 f. 184v, 186; KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 25.–28.6.1679 f. 121 (Kyrckeherdhen utj Sahlo Ehrewördige H:r Mathias Salonius 438 ... angåendhe Månda Luotho Lax fiskie), 122 (Manthals Commissariens Wähl:t Lars Peerssons fullmächtige Thomas Jöransson ifrån Limingå kiärdhe till Jöran Matzsson Tickainen i Simoniemj by, om Måndajaluotho Lax fiskie, seijandhes dhen lydha undher Fougdila hemman utj Limingåby, dher på han så Kongl: Maij:tz Allernådigste breff af åhr 1573 och 1597 som och Clemeth Kröp Lagmans dohm af d: 21 Jan: 1576 opwijste ... Carll Josephsons Enckia, som före bodt opå Fougdila), Oulun käräjät 7.–9.7.1679 f. 150v (Manthals Commiss:s Wähl:t Lars Peerssons hustru dygdesamma Karin Eskils dotter leth Insinuera een Cautions Skrifft af d: 13 Jan: 1679 dher utinnan Påhl Caupila och Johan Thomasson Sarela realiter Cavera för Erich Kåndjo, om dhen bygningen han effter Contract åth Commiss: skulle opbyggia), Limingan käräjät 15.–16.10.1679 f. 210v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Limingan käräjät 28.2.–4.3.1681 s. 219 (Johan Cnutsson ifrån Uhlå stad skriffteligen fullmechtigat aff Peter Tijder Inlade Sal: Mantals Commissariens Lars Perssons qvittens aff den 30 Januarij 1675 ... här emot Exciperade Sal: Lars Peerssons Enkia), 253 (Sal: Lars Perssons Enckia hustro Margetha Eskilsdotter ... Nissilä hemman), 262 (Befallningzmans Lars Perssons Enckia h: Margeta Staphansdotter, katso U88); KA mf. ES 2035 (rr 18) Limingan käräjät 1.–4.8.1681 s. 786 (Framkom Jöran och Peer Erich Jörensson Kauros Söner (katso U88) ifrån Uhlå Stadh och kerde till Sal: Befallningsmans Lars Peerssons Enckia hustru Carin Eskils dotter om Foudila hemman, med begäran hustru Carin måtte framleggia dhe Kongl: breef, som Niels Olofson wore begåfwat Foudila hemman effter Jöran och Peer wore Niels Olofssons Sona Dotters Söner eller Olof Nielssons Dottersöner, der till meerbem:te hustru Carin högelig neekade sig weeta uthaf, dett Anders Matson Vice Lendzman uthi edstadh Contesterade, icke wara tillfinnandes, Enckian hustru Carin framlade Sal: Domarens Jacob Hanssons NyCarli doom, och fasta aff Dato d: 3 Aug: 1652 på Fougdela hemman, huru hennes förre Man Sal: H:r Gabriel Isaci hade kiöpt detta Fougdila hemman af en Bonde Hindrich Tirinen i Pyhä Jocki, hwilken det af Nils Olofssons Sonason Gabriel Olofssons Son Hindrich Gabrielsson, som retta arfwinge der till warit för 540 D:r Km:t Kiöpt hade, widh hwilken tidh hemmanet alldeles warit förfallet, hwar om dheres Fader Erich Jörensson eller Farbroderen Jören Jörensson något Clander giort hafwa, och sedan som Lars Peerson fick H:r Gabriels Enckia meerbem:te hustru Carin, haf:r Lars Peersson sig låtit igenom Doomaren Jacob Josepsson d: 16, 17 Julij A:o 1663 widh hållen Ordinarie Ting låtit giöra för ensoch annors åtaahl om detta hemmans possiderande försäkrad och ifrån den tijden sutit uthi oklandrat possession uthi 18 Åhrs tijdh och ifrån H:r Gabriels tidh 29 Åhr oklandrat warit; hwarföre Jörans och Peers prætension ehrkendes af intz wärde lijkmätigt 18 Cap: J: B: L: L: och för 2:ne heredzdoomqwal till deres 6 m:r S: M:t); KA mf. ES 2035 (rr 20) Limingan käräjät 9.–12.2.1683 s. 140 (Sal: M:ls Commissarien Lars Peerssons Enckia); KA mf. ES 2035 (rr 21) Limingan käräjät 1.3.1684 s. 133; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 50 (Wällärde H:r Lars Limingius pålades att betahla till Johan Lybichz (katso 2287) Styfdotter Anicka den Comisalen H:r Lars wille förebära af Annicka honom wara förährat, och Styffadren å hennes wegnar fordrade betalningh före), Limingan käräjät 5.8.1685 s. 168 (katso 4305); KA mf. ES 2036 (rr 23) Limingan käräjät 27.7.1686 s. 470 (Sahl: Mantals Commissariens Larss Perssons Enckia Gudhfruchtigh Hustro, Carin Eskils dotter föredrog Rätten huru hennes Sahl: Man A:o 1663 begyndt förestå Tingz Giestningen och sedan Continuerligen in till denne tingz tima medh innewarande Åhrs heredz och Laghmans winter tingz hållande, och icke kommit till att niuta någre tingz Cappar eller betalningh för än 1664 om Hösten utan då warande Lentzman Carll Josephsson 1663 Åhrs Cappar opburit ...), 471 (Giestgifware och Påstmesterskan Gudhfruchtgh Hustru Carin Eskils dåtter instelte sigh för Rätta, med dess skrifftelige frågan om hon skolle hafwa tillståndh att låta gå med Påstweskan till Preste och Lentzmans gårdh ...), 472 (Wällärde H:r Lars Limmingius leet Rätten oplysa Venerandi Consistori honom meddelte Fullmacht, på Caplans tiensten her j Limmingå Sochen, frågandes der hoos om Någon der emoth hadhe att seija, hwar till Lentzman Carll Kranck swaradhe noghsampt wara tijdh att gifwa swar der på, effter Pastoris U196 Enckia ähn ifrån till kommande Åhr Walbors messo Niuter Nådh Åhr, dedh och hans Sahl: fadhers och Moders Missgynnare af bondren medhhollå, Men een deel wore medh H:r Larses Persson belåtne, Rätten åthwarnadhe dem till fredz och roligheet sampt att dhe låta sigh benöija medh dedh Consistorium dher uthinnan hafwer för gått funnit), Limingan käräjät 4.–5.10.1686 s. 685 (Arrendatoren Wähl:t Jacob Teudsk kerdhe så nu som weedh Sommar Tinget 1685 till Sahl: Befal:ns Lars Persons Enkia hustru Kahrin Eskilsd:r om Foudila hemman, och der till hafwandhe arfz prætention ... berättandes Jemwähl alle hennes Documenter wahra öfwersändhe medh dess Son H:r Lars till Stockholm); KA mf. ES 2036 (rr 24) Limingan käräjät 30.8.1687 s. 446 (Wällärde Her Lars Limmingius Insinuerade i Rätten een inlaga af 11 puncter medh wid hengiande och alligerade witnes skriffter angående dhe beswär som een deel af Limmingo Sochnens inbyggiare till Höghwördigh Consistorium skall emoth hans Person och han förehålland hafwa inskickat); KA mf. ES 2037 (rr 25) Limingan käräjät 12.6.1688 s. 4 (Opbördzman wäl:t Swen Anthoni Insinuerade i Retten en Rechning daterat 25 Maij innewarande Åhr, hwar med han fordrade af wellerde H:r Lars Limingius dess Sahl: Faders Peer Larssons Gield 56 D: 19 ö: S:m:t), Limingan käräjät 12.6.1688 s. 21 (Wellerde H:r Lars Limingius insände i Retten högwelb:e Landzhöfdingens H: Gustaf Grasses förmaningz skrifft till Limingo försambling dat: Korsholm 18 Octob: 1687 ded dee högwördige Consistorii disposition af d: 8 Dito samma, skohle stella sig den tillhörsam och Lydig effterrettelse med H:r Larses weder tagande til deres retta Caplan och siehlesöriare, der till Nembden och Nerwarande Tingzlaget förmantes att retta sig effter högwelb: Landzhöfdingens allwarliga åthwarning, der dee eliest der af flytande hårdnackenheet will dess hårda Straff undwijka); KA mf. ES 2037 (rr 26) Limingan käräjät 22.–24.7.1689 s. 87 (Wellärde H:r Lars Limmingius söckte igen winna af Jöns Twårj den 1/3 dell utj een Miöhlqwarn som hans Sahl: Fader Befal:n Lars Peersson till Jöns Tuårj skolle försåldt hafwa för 22 D:r Km:t Jöns Inlade H:r Larses Moders dygdesamme Matronas hustru Karin Eskills dotters skrifft af Åhr 1672 d: 23 Julij, hwaraf befans att hon medh sin skifftes broder Anders Kaitera tagit Jöns till trijdie Participant att hiälpa reparera och byggia Qwarnen ...), 92; KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 20.–21.1.1690 s. 95 (Wellärde H:r Lars Limmingius Gaf Rätten tillkienna huru han skrifftel:n förbudit Fougde Karlen Sahl: Jören Hansson förledne Åhr 1689 eij mehra Låtha berga Wesikari Engh, den H:r Larses Sahl: Fader honom Jören förundt till hans moders dödh fåå berga, den igenom döden för twå åhr afgången ähr), 101 (Wellärde H:r Lars Limmingius ... å sin Moders dygdesamme hustru Karin Eskills dotters weg:r); KA mf. ES 2038 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–21.7.1691 s. 72 (Caplans hemmanetz Indelning ... och H: Lars Limingium ifon Hemmanetz brukande bort nekat, dhen Högwyrdige Herren Biskopen på Carlöö förordnat till Vice Pastor el:r Medhielpare, emedan sielfwe Pastor 25 af ålder swagheeter som och Caplan H: Johan Siukl:e är), Limingan käräjät 28.–30.7.1691 s. 99 (Wördige och wällärde H: Laars Limingius kärde til Ehrewördige herren Kyrckio heerden Magistrum Laurentium Lithovium 1321 om Pelkosen Polwi Engh), 100, 102 (Belangande Vice Pastoris Wördige och Wällärde H: Lars Limingii ansökning till Lendzman Wäl:t Carl Kranck); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–28.1.1692 s. 106 (Framkom H:r Lars Limmingius och tillfrågade Nämbden och Tingzlaget, om hans Sahl: fadher; huru han betedde sig emot dem när han war Lendzman, hwar till han fick till Swars, att dhe intet kunde straffa honom Sahl: Man. Sedan frågade han, om Höga Öfwerheeten skolle behaga förordna hans Moder att föreståå samme tiensten, huru dhe der medh skulle wara belåtne? Hwar till dhe Swarade: det står hoos Höga Öfwerheeten att förordna hwem dem täckes den förrättningen, Men dhe kunde intet straffa, hwarken hans Sahl: fadher, eller den nu warande Lendzman [Carl Kranck, katso U404], hwilken och opsteg och frågade, att emedan dhe honom medh Sochnens Sigil Vocerat, då dhe wore Missnögde medh H:r Larses Moder, och han nu opå Högwälb: Landzhöf:s Gustaf Grasses Confirmation kommit till förwaltningen, om han har sig så beteedt emot dem eller den ombetrodde tiensten så förestådt, att dhe hade Orsak att recantera sin vocation? Hwar till dhe alle i een Mun Neekade; hwilket effter bägges dehras begäran här med togz ad Notam), 120; KA mf. ES 2038 (rr 30) Limingan käräjät 8.–10.8.1693 s. 221 (Coadjutor ifrån Kemi Sochn wällärde H:r Lars Lemingius refererade huru såsom han förmedelst des Moders dygdesamme Matrona hust: Carin Eskelsd:r ähr för tijdhen wedh dhen Högl: Kongl: Hoff Rätt inbegrepen uthj een wärkel: action medh een Nybyggiare Joseph Zachrisson i Randakylä och Limingoby Angående Isonsuo Muhlbete och uthmark); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 22.–23.2.1694 s. 304 (Coadjutor wyrdige och wällärde H:r Lars Limingius opwijste Sahl: Häredzhöfdingens och då warande vice lagmans Olaj Hambnij domb af d: 11 Septemb: 1678 hwar utj det gamble Torpställe och Ödesjordh Heikilä benembdt såssom een oskattlagdh uthbyys jordh emellan Prästegården och Jöns Hirfwas hemman beläget är af honom medh wisse Råå åthskilldt ifrån deras ägor); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kemin käräjät 8.–10.7.1695 s. 69 (Såssom Studenten Henrich Sarlinius uthan jäf Eedeligen erhöllt att Capellanen H:r Lars Limingius uthan den ringaste gifwen Orsak sönderslagit Studentens Sigfridi Carlinij 3533 Zithara); KA mf. ES 2039 (rr 32) Limingan käräjät 5.–8.8.1695 s. 159 (Giästgifwerijet), 166 (den Högl: Kongl: Hoffrättz resolution); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kemin käräjät 20.2.1696 s. 237 (Ängen under förpantningen kommit utj H:r Probstens Mågz Cappellanens H:r Lars Limingij händer och possession), 244, Limingan käräjät 27.2.1696 s. 296, 301 (Frambledne Mantals Commissariens Sahl: Lars Pehrssons Änkia hustru Carin Eskillsd:r inlade i Rätten een skrifft af Sochneskrifwaren Daniel Arffman d: 16 Decemb: 1695 oprättat, hwar utj hon låtit emellan sina barn Sonen H:r Lars Limingium och dottren Maria författa een Afwittring ... dess dotter jämpte Mågen lära förmodel:gen henne till dess dödedagh wederbörligen syyta och ansa sampt sedan heederligen till grafwa komma låta ... H:r Lars förklarade sigh här öfwer att hwadh Arfskifftet utj Löösören wedkommer så är han för sin der af undfångne andehl wähl förnögd ... men hwadh Sytingzjorden [1/4 dehl Mant: Fickilä hemman] belangar, så kan han der till eij samtyckia), Limingan käräjät 21.–23.7.1696 s. 96 (Fougdila Moor); KA mf. ES 2039 (rr 34) Limingan käräjät 10.–12.2.1697 s. 253 (Uppå Bårgarens i Uhleå Stadh Pehr Keukonens wägnar inställte sigh Notarien wähl:t Johan Matlien 3616, och näst opwijst Fullmacht af innewarande dato beswärade sigh öfwer Cappellanen i Kemi Sochn H:r Lars Limingius, för det han wed dess Systers Sahl: Mariæ Limingiæ begrafningh skolat öfwerfallit berörde Keukånen, icke allenast kallat till skiällm, uthan och medh huggh och slagh så öfwerfallit, att han ännu der af måst hålla Sängen, twiflandes om dess hällssas restitution, och anhållandes att han för allt sådant lagligen plichta måtte ...), 256 (fordom Mantalls Commissariens Sahl: Lars Pehrssons Enkia, hustru Carin Eskillsd:r ... disposition och förordningh, angående Arfwingarne emellan dess Barn Sonen H:r Lars Limingium och dottren Maria ... införde Considerationer att oberäcknat förunna dess måg Daniel Biörnhollm (katso 25) och dotter det 1/4 M:lls hemman Fickilä kalladt ... Lijckwähl emedan ber:de dess Swärmoder, effter hans hustrus dödel: frånfälle, eenkannerl: sedermera deras sammanaflade Barn 3 dagar effter Modren äfwen afleedh, haar begynt att tillfoga honom all den oförrätt och wederwärdigheet nånsin kunnat uptänckias, uphuggandes hans kistor och uthtagandes hwadh der inne funnitz, som effter dess Lista sigh bestijger till 385 dahl:r 4 ö: k:mt, sampt sökiandes uthom detta att ryggia och återkalla ber:de sin författade disposition ... warandes så desse bägge som Sonen H:r Lars benögde att ett nytt Arfskiffte förrättas dem samptl: emellan; Alltså ophäfwes här medh Gummans förordningh), 317 (för detta Handelssman i Uhleå Stadh Sahl: Johan Estlander (katso 6327) ... dess hustru Sahl: Maria Lahrsd:r ... hon i annat gifte medh Daniel Biörnhollm (katso 25) inträdt), Kemin käräjät 27.2.–1.3.1697 s. 413, Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 11 (Cappellanen här sammastädes wyrdigh och wällärde H:r Lars Limingius præsenterade ett kiöpebreef, honom och Råd- och Handelsman i Uhleå Claas Jenderian emellan uprättat, angående Johan Henderssons i Liedackalabyy Bördehemman om ½ Mantahl, hwilcket Jenderian lagligen tillfallit är och han sedermera försåldt till H:r Lars, begiärandes att detta oplysas måtte, det och första reesan klanderlööst skedde), 19 (Mårgongåfwa ... protest, katso 852), 38, 39, 41, 44, Limingan käräjät 30.8.–2.9.1697 s. 164 (Daniel Biörnhollm ifrån Ijå Sochn föredrog Rätten, huru såssom förledne wåhras in Martio enär Jag jämpte fleere wederbörander skulle uthj Fougdila hoos dess Swärmoder hustru Carin Pehrsd:r förrätta Arfzskiffte emellan henne och honom såssom Mågen sampt hennes Son, Cappellanen i Kemi Sochn H:r Lars Limingius ... bem: Swärmoder sedermera medh döden är afgången, anhållandes fördenskull det Rätten wille tillhålla H:r Lars medh Skiftet att fortfara); KA mf. ES 2040 (rr 35) Limingan käräjät 14.–16.2.1698 s. 276 (Bonden ifrån Ijå Sochn Daniel Biörnhollm förekom medh anhållan att undertecknadh wille optaga Saacken emellan honom och Cappellanen i Kemi H:r Lars Limingius angående något Arf; Men som iag 1791 medh ber:de Limingio haf:r een Saack att uthföra, deruthinnan han mig till heeder och ähra angripit; Alltså kan iag migh med ber:de ährende icke befatta; Hafwandes Biörnholm att sökia een annan domare der honom så behagar), Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 460, Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 621 (dhe intyga, huru såssom Cappellanen här sammastädes H:r Lars Limingius d: 12 Julij sidstl:ne som ähr Mariæ Besökelse dag wed Ämmänkåski Fiskeställe tillfogat honom [Länsman här sammastädes Samuel Paldanius] ett bloodsåår uthj högre handen, samt håårdragit och slagit honom ned till Jorden 2:ne gångor, för det han som äfwen interesserad i Fisket inställt sig wed Fiskedeelningen, oachtat länsman i ingen måtto der till orsak gifwit), 622 (Bertula ½ M:lls hemman blif:t Cappellanen här sammastädes H:r Lars Limingio till Booställe anslagit, Men emedan ber:de Cappellan i ingen dehl wårdat sig om hemmanetz excolerande ...); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kemin käräjät 15.–18.7.1699 s. 613; KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 5.–7.3.1700 s. 591 (Ländzman Samuel Palldan framkom och berättade huru såssom han af Vice Pastoren härsammastädes Ehrewyrdig och wällärde H:r Sigfred Bonelius 578 fåt förnimma att dess Swåger för detta ländzmans Johan Willms Son Johan skall 3:die dagen Juhl sidstl:ne kommit drucken i Kyrckian lijtet förr än Gudztiänsten begyntes och dersammastädes brukat otillbörl:ge ord i det han bedt Cappellan H:r Lars Limmingium siunga, anhållandes ländzman att Rätten detta ährendet effter föregången Ransakning medh laga sluut afgiöra wille ... H:r Lars som nu frånwarande ähr och till Åbo förrest), Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 635 (angående för detta Ländzmans Johan Willms Son Johan); KA mf. ES 2042 (rr 39) Kemin käräjät 3.–5.7.1702 s. 500, 516 (Lars Limingius skall wara förrester till Åbo), 517 (dhe hårda ordh och expressioner som för detta Cappellanens Lars Limingii hustru Susanna Tudera emoot honom [Lars Forbus] 3482 uthan någon den ringaste orsak ställt); KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 22.–24.2.1704 s. 445 (På Daniel Biörnhollms (katso 25) wägnar anhöllt Rådman wähl:t Petter Lang af Rätten Ett attestatum om Fougdila hemmans beskaffenheet och beboende, emedan Biörnhollm will antaga dess Culltur, sedan dess Swåger Lars Limmingius, hwilcken warit hemmanetz possessor, förl:t Åhr d: 30 Septemb: wed Extraord: häradzrätten är Contumaciter dömbdt att betahla till Biörnhollm 2581 D:r 18 ö: K:m:t, härflytande af dess försträckning och införssell till Fougdila hemman, och som samtel:ge Nembden intygade, berörde hemman nu uthan Åboo wara, och i skattwraak lutande, sedan Lars Limmingius jämpte sin hustru i denne wintter afreest härifrån, men hwart hän wiste ingen, dy warder der om effter begiäran laga attest meddehlt, och Ex Protocollo Extraderat), Kemin käräjät 14.–15.3.1704 s. 673 (Hwadh wedkommer Nills Henrich:ssn Junes if:n Lautiosari by ansökning att få inbörda Johan Niemeläs el:r sin Mohrfars ½ M:lls Bördehemman, hwilcket för detta Cappellanen Lars Limmingius Åbodt ... så är bem:te hemman å nyo till bem: [Sahl:ge Råd:n Claes] Jenderian per Executionem hemfallit), Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 798 (Dhet opwijste Bonden Nills Henrichsson Junes if:n Sarenkylä Rådman Sahl:ge Claes Jenderians Enckias dygdesamme hustru Catharina Henrichzd:rs honom d: 22 sidstl: Martii gifne Immission till Johan Niemiläs ½ M:lls Bördehemman, hwilcket henne emoot 400 D:r K:m:tz fordran blif:t tillagdt); KA mf. ES 2044 (rr 42) Limingan käräjät 23.–27.1.1705 s. 157 (Kiöpe Contract ... Fougdila 1 M:lls Börde hemman här i Limmingoby belägit, katso 25). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 497 (1.3.1705, för detta Prästmannen Laurentius Limingius); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 254 (18.1.1712, Lars Limmingius har anhållit om någon hielp ex fisco Academiæ, men såsom i fisco är intet att tillgå och andre mera torfftige och skulle behöfwa, kan honom intet lofwas); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 261; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #310; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 104 (6.6.1683, Proponerade Rector h:r Georg Tunderfeldt begära testimonium, så och Laurent. Limmingium OstBotniensem. Res:o. H:r Tunderfeldt bewillias det, men Limmingen bör först skaffa sig attestatum af sine äldste landsmän om sitt förehållande, effter ingen af närwarande Professoribus känna honom, förr än han kan få testimon.). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 188, 233 (Laurentius Laurentii Limingius, son till föregående [Laurentius Matthiæ Saloensis]); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2176R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3307 (Tässä Lars Limingius on merkitty virheellisesti Limingan kappalaisen Gabriel Isaaci Lithoviuksen pojaksi. Limingan käräjien 16.–18.7.1663 f. 286 mukaan Gabriel Isaacilla ja Karin Eskilsdotterilla ei ollut muita lapsia kuin pojat Isaacus ja Johannes); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2310R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Limingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3129>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.