Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1694 Jakob Werander Jacobus Caroli, Ostrobotniensis 4008. Vht: Teerijärven kappalainen Karl Werenius, myöh. Werander U286 († 1699) ja Maria Brehmer. Vaasan triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 11.10.1690 Jacobus Caroli Werander Ostrobothn. cum Test. Rect. Sch. Wasensis. Ylioppilas Turussa kl. 1694 Werander Jacob. Ostrob _ 205. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1694] Jacobus Werander. Ups. dep. | Magister Philosophiæ 1697. primo Pastor Legionis pedestris Sedini commorantis. postea Pastor in Lappfierd 1703. Obiit 1711. Respondentti 9.3.1695 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. Respondentti 11.5.1697 pro gradu, pr. Krister Alander 2026. FM 14.12.1697. — Sotilaspappi 1697, rykmentinpastorina Stettiniin sijoitetussa jalkaväkirykmentissä. Lapväärtin kirkkoherra 1703. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Kokkolassa 1710. † 31.7.1711. ‡ Tukholmaan (Maria) 2.8. s.v.

Pso: 1697 Maria Olofsdotter Wasbom tämän 1. avioliitossa.

Poika: Tukholman suom. kirkkoherra, FM ja TT Karl Gustaf Werander 5339 (yo 1722, † 1771).

Lanko: Vöyrin kappalainen, FM Isak Wasbohm 4159 (yo 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #413; KA valtakunnanregistratuura 21.7.1698 f. 483 (An den General Major Müller, wegen des Schwedischen vnd Finschen Predigers Jacob Werander anbringen), 25.8.1698 f. 538 (Till Biskoppen och Consistorium i Åbo, angående Mag. Jacob Weranders klagomål ... Såsom I för en tijd sedan hoos Oss underdånigst hafwe andragit de beswär och klagomåhl, som Predijkanten under General Majorens Carl Leonard Müller von der Lühnens anförtrodde Regemente uthi Pommern Mag. Jacob Werander der öfwer förer, att han intet kommer till att förrätta dess Embete som sig böör; Och bem:te Gen. Major der vppå hoos Oss är inkommen med dess underdånige förklaring der öfwer; Altså hafwe Wij för godt funnit, Eder den samma her med at Communicera), 29.3.1699 f. 105 (Till Consist. i Åbo swar ang:de Regementz Predikanten Jacob Werander), 22.12.1699 f. 381 (Till Biskopen Doct. Gezelius swar ang:de Reg. Predikanten, Mag. Jacob Werander), 13.7.1703 f. 261 (Kyrckioherde fullmackt för Jacob Werander ... medelst Johan Bäckmans 1467 dödelige frånfälle Pastoratet i Christina och Lappfierd uti Österbotten är kommit att blifwa ledigt, och hoos Oss till des ersättiande för des lärdomb och upbyggelige lefwerne skull underdånigst recommenderes och föreslås Regements Predikanten wid Genereal Majorens Carl Leonhard Muller von der Lühnens anförtrodde Infanterie Regemente, Oss Elskelig Magister Jacob Werander), 12.10.1703 f. 306 (Regements Predikants fullmakt för Mag. Laurentius Quist 3978 ... medelst Jacob Weranders befordran til Lappfierds Sochns och Christinæ Stads Pastorat i Österbottn, Regements Predikants beställningen wid General Majorens Carl Leonhard Muller von der Lühnens anförtrodde Infanterie Regemente är kommen at blifwa ledigt); KA mf. ES 2090 (ss 25) Lapväärtin käräjät 25.–26.8.1703 s. 705 (Det Anförde nu Nyligen Ankomne Kyrkioherden Ehrewördige Mag:r Jacobus Werander, att Huusen uti Prästegården till een stoor deehl äro mycket Odugelige); KA mf. ES 2092 (ss 29) Närpiön käräjät 3.–5.10.1707 s. 954 (katso 2833); KA mf. ES 2093 (ss 30) Lapväärtin käräjät 15.2.1708 s. 203 (Det Klagade Kyrckioheerden Ehrewördige Mag: Jacob Werander, att bonden Ifwar Mattson ifrån Stoorå alt ifrån Åhr 1703, då Kyrckioheerden till detta Pastorat befordrad blef hafwer förhållet honom en dehl pastoralier, såsom påsk penningar, tijonde fåhr, kalf skin kiött och lius, sampt tijonde aff pelterie och skinwaror); KA mf. ES 2094 (ss 32) Lapväärtin käräjät 12.–13.9.1710 s. 644; KA mf. ES 2095 (ss 34) Ilmajoen käräjät 16.–19.8.1712 s. 639 (Det hafwa Capellanen Mag:r Isaac Waasbohm ifrån Wöro Sochn och dess Syster för detta Kyrckioherdens i Lapfierd Mag:r Jacob Werandri Enckia Madam Maria Waasbohm, till detta ting låtit instämma deras Sahl: Faders Rådmannens Oluff Isaacsons geldenärer), Mustasaaren käräjät 8.–9.9.1712 s. 812; KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 27.5.1698 (Kirstin Thomassdotter i Waza Stadh barnfödd, föredrog huru att hon förledet åhr fölgt H:r Regementz Pastoren H:r Jacob Welander till Gripswal, hoos hwilken, hon tientte till denne sidstledne wåhr, och aff honom sitt ährliga afskedes pass ehrhållit); KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 21.11.1696 s. 148 (Det insinuerade Candidaten h:r Jacob Werander det köpe bref son d: 1 nestl: Sept: ähr uprettat emellan des Swerfader borgaren och handelsm:n i Wasa Oluf Isackson så och borgaren och handelsm:n her sammastedes Petter Sundh (katso 4746), hwar af war att förnimma, det bem:te Oluf Isackson försålt till bem:te Sundh en Ny Klink bygd Kreijare medh dess Ankar Segel och tåg etc: för 3000 d: k:m:t ...); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 27.3.1697 s. 96. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 267 (LIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 334; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 449 (6.7.1698), 450 (19.10.1698); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #413; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #156; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 240 (20.2.1693, Academiæ wachtmästaren inkom och beswärade sig öfwer studioss. Jacob Werander och Josephus Callander [Carlander] U459, O-bothniens. för något oliud på gatan). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 48; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #103R, 124D, 2336G, 2340R, 2344G, 2641D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9179; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 27; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 153; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 81; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #184R, 1003, 1353H (prom. 1697), 2478R, 2573, 2767.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Werander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4008>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Werander, Jacob. [Caroli] Ostrob. p. 205 || Ob. 413: 1694. Hans far i XXII. Student i Upsala 11.10.1690: cum test. rect. sch. Vasensis. Respondens i Åbo 9.3.1695 (med ded. till sin far Karl, och farbror Gabr. båda kpll i Kronoby, nml. den förre i Terijärvi, den senare i moderförsamlingen) u. Lund, 11.5.1697 pro gradu (med grat. på svensk vers af Mich. Fant) u. Alander. Magister 14.12.1697. Regementspastor vid armén i Stettin. Kh i Lappfjärd 1703. Död 1711.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 267.