Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 20.10.1662 Sigfrid Kostianus Sigfridus Martini, Viburgensis U292. Vht: Kerimäen kirkkoherra Mårten Kostianus (Martinus Sigfridi, † 1644) ja Agneta Isaksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 20.10.1662 Zigfridus Mathiæ‹!› Costianus. — Narvan tuomiokapitulin notaari 166(1?)–64. Mainitaan varapastorina Toksovassa 1666. Lempaalan kappalainen (1671), kirkkoherra (1683). † Lempaalassa 1686.

Pso: (jo 1666) Helena Aridlander tämän 1. avioliitossa (elossa 1699).

Appi(?): Toksovan kirkkoherra Johan Aridlander U134 († 1665).

Veli: Isak Costianus 1449 (yo 1661).

Poika: Turun hovioikeuden asessori Johan Costianus, myöh. Costian 3934 (yo 1693, † 1744).

Vävy: Savitaipaleen kirkkoherra Matias Bromerus, myöh. Avenarius 2527 (yo 1677, † 1736).

Viittauksia: KA mf. ES 1795 (gg 2) Tohmajärven käräjät 5.–7.2.1683 f. 73 (Förekom fordom Kyrckieheerdens här i Sochnen Sahl: her Johan Glumerj Syster hustro Brijtha Jacobzdotter i Sordawala, och gaf Rätten tillkänna, huruledes bem:te hennes Sahl: brors her Johan Glumerj dotter Elin Johans dotter haar förledne Pinges tijdhen kommit här ifrån Tochmajärfwj till henne till Sordawala Stadh, och då denne hennes Moor[!] Syster hadhe seedt, att hoon war hafwandes, haar hoon frågat uthaf henne, hwilken dett barn med henne aflat hadhe, då Elin der till swarat, Att Capplan her Johan Illianus i Tochmajärfwj haar med henne dett aflat ... hoon [Elin] och hennes Stiufmoder ... berättandes bem:te hustro Brijtha wijdare, att bem:te hennes bror dotter Elin haar ... bem:te Elins bror, een diecken om sin 19 Åhr Ungefähr, Heinricus Johannus Glumerus), Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 23.–24.3.1683 f. 113 (Kyrckieherdens Sahl: her Johan Glumerj i Tochmajärfwj Syster Jempte sin man, Rådmannen i Sordawala Stad Mårten Cnutzsson, Framtedde Rätten här å Jackimanwara Ting den 26 Martij åthskillige skriffter uthaf Capplan i TochmaJärfwj her Johan Illiano underskrefne, hwilka han till bem:te Kyrckieherdens dotter Elin ben:dh haar tillskrifwit, effter som han haar henne belägrat och med henne ett barn i hoordom aflat, som af samma skriffter ähr Liussligen till att see, och Kyrckieherden her Sigfred Marthinj i Kuiwais och Lembala Sochn hijt till Rätten af den 16 Martij Nästförledne der om haar skrifwit, med begeran att denne her Johan Illianus derföre lagl:n afstraffas måtte, efter som bem:te Elin haar ok samma barn på honom bekändt, att han Fader der till ähr, som ok med åfwanberörde Illianj till henne afgångne skriffter, såsom ok een Wijsa, den han henne har Dedicerat och tillsändt, bewijstes), Tohmajärven käräjät 6.–8.9.1683 f. 149 (För detta Capplan här i Tochmajärfwj her Johan Illianus instältte sigh här för Rätta, och tillstodh sigh hafwa således förseedt, som han å förledne Tingh för hoordom angifwen ähr, Neml:n att han haar medh fordom Kyrckieherdens Sahl: her Johan Glumerij dotter Elin ben:dh, ett barn i hordom aflat, hwilket hoon förledne åhr haar födt och på honom bekändt ... han een gift man ähr och hoon een lööskona); KA mf. ES 1797 (gg 3) Tohmajärven käräjät 5.–7.3.1684 f. 69 (Effter fordom Kyrckioherdens Sahl: Johan Glomerij dåtters Elins egen bekennelsse fältes hon till 40 D:r S:M:t för dett hon med för detta Caplan een gifft Man h: Johan Illiano här j Sochnen haar ett barn aflat, hwilket hon förledne Michels Mess ett åhr sedan i Lembala födt), Raudun käräjät 3.–5.6.1684 f. 148 (... Ähn säger hon H: Sigfredz Hustros bror i Lembala Sochn och Nötheborgz Lähn förledne Sommar henne belägrat); KA mf. ES 1877 (kkk 1) Kuivaisin ja Korpiselän käräjät 28.–31.1.1684 f. 9v (Pastor Dn: Henr: Dionysij war tillstädes, nekandes sigh hördt eller wetha aff någon förlijkningh den tijden [A:o 1662]), Kuivaisin ja Korpiselän käräjät 1.–2.10.1684 f. 84 (Pastor aff Lembala församblingh Dn: Sigfr: Costianus); KA mf. ES 1877 (kkk 2) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin alaosan käräjät 7.–9.9.1685 f. 85v (Pastor i Kuiwas Försambl: Dn: Sigfridus Costianus), 86 (Pastor i Lembala Dn: Costianus beswärade sigh och der öfwer att den öfwer Sundet widh Lembala Kyrkia warande bryggia nu heelt wore förfallen, så att man icke uthan lijfzfahra nu deröf:r komma kunde), 86v; KA mf. ES 1878 (kkk 6) Kuivaisin, Kelton ja Spasskin käräjät 16.–21.3.1691 s. 81 (För detta Cronones Befallningzman och nu Ränttmest:n Wälb:de Lars Malm föredrogh, huru såsom H:r Capitein Matthias H: Lado och Pastor Sal: H:r Sigfred Costianus, tillijka med Costiani Måg Cappellanen H:r Matthias Avenarius och Pastor af Tyska Försambl:n här i Staden H:r Magister Witstock 2647 A:o 1685 d: 31 Martij, åtagit sig Caution för Arrendat:s Sal: Johan Pommers Arrende Godz här i Lähnet och Qwiwas Pogost); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–27.6.1696 s. 249. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 172. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #252D; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #168.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Kostianus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U292>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.