Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 6.4.1691 Johan Hermigier Johannes Erici, Veckelaxensis U492. Vht: Vehkalahden kirkkoherra Erik Hermigier (Ericus Matthiæ, † ~1676) ja Margareta Carstensdotter Håbers. Ylioppilas Tartossa 6.4.1691. — Apulaispappi Vehkalahdella 1693, kappalainen siellä 1706, pysyi virassa isonvihan yli. † Vehkalahdella syksyllä 1724.

Pso: (Anna?) von der Heide.

Serkku: Sakkolan kirkkoherra Gabriel Hermigius, myöh. Hermigier U1222 († ~1679).

Veli: ylioppilas Erik Hermigier U493 († 1696).

Lanko: Käkisalmen pedagogion rehtori Sven Frondelius 2199 (yo 1672, † 1696).

Lanko: rykmentinpastori Karl Gustaf von der Heide 4229 (yo 1696).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 17.7.1662 f. 276 (Till Landzhöfdingen i Wijborgh, Jacob Törneskiöld, för Kyrkioherden i Wecklax), 4.5.1670 f. 389 (Remissorial till Biskopen i Wijborgh om Gudztienstens förrättande i ett Capell [Sipola]); KA mf. ES 1833 (jj 3) Vehkalahden käräjät 21.2.1642 f. 289 (Kyrkioheerden H: Matz [Vehkalahden kirkkoherra Matthias Jacobi, † 1669], Inlade Befhalningz Mans Zedell Dat: den 3 9:ber 1641 opå ett ödess godz i Bamböle by, om Een Half Skat, Som Henrich Jacobsson A:o 1640 ödelagt hafwer), Vehkalahden käräjät 19.8.1642 f. 294v (Framkåm Kyrkieheerden H: Matz, och gaf rätten tilkenna, det han för någre åhr hafwer Uptaget eth ödes godz uthj Rådzby, och det mz stoor bekåstnad upbrukat, derföre han och i twå åhr till Cronan Skattat hafwer. Ähr så Hanss Saels (katso U244) A:o 1641 för Laurentij tijdh kåmmen till Kyrkioheerden, begärandes at han honom samma hemandh uplåtha skulle, Aldenstundh han war Upbördzman öfwer booskapz hielpen här i Lähnet, och Inthet boostelle hadhe); KA mf. ES 1833 (jj 4) Vehkalahden käräjät 20.7.1643 f. 17 (Emellan Kyrckieheerden Her Matz och Hans broder Hindrich Jacobsson, bleff å satte ting een förlijckning giordt om deres twistige Reckningh och Arffsaaker), 17 (Framkom Hindrich Peersson Junckar ifrån Bredskall, och inlagde i Rätten een Supplication, aff innehåldh at Kyrckieheerden Her Matz hafuer köpt A:o 1631 et Lijthet Frelssegodz, aff Räntta 4½ D:r Uthaff Hindrich Peerssons Faar fadher för 9 D:r, efftersom af framledne Lagläsarens Oloff Oloffzsons doom breff är till at see ... Men huadh Frelsse belangar, det her Matz eij wäll /: såsom een ofrälsses Man skall kuna besittia eller förswara :/ och han Lijkwäll hafuer innelagt sine Peningar i Rustninge tiensten. Hemstelles alt sådant under Lagmans Rätten at afhandlas, emedan Häredz domen för migh finnes), Vehkalahden käräjät 7.2.1644 f. 45 (Kyrckieheerden her Matz dersammastedes framträdde, och gaf Rätten tilkenna, sigh hafua warit stadd opå sin reesa ifrån Kannus Järff och till Wäcke Järf A:o 1643 den 16 Maij, Och då af dem som honom roodt hafua, i Bååten hördt, någre grofwa ordh falla, om een bonde ifrån Ihama by, be:d Michell Michelsson Packainen, at han [Erich Hasu] skulle wara een Troll karl ... Här aff är Kyrckieheerden förorsakat worden at förwägra be:te Michell och Erich det högwärdiga Sacramentet); KA mf. ES 1814 (ii 2) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 14.–17.1.1665 f. 10v (D:ni Erici och D:ni Matthiæ Matthæi å samptlige Arfwingars Wägna protest, emodt deeres Fadhers her Prostens och Pastoris i Weckalax her Matthiæ, som ähn i Lijfwet ähr giorde Testamente till sin nu warande hustro, att dhe sådant wela lagligen qwällia och klandra, föres här ad protocollum), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 13.–15.1.1668 f. 115 (Såsom H:r Erich Hermiger Proubstens H:r Mattz Jacobj Son, har giordt Lagl: Innsprååk på ett hemman i Wäckjerfwj om ½ Skatt som hans Fader Proubsten till sin Ryttare Dawidh Hansson skänkt och gifwit hafwer, hwilcket hemman Dawidh sedhan till Jören Erichsson i Turkia A:o 1666 för 206 D:r K:m:t försållt hafwer; Altså och Emedhan samma hemman förmedelst af 1592 d: 20 Augustj af Heredzdoomaren Mattz Ehrsson, och Mårten Bögess Laghmans doom 1594 d: 11 Martij är att Skönia, dett samma hemman är Proubstens Förfäders och hans rätta börde hemman; Altså ehrkenner Rätten att H:r Erich som närmaste Arfwingen samma Hemman tillträder och besitter; och Dawidh wara förplichtat att restituera och tillbaka betala hwadh han för samma Hemman af Jören Ehrss:n Upburit; Sökiandes Proubsten H:r Mattz der honom på sin Ryttare Löön något restera kann. Här emodt Appellerade Dawidh Hansson Under Laghmannen), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 25.–26.1.1669 f. 175 (Företrädde Kyrckeheerden och Prousten D:nus Matthias Jacobj och gaf tillkänna sig willia upptaga ½ Skatt Jordh i Bambööle som uthaf gammalt under Prästebohlet bruukat är, att rusta Cronan een Dragoun före, begärandes om dess beskaffenheet ransakas måtte), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 10.–12.6.1669 f. 185 (Sal: Proubstens H:r Matthiæ Enckia), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 2.–4.9.1669 f. 210v (Företrädde Sal: Kyrckeheerdens och Proustens H:r Mattz Jacobj samptl: arfwingar och beklagade sig öfwer deres Sal: Faders giorda Testamente till deres stiuf modher hustru Maria Jöransdotter ... Ytterligare begärte dee at Skeparen Hendrich Matzson som åthskilligt godz till Reval på deres stiufmoders wegnar öfwerfördt hafwer måtte Eedeligen afhöras), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 14.–15.1.1670 f. 231 (Företrädde H:r Erich Hermigier och H:r Gabriel Sigfridi fullmächtigat af sina Syskon Sal: Probstens H:r Matthiæ Jacobi samptl: Arfwingar och barn, Inläggiandes sin Skrifftl: inlaga, hwaruthinnan dhe först af sin Stiufmoder hustru Maria Jörenssdotter ... sitt möderne uthfordrar), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 9.–11.6.1670 f. 250v (Företrädde Pastor i Weckelax Wördige och Wällärde H:r Ericus Hermigier och angaf klageligen först huru såsom hans Broder Son Dn: Gabriel Hermigier uthj det Wördiga Consistorio skriffteligen anbracht hafwer, det han skulle sin Sal: Faders alla Gieldz böcker till sig tagit); KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 12.–13.5.1673 f. 27, 27v (Anbelangande Pastoris D:ni Erici Hermigeri Arfz prætension på sin framledne moderss Brita Erichzd:rs Fäderne och Möderne hoos Carl Erichson i Strömsby, Så Emädan bem:te Arffskap rörer om Frälse godz persson, Altså stånde H:r Erich öpet sådant hooss den Högl: Kongl: Håff Rätt i underdånigheet att andraga), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 26.–27.11.1673 f. 41 (Häradz Rättenss Uthslag och Dom angående Wäckjärfwi Ryttare Hemman D:nus Ericus Hermigier med sina sam arfwa äre Twistige om, afsagt som föllier), 44 (Anbelangande det fordom Prowestens Sal: H:r Matthiæ Hermigeri quarblefne Enkia Hust: Maria Schultz föregifuer som skall hännes Stiufsson nuwarandes pastor D:nus Ericus Hermigier hänne för en tijdh sedan med främmande titel bekränatt, och detta skrifftel: uti ett breff sinom Faarbroder D:no Gabrieli tillskrifwit, iämwäll uthi hännes manss Sal: Probstens lijfztijdh och främmande mäns åsyn hänne med hugg tracterat, beropandes sig på wittnen), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 14.–15.1.1675 f. 72v (Såsom den Högl: Kongl: Hoffrätt hafwer remitterat den twistige Saken emellan præpositi Sahl: Enckia, Wyrdige H:r Mathiæ Hermigerj hustru Marja Jörensdotter Schultz, och hennes stiuffbarn angående pastoralia, arfwet, mårgongåfuan och Testamente, effter Sahl: præpositum Sampt iniurier henne och H:r Erich nu warande pastoren emellan, altså bleef Saaken företagen), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 12.–14.6.1675 f. 98, Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 8.10.1675 f. 106 (Willnäs Knut Christersson och Anders Jörensson, hwilcka undan rymbde Actionen, och hadhe bordt Swara pastorskan hustru Margreta Håbers, om eehn hålma, Toresarj huilckas hästar och Boskap hafua opäthit dett hööt henne på Samma öön tillhörigt ähr, Fälttes altså huardera till Saak 3 m:r), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 5.–7.9.1678 f. 155 (Såsom Cappellanen Här j Weckelax Wällärde Hr: Jacob Pajalinus fulleligen medh åtskillige Wittnenss intygandhe bewijste, det Sahl: Probsten Hr: Mattz Hermiger haf:r sin Sonn Sahl: Hr: Erich tillsagdt och förärdt, den koo huilcken Han hade j Brackila By, för Lijkstoll att fordra, den och Sahl: Hr: Erich sedermera till sigh tagit haf:r, huarföre blif:r Probstz Enckianss dygdesamme H:str: Maria Schultz Ansökiandhe Om koenss igen bekommandhe af Sahl: Hr: Erichs Enckia förklarat af intet wärde); KA mf. ES 1816 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–6.7.1693 f. 657v (Een dehl af Weckelax Sochns Allmoge och Gemene Man, som nu tillstädes woro, inlade i Rätten een Skrift, så som af samptl: Allmogen underskrefwen, der utj dhe Vocera fordom Kyrkioherdens her sammestädes Son H:r Johan Hermigier till Caplans tiensten her i församblingen utj Sal: H:r Jacob Pajalini ställe, endest och enkannerl:n af Orsak, att bem:te H:r Johans förfäder, såsom Probsten H:r Matthias Jacobi och ber:de dess Fader, skola medh beröm till förende förestådt denne Försambling, Och att denne H:r Johan wore således igenom Arfzrätt der till närmare, än Coadjutoren H:r Jeremias Argilander 2715, som någon tijdh hersammestädes arbetat haf:r, Anhållandes om ett laga bewijss opå ber:de deras eenhällelige Vocation och begieran; Men Der emot så proponerade Kyrkioherden her i Sochnen H:r Nils Bark, att 1:o ett Präste Embete icke kan fåås igenom Arfz Rätt, uthan så som 2:o Coadjutoren H:r Jeremias Argilander är äldre Präst, och jemwäl af bettre Studier än H: Johan som är Nyl: Ordinerad, och een Ung Person); KA mf. ES 1816 (ii 9) Vehkalahden ja Kymin käräjät 3.–6.2.1694 f. 27v (Prästen H:r Johan Hermiger); KA mf. ES 1820 (ii 22) Vehkalahden ja Kymin käräjät 7.2.1701 s. 124 (Coadjutoren Wyrdige H:r Johannes Hermigier förekom, och uppå sin Syster dotters Jungfru Agneta Pajalins wägnar föredrog Rätten, huru som han wore föranlåten, lagl:n att sökia, Capellan Wyrdige och Wäll:de H:r Jeremias Argilander för det han skall willia wägra och förhålla henne, däss hoos honom innestående arff, effter hennes Sahl:e Fader fordom Capellan Wyrdig och Wällärde H:r Jacob Pajalinus, hwars Successor Matrimonii är bem:te H:r Argilander ... hennes Moders ägendom då Sahl:e H:r Jacob trädde i andra giftet, med hans Nl:n Argilanders förra Sahl:e hustru Anna Ithimæa ... ingen afwittring är skiedder, hwarcken då Sahl:e H:r Jacob trädde i andra gifftet, eij heller då han Argillander giffte sigh med Sahl:e H:r Jacobs Enckia, warandes nu trenne kullar inne med honom), Vehkalahden ja Kymin käräjät 14.5.1701 s. 164 (Agneta Pajalina); KA mf. ES 1820 (ii 24) Vehkalahden ja Kymin käräjät 19.2.1702 s. 102 (Agneta Pajalina ... en Attest, som Brjtha Hermigier underskrifwit); KA mf. ES 1820 (ii 25) Vehkalahden käräjät 29.1.1703 s. 77; KA mf. ES 1820 (ii 26) Vehkalahden käräjät 4.2.1704 s. 110 (Agneta Pajalina), Vehkalahden käräjät 30.–31.5.1704 s. 289 (Agneta Pajalina); KA mf. ES 1821 (ii 27) Vehkalahden käräjät 12.5.1705 s. 176; KA mf. ES 1821 (ii 28) Vehkalahden käräjät 9.5.1706 s. 144 (Coadjutoren här i Weckelax Församblingh Wyrdige och Wällärde H: Johan Hermiger föredrogh Rätten hurusom han medelst dett att Capellans Tiänsten härsammastädes är igenom Capellan Wyrdige och Wäll:de H:r Jeremias Argilandri dödelige frånfälle blefwen vacant, och han nu redan i een godh tijdh betiänt denne Försambling ... Så hafwa dhe [Allmogen, så wähl som flere andre af denne Sochn] nu så mycket större orsaak att fram för någon annan i ödmiukheet begiära dett bem:te H: Hermiger med denne Succession kunde blifwa ihogkommen; blifwandes detta, som således för Rätta passerat till een laga Attest Extraderat); KA mf. ES 1821 (ii 30) Vehkalahden käräjät 2.–4.10.1722 f. 148 (Bonden Jöran Simonsonn ifrån Kålsila by i Weckelax S:n kiärade till H:r Pastoren Erewyrdige och Wällärde H:r Johan Hermigier, angående half sädet af Hemmanet der sammastädes, som Pastoren skall willia honom förwägra, och eij till honom, som i dhe förra åhren skiedt utlefwerera. H:r Pastoren förklarade sig häröfwer, att enär han åhr 1714 tillträdt detta Kålsila Hem:n har han för sig funnit allenast 9 Cappors utsäde, hwaraf wäxten dett åhret blifwit 1½ T:a råg, som Bonden till sitt oppehälle skall tagit). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1235 (Armigier). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 132; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 88; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 141.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hermigier. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U492>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.