Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 12.10.1663 Anders Antilius Andreas Johannis, Ostrobotniensis U309. Vht: Paltamon kirkkoherra Johan Antilius (Johannes Matthiæ, † 1660) ja Magdalena Samuelsdotter Paldanius. Ylioppilas Uppsalassa 12.10.1663 Andreas Johannis Antilius Austrobothn. — Kajaanin pedagogi (jo 1669), samalla kappalainen. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Oulussa 1670. † Kajaanissa 1674.

Pso: (jo 1669) Agneta Andersdotter Cajanus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Tyrnävän kappalainen Josef Limingius, myöh. Lithovius 927 (yo 1652, † ~1690).

Isäpuoli(?): Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Setä: Josef Anthelius (myös Antilius) 1146 (yo 1656).

Eno: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Veli: Kajaanin kirkkoherra Johan Antilius U347 († 1704).

Veli: Saloisten kappalainen Samuel Antilius U348 († 1712).

Lanko: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Viittauksia: KA mf. ES 2113 (tt 1) Kajaanin käräjät 17.–18.2.1651 (Hederligh och Wällärde Her Johan Matthiæ Caplan Uthi Paldamo), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–27.6.1651 (Framstegh Knut Leinonen ifrå Murtolaxby, och begärade att igen bekomma 1/8 Hemman Uthi be:te byy beläget, det han tillförende Possiderat hafwer, Men sedan han det ödelade, hafwer Caplanen Uthi Paldamo S: Her Johan Matthiæ det Uptagit, men nu godhwilligen sigh afhändt), (Capplanen i Paldamo S: Hederligh och Wällärde Her Johannes Matthiæ Antilius, katso 656), Paltamon ja Sotkamon käräjät 5.–7.2.1653 (Effter Kyrkieherdens i Paldamo Wällärde her Johans Antilij begäran nämbdes Jacob Utriainen och Oluf Antonen att besee Prästegårdsens gamble Råår, och dem, der så behöfwes, förnya), (Prästebols förbättring), Paltamon ja Sotkamon käräjät 1.–2.2.1654 (Framstegh Kyrkieherden Her Johan Antilius och tilltalte Capplanen Her Bertil Mangelium 838 om ett hemman uthj Paldamoby beläget, det fordom Kyrkieherden Sal: her Samuel Thomæ, förbe:te her Johans Antilij Swärfader, uthj sin förrige hustrus Brijta Matzdotters lijfztijdh kiöpt hafwer), Paltamon ja Sotkamon käräjät 31.1.–3.2.1655 (Prosten Wällärde Her Johan Antilius), Paltamon ja Sotkamon käräjät 6.–7.2.1656 (Uplystes Jacob Utriainens hemman uthj Paldamoby, som Prosten her Johan Antilius af honom kiöpt hafwer), Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.–30.6.1657 (Uplystes tridie gångon och hembödz Slächten ett hemman Sokajärwi be:dt som Prosten her Johan Antilius uthaf Jacob Utriainen kiöpt hafwer och ingen sade der emoth); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 23.–26.6.1660, Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.6.1663 (Sal: Prostens Her Johans Antilij Enkia beswärade sig öfwer några af Almogen, att de inthz wela erläggia till henne Sal: Mansens rästerande rättigheter), Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–27.3.1667 s. 69, 76, 78; KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.3.1674 s. 69, 73 (Sahl: Probstens Änkia, Huustro Malin Samuelssdåtter), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–26.6.1674 s. 98 (Nielss Simonsson Leinoinen ifrån Wuotelaxby kärdhe til H:r Anders Antilium uthj Såckasaarj om en äng), 102 (Förekom Scholemästaren i Cajana Wällärdhe H:r Andreas Antilius, och för Rätten kungiordhe, Hurusåssom han af wählbetänckt moodh såssom och för närmare lägenheet Skull, hafwer bydt några ängiar medh sina grannar); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 4.2.1665 (Probsten Sal: H:r Johan Antilius), Kajaanin konventti 9.–11.2.1671 § 28 (Såssom Hans Hög Grefl: N:de Nådigest hafwer skutit til Conventet om Pædagogi H:r Andreæ Antilij löhn), Kajaanin konventti 7.–8.2.1673 § 4 (Den 7 Punctz innehåld att fordom Probstens, Sahl: H:r Johannis Antilj Enckia skulle få åthniuta något Underhåld af Hospitals Spanmåhlen); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kajaanin käräjät 25.–26.6.1649 f. 436v (Her Johan Antelius Sacellaan begärade at uptaga et ödes tårp i Wuottulax om 1/8 Mantall Skatt huilket Knuut Leinojnen åboot hafuer och sedhan i 6 åhr ödhe leegat); KA mf. ES 1794 (gg 1) Pälkjärven käräjät 14.–16.9.1672 f. 242 (Seijandhes och Kåukoin dherhoos att Kyrkioheerden i ÅuloJerfwj Herr Johan hafwer honom för 11 Åhr sedhan Ungefähr medh Wåldh, medh samma Hans Hustro tillsamman wigdt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100 (XXIV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 175 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 177; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 186 (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 243. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 222; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 19 (Antell Tab. 6); O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 20; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1335.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Antilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U309>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Antilius, Andr. Joh:is Ob. – Son af kpl och sedan kh i Paldamo Joh. Matthiæ Antilius († 1660). Student i Upsala 12.10.1663; trol. ock i Åbo. Kpl och pedagog i Kajana kr. 1670.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100.