Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.7.1673 Johan Antilius Johannes Johannis, Ostrobotniensis U347. Vht: Paltamon kirkkoherra Johan Antilius (Johannes Matthiæ, † 1660) ja Magdalena Samuelsdotter Paldanius. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1673 Johannes Johannis Antilius [Cajanæburg. Ostrobothnienses]. — Kajaanin kirkkoherra 1680, samalla Kajaanin linnansaarnaaja ja pedagogi 1682–95. Rovasti. † Kajaanissa 1704.

Pso: Anna Isaksdotter Sinius († 1736).

Veli: Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Poika: Iin kappalainen Isak Antilius, myöh. Antelius 4157 (yo 1695, † 1736).

Poika: ylioppilas Johan Antilius 4158 (yo noin 1695).

Poika: vänrikki Samuel Antilius, myöh. Antell U622 († 1738).

Lanko: Laukaan kirkkoherra Johan Sinius U345 († 1729).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 10.7.1682 f. 411 (Till Stats Contoiret för Predikanten H. Johan Antelio, att åhrl. niuta 30 D. Silf. M:t och 6 tunnor Spannemåhl utj Cajanaborg ... Såssom Wij för nimme att alle Slottz Predikanterne hwar effter annan utj Cajanaborg ha niutit 30 D. Silf. M:t och 6 t:r Spannemåhl af Sahl. H:r Dråtzen Grefue Pehr Brahe så länge han hade Cajana såssom ett Frijherrskap i possession), 25.5.1705 f. 216 (Kyrckioherde fullmacht för Predikanten Magister Gabriel Cajanus 4156 till att wara Kyrkioherde uti Cajana Pastorat i framledne Johan Antilij ställe); KA mf. ES 2114 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 28.–30.6.1680 s. 168 (uthj goda Mäns Kyrckioherdens H:r Erich Cajani, Scholmestarens H:r Johan Antilij och Tolfman Hendrich Pijposes öfwerwarandhe); KA mf. ES 2035 (rr 20) Sotkamon käräjät 7.–9.8.1683 s. 359; KA mf. ES 2037 (rr 25) Sotkamon käräjät 4.2.1688 s. 91; KA mf. ES 2038 (rr 31) Paltamon käräjät 23.–25.6.1694 s. 50 (Såkasaari); KA mf. ES 2039 (rr 32) Paltamon käräjät 25.–26.6.1695 s. 14; KA mf. ES 2039 (rr 33) Paltamon käräjät 8.–10.8.1696 s. 134 (Tridie gången wardt Knöpilä hemman, hwilket Påhl Sigfredsson försåldt till Kyrkioheerden i Cajana Stadh H:r Johan Antilium, emoot 400 dahl:r k:mt som sees af kiöpeskrifften daterat d: 26 Septemb: 1694 nu lagl:n opbudet, hwar wedh ingen klandrade som sålunda attesteres); KA mf. ES 2039 (rr 34) Paltamon käräjät 7.–9.8.1697 s. 81 (Kyrckioheerden i Cajana Stadh H:r Johan Antilius lät inlefwerera i Rätten ett skrifteligit Instrument dat: Cajana borgh d:n 23 februarij 1697 hwar uthj han sig tillhandlat af Oloff Thomassonn Knöpi dess 1/8 M:lls Bördehemman i Palldamoby belägit emoot 250 dahl:r k:m:t, ty blifwer hemmanet honom till säkerheet första gången lagl:n opbudit, hwilcket och klanderlööst skedde), 82; KA mf. ES 2040 (rr 35) Paltamon käräjät 25.–27.6.1698 s. 552; KA mf. ES 2040 (rr 36) Paltamon käräjät 26.–27.6.1699 s. 577 (Knöpilä); KA mf. ES 2041 (rr 37) Paltamon käräjät 11.–14.8.1700 s. 726; KA mf. ES 2043 (rr 41) Paltamon käräjät 11.–15.8.1704 s. 907 (Ehuruwähl Michell Hurskainen if:n Paldamoby opå Kyrckioheerdens Sahl:ge H:r Johan Anthilii Enckias dygdesamme hustru Anna Sinias anförde beswär för det Een dess hund ihiälrifwit 5 st: Fåår och 2:ne illa sargat ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 144 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 221, 222; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 19 (Antell Tab. 7); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 10 (Antell Tab. 1); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2463; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 20.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Antilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U347>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.