Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 22.8.1661 Karl Werenius, myöhemmin Werander Carolus Gustavi, Ostrobotniensis U286. Vht: Vöyrin nimismies Gustaf Gabrielsson († ennen 1646) ja Katarina Andersdotter Frosterus. Gustaf Gabrielssonin isä oli Pohjanmaan lainlukija Gabriel Påvelsson († 1636) ja veli Vöyrin kirkkoherra Christiernus Gabrielis Wernberg (yo Uppsalassa 10.1626, † ~1683). Ylioppilas Uppsalassa 22.8.1661 Carolus Gustavi Werenius Ostrobothniensis \ Äfven Werander. — Kruunupyyn Teerijärven kappalainen 1671. † Teerijärvellä 18.6.1699.

Pso: (jo 1675) Maria Brehmer (elossa 1716).

Poika: Lapväärtin kirkkoherra, FM Jakob Werander 4008 (yo 1694, † 1711).

Viittauksia: KA mf. ES 2027 (qq 2) Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1679 s. 833 (H:r Carl Werander kerdhe till Peer Mattzsson och Peer Danielsson i Terfwjerfwj om gl:e Sätowassen som han förebar wara sitt Köpte Hemman Keuru á 1/4 Ml:s Skatt till hörigh); KA mf. ES 2036 (rr 21) Kruunupyyn käräjät 15.–16.8.1684 s. 169 (Caplan Wälerde H:r Carel Weronius); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 534 (Anbelangande dhe 50 D:r K:m:tt som Rådhman Wäll:tt Anders Jönsson å H:r Carl Werandri wägnar i Cronoby prætenterade af Jönss Jönsson i Åminne Ehuruwähl Jöns wille affrächna den huusshyyra som H:r Carl för Een hyyrd Stufwa nedher wedh Modher Kyrckian till Jöns borde Ehrläggia, beståendes allenast 24 D:r K:m:tt Lijkwähl och Emedhan dhet befans att Intresse moth hyran Swarar, dömbdes Jöns betahla besagde Fämbtijo D:r K:m:tt), 547, 558; KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 2 (Widh påstående Tingh 1690 om Wintteren och afkortningz Ransakan, bleef af Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaf Grass effterfölliande Crono Jordh förordnade och tilldelte till Caplans bohl, Nembl:n åth Caplan i Kiälfwiå 1653 af Simuckala 2/3 Mant: 1/3 deel och den andra 1/3 del blifwer under Skatt Och åth Caplanerne i Gamble Carleby Såssom åth H:r Christopher Olaj 2083 Johan Olofsson Prestz 3/8 Mant:, Och åth H:r Daniel Mathiæ 2510 Mårthen Josepsson Wäntters 2/3 Mantahl, åth H:r Elias 2142 wid Capelle Anders Johansson Påsoris 1/2 M:ll deraf i forna tijder 1/4 deel ähr Inlagdh blefwen thesslickes och så at Caplanerne i Cronoby såssom H:r Gab: Werander 1128 Hans Hansson Dures 1/2 Mantl: i Håpsahla, Men H:r Carl måste Låtha sigh benöija medh dedh booställe j Terfwi Järfwj Capellboor för deras Predikant der Oppe bygt hafwa), 17 (Fadren Carl Peersson i Terfwi Jerfwj framkom och föredrogh Retten huru han hade kiöfft af Caplan Wellerde H:r Carl Werander Kerå 1/4 Mant: Och dedh förundt åt sine twenne Söner Carl och Anders att beboo till hopa, Och som Brödren eij kunde nu mehra semiass ...); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 231 (Wäll:de H:r Carl Werander, beswärade sig öfwer Jacob Matsson Backendan, den honom för Capplans bohl ähr anslagen); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kruunupyyn käräjät 8.–9.9.1693 s. 397; KA mf. ES 2038 (rr 31) Kruunupyyn käräjät 28.–29.8.1694 s. 263 (Prästebohlet); KA mf. ES 2039 (rr 33) Lohtajan ylim. käräjät 22.12.1696 s. 318; KA mf. ES 2041 (rr 37) Kruunupyyn käräjät 4.–5.1.1700 s. 3 (Probsten och Kyrckioheerden här sammastädes Ehrewyrdige och högwällärde Mag: Jacob Falander framkom och berättade huru såssom han till hörsamste föllie af Venerandi Consistorii ankombne befallning förl:ne Allhellgonedag warit sinnad att låta sammankalla Allmogen wedh Teirijärfwi Cappell och då inhämta deras meening hwem till Succession effter Sahl: Cappellan Carl Werander skulle blifwa befordrad, Men emedan han förnummit, att een dehl af desse Marckboer bruukat för än denne hans intention wann sinn fullbordan åthskillige oanständige procedurer, i det dhe så wähl honom som fleere wederbörande owitterl:n trädt tillsamman i Sochnestugun och föreslagit een annan södandes dessmedelst giöra den relation H:r Probsten tillförenne om Allmogens yttrande giordt att förberörde Cappellans Sterbhuus skulle blifwa conserverad till intet och alldeles osann ...), Kruunupyyn käräjät 5.–6.10.1700 s. 1066 (huru såssom een Suppliqve för någon tijdh sedan är författat uthj samtpl: Capell boernes nampn, angående Succession till Sacellanien effter Sahl: Carl Werander ... dhet skulle een Prästman H:r Alexander Kranck 4084 benembd, barnfödd i Limingå Sockn till samma Vacante lägenheet befordras och Sterbhuusetz conserva:on, oachtat H:r Probstens intercession, å sijda sättas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95 (XXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 167; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 189 (13.6.1665, Hielpes Carolo Gustavi en finsk studioso 4 dr sölfwerm:tt af fisco st. i sin fattigdom). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2340D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9178; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3517 (1715, leski), 4657 (1716, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Werander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U286>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.