Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 24.7.1672 Johan Sinius Johannes Isaaci, Ostrobotniensis U345. * noin 1651. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan Kajaanin voutikunnan vouti Isak Hansson († ~1686) ja Elin Duvel. Ylioppilas Uppsalassa 24.7.1672 Johannes Isaci Sinius O-Bothniensis. Vihitty papiksi 1676. — Iisalmen kappalainen (1681). Laukaan kirkkoherra 1714. † Laukaassa 28.4.1729.

Pso: Anna Henriksdotter Mathesius (jäi leskeksi).

Appi: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Veli: Sotkamon kirkkoherra Isak Sinius U379 († 1727).

Poika: Raahen kaupunginnotaari Henrik Sinius 5016 (yo 1708, † 1713).

Sisarenpoika: Muhoksen kappalainen Isak Gisselkors 3794 (yo 1691, † 1731).

Lanko: Kajaanin kirkkoherra Johan Antilius U347 († 1704).

Lanko: iisalmelainen tilallinen Anders Cajanus 3274 (yo 1685, † 1741).

Vävy: Iisalmen kappalainen Johan Gummerus 3702 (yo 1690, † 1724).

Vävy: Laukaan kirkkoherra Karl Tuderus 4240 (yo 1696, † 1745).

Vävy: Kangasniemen kirkkoherra Petter Hoffrén U579 († 1756).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 15.3.2010 (Johan Siniuksen vaimo oli nimeltään Anna Mathesia, lähteenä SSHY Laukaan kirkonarkisto, tyttären hautausmerkintä 11.1.1761 ja SSHY Laukaan rippikirja 1726–37 s. 118. Vouti Isak Hansson pyysi päästä nimismieheksi Sotkamon käräjillä 2.1681 s. 44, nimismies Isak Hansson mainitaan elossa vielä Sotkamon käräjillä 25.–27.6.1685 s. 13, mutta autuaana Paltamon käräjillä 31.1.–1.2.1687 s. 6); KA valtakunnanregistratuura 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Capellanen Johannes Sinius att wara Pastor uti Laucas i Tafwasteland effter framl. Jamsonium 2109); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1659 (Först blefwe Befalningzmans Isaach Hanssons, så och Länsmans Henrich Aalholms Fullmachter Upläsne), Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1662 (Henrich Aalholms Fullmacht på Födgerij uthi Pielisjärwj Pogost blef upläsen), (Framstegh förrige Befalningzman öfwer Pielis Pogost Ehrligh och försichtigh Isaach Hansson, och begärade af Almogen en sanfärdigh attest och Wittnesbördh om sitt förhållande hoos dem, den tijdh han deras Fogde warit hafwer. Hwar till de enhälleligen swarade, honom hafwa sigh så emoth dem förhållit och stält uthi Ränttors Upbärande och eliest, att de ingen rättmätigh orsaak hafwa honom uthi någon måtto att beskylla och anklaga, uthan fast mehra tacka och berömma); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.2.–1.3.1679 s. 62 (Befahl:ns [Wäl:t Isach Hans Son] Mågh och Fullmechtige Landz Capitein Christiern Gisselkors); KA mf. ES 2004 (oo 5) Iisalmen käräjät 11.–13.1.1681 s. 16 (Wördige och Wällärde H: Johan Sinius företrädde Gifwandes tillkiänna, Huru såssom han effter Laglig kallelse, är Confirmerat Cappelan här wid Idensalmi Församblingh, säijandes sigh inthet hafwa något Bostelle, warandes fördenskull sinnat att tillträda något Ödeshemman, effter han längre inhyses inthet wara kan. Opwijsandes Befallningsmans wäll:t Hans Forbuses inrymmelsse Skrifft opå Påhl Karhuusses Ödeshemman under 1 Skattmarck); KA mf. ES 2005 (oo 6) Iisalmen käräjät 17.–20.6.1685 s. 194; KA mf. ES 2004 (oo 6) Iisalmen käräjät 12.–14.1.1687 s. 9; KA mf. ES 2005 (oo 7) Iisalmen käräjät 15.–17.10.1691 s. 46 (Förekom Lieutenampten Edell och Wällborne Gustaff Lorentz Birckholtz och framtedde ett Kiöpe bref daterat d: 8 Junij sidstledne, af innehåld, att Caplanen här sammastädes Wyrdige och Wällärde H:r Johan Sinius hafwer försålt till H:r Lieutenanten sitt Skattehemman här uti Idensalmi Sochn och Ulmala by Asickala benämbdt om tree fierdedels Skatt marck för 1300 Dal:r Koppar Myntt, begiärandes Lieutenanten att samma Kööp lagl: opbiudas måtte); KA mf. ES 2006 (oo 7) Iisalmen käräjät 8.–11.3.1692 s. 131; KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 30.–31.7.1694 f. 64, 79, Iisalmen käräjät 16.–18.10.1694 f. 97v (Cappellanen Wällärde H:r Johan Sinius å sin Systers framledne Kyrkiowärdens Zacharias Samuelsons (katso 1141) Enckias Elin Israelsdotters wägnar), Iisalmen käräjät 15.–19.2.1695 f. 59v (Cappellanen Wähllärde H:r Johan Sinius föredrogh Rätten det han något för Juhl affärdat Vincentius Pardanen till Brahestadh då hans Swärfader Borgmestaren i Brahestadh H:r Hinrich Corthe 1793 och des Sahl: Swärmoder hafwa honom tillstält åthskillige honom och hans hustro tillhörige bref, men beklagar att bref:n wedh deras framkommande warit opbrutne); KA mf. ES 2008 (oo 14) Iisalmen käräjät 5.–6.2.1700 s. 1; KA mf. ES 2009 (oo 17) Iisalmen käräjät 16.–18.2.1703 s. 77 (Probsten anhållit, att få huusen sälja till Capellan H:r Johan Sinius, hwilken i ansende till sin långa Kyrkiowägh, som öfwer en ny mihl är, det åstundar, efter han inga huus äger wid Kyrkian, hwar uti han kan om Löördagarna eller Söndagz Mårgonen wistas); KA mf. ES 2009 (oo 18) Iisalmen käräjät 15.–17.2.1704 s. 113; KA mf. ES 2034 (rr 18) Sotkamon käräjät 2.1681 s. 44 (Befallningzman Isac Hansson Framstegh och begierte aff Såtkamo Sochns inbyggiare att blifwa ihogkommen, medh begiäran aff Lentzmans tiensten); KA mf. ES 2036 (rr 22) Sotkamon käräjät 25.–27.6.1685 s. 13 (Cronones Lendzman Isach Hansson); KA mf. ES 2036 (rr 24) Paltamon käräjät 31.1.–1.2.1687 s. 6 (dåwarande Herskapz Befal:s Sahl: Isach Hansonss muntelige tillståndh), Sotkamon käräjät 10.8.1687 s. 396 (Wällärd Her Isack Sinius anklagadhe fåugde karen Johan Carjalainen dedh han förskelt hans Sahl: Fader Isack Hansson till Cronans tyf, Johan åtrade sin Ordh och badh om förlåtelse, ty feltes Johan för oqwädens ord till sine 3 m:r Sölf:r m:t Arg: 43 Cap: i T: M: B:); KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 7.–10.8.1689 s. 129 (Sahl: Befal:n Isack Hanssons Gårdh); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 1.–3.9.1690 s. 130 (Caplans ifrån Idensalmi Wellerde H:r Johannis Sini attest). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143 (XXXIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 220; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 47. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 232, 472; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2404; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 100, 114; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2569.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Sinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U345>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.